Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Filmová upútavka na evanjeliá?

Recenzia seriálu The Chosen

logos-2022-01-choosen-1.jpg

Úvod

V posledných rokoch (od 2019) sa na filmovej scéne objavil nesmierne zaujímavý počin, ktorého tematickou náplňou je sledovanie života Ježiša z Nazaretu. O Ježišovi bolo už natočených množstvo snímok rôznej kvality a divák sa aj na túto novinku preto môže dívať skepticky. Mnohí však už zistili, že The Chosen (Vyvolený) je celkom iná liga, než na čo sme u filmov s kresťanskou tematikou zvyknutí. Poďme sa teda na tento počin pozrieť trochu bližšie.

Forma

Kresťanská filmová tvorba má svoju rozšírenú tradíciu najmä v USA. Žiaľ, mnohé americké kresťanské filmy pomerne často trpia jedným zásadným nedostatkom, a tým je podpriemerná kvalita technického prevedenia alebo hereckých výkonov. Väčšinou sú odsúdené na popularitu len v užšom kruhu veriacich, ktorí príliš neriešia formu, ale samozrejme, ocenia obsah filmu. Neveriaci človek naproti tomu považuje obvykle za nezaujímavý aj obsah takýchto filmov a nekvalitné prevedenie ho len utvrdí v rozhodnutí pozrieť si radšej niečo iné.

V prvom rade, The Chosen nie je štandardný film, ale seriál. Už toto je veľmi unikátne, pretože seriál o Ježišovi ešte nikto nenatočil. Ide o formu, ktorá je v dnešnej dobe nesmierne populárna, najmä u mladších divákov. Seriálov dnes existuje obrovské množstvo, pričom mnohé sú veľmi obľúbené a vplyvné. V angličtine sa dokonca používa slovo, ktoré je asi náročnejšie na presný preklad do slovenčiny – slovo bing watching. Ide o „nadšené“ alebo „pohlcujúce“ sledovanie seriálu, pričom divák si pokojne pustí aj niekoľko častí za sebou. Moderné seriály sú točené tak, aby na konci epizódy došlo k scéne, ktorá vás bude takmer „nútiť“, aby ste si pustili ďalšiu časť a zistili, ako to dopadne. Tvorca projektu The Chosen, Dallas Jenkins, je toho názoru, že ak môžu ľudia takto sledovať seriály ako Game of Thrones alebo Stranger Things, nie je žiaden dôvod, prečo by nemohli sledovať („bing watch“) seriál o Ježišovi. A skutočne, stačí niekoľko minút z prvej epizódy, aby človek pochopil, že sleduje niečo originálne, remeselne mimoriadne kvalitne spracované a schopné konkurovať úspešným svetským seriálom modernej doby. Je však dôležité podotknúť, že seriál nepodriaďuje zábavu alebo pútavosť príbehu posolstvu evanjelií. Naopak, Písmo a posolstvo evanjelia skôr efektívne „propaguje“, výnimočným spôsobom približuje svetu Bibliu a ukazuje, kto to je Ježiš.

logos-2022-01-dallas-and-jonathan-season2.jpg

Financovanie

The Chosen je celkom unikátny projekt aj pokiaľ ide o spôsob financovania. Tvorcovia sa rozhodli pre tzv. crowdfunding, teda získanie financií prostredníctvom dobrovoľných darov od ľudí. To znamená, že peniaze jednotlivých darcov boli zbierané ešte pred vznikom seriálu. Vďaka týmto prostriedkom boli potom pokryté všetky potrebné výdavky na vytvorenie diela, ktoré je po svojom zverejnení voľne dostupné cez aplikáciu. Za (legálne) zhliadnutie už nie je potrebné nikomu nič platiť. Zaujímavosťou ale tiež je, že tvorcom sa podarilo týmto spôsobom zhromaždiť 10 miliónov dolárov (dnes už ide o podstatne väčšie číslo) len na natáčanie prvej série, čo z projektu The Chosen robí doteraz najúspešnejší crowdfunding vo filmovom priemysle vôbec.

Tvorcovia a tím

Tvorcom projektu je evanjelikálny kresťan, režisér Dallas Jenkins. Ako poradcovia za ním stoja tiež traja znalci Nového zákona, evanjelikálny profesor Nového zákona Doug Huffman, mesiánsky rabín Jason Sobel a katolícky kňaz David Guffey. Herecké obsadenie je skôr menej známe. Asi len zopár hercov by mohlo byť divákom povedomých z iných filmov alebo seriálov. Medzi nich určite patrí napr. Erick Avari, ktorý si v The Chosen zahral Nikodéma. Pre mňa bol úplne neznámy okrem iných aj Jonathan Roumie, ktorý stvárnil postavu samotného Ježiša. Veľké hviezdy strieborného plátna alebo známe tváre z iných kresťanských snímok sa tu teda nevyskytnú, ale to je, myslím, len výhoda. Dodáva to seriálu na originalite, pretože takto pracuje s neopozeranými tvárami. Divák skutočne vidí niečo nové a pritom vynikajúce.

logos-2022-01-cho-s2-press-image-5-1-scaled.jpg

Evanjeliá „ožívajú“

Na samom začiatku prvej časti prvej série na nás vyskočí textová poznámka, ktorá znie: „Seriál The Chosen je založený na skutočných príbehoch z evanjelií Ježiša Krista. Niektoré miesta a časové línie boli skombinované alebo zhustené. História niektorých postáv aj niektoré postavy alebo dialógy boli doplnené. Avšak celý biblický a historický kontext a akákoľvek umelecká predstava sú vytvorené s úmyslom podporiť pravdu a zámer Písma. Diváci sú povzbudzovaní k tomu, aby si prečítali evanjeliá.“

Spracovanie príbehovej náplne seriálu je veľmi originálne. The Chosen nie je točený ako doslovné prerozprávanie evanjelií, hoci ich texty buď priamo alebo nepriamo dýchajú celým projektom. Príbeh, ktorý nám The Chosen predostiera, vidíme akoby očami obyčajných ľudí, ktorí sa s Ježišom stretli. Zoznámime sa s celým radom postáv: napríklad s rybármi, ako sú Peter a jeho brat Ondrej, s opovrhovaným mýtnikom Matúšom, s váženým farizejom Nikodémom, s démonmi trápenou Máriou Magdalénou a s mnohými inými. Tieto postavy majú vlastné životy a problémy, ktoré vytvárajú viacero dejových línií a vťahujú diváka do príbehu. Do týchto problémov potom v nejakom momente, zrazu, vstúpi neopakovateľným spôsobom Ježiš. V praxi to vyzerá tak, že Ježiš v prvých epizódach seriálu vôbec nevystupuje ako ústredná postava. Dokonca sa tam objaví iba na chvíľku, ale tieto momenty sú bravúrne spracované a zanechajú v divákovi hlboké dojmy.

The Chosen má odzrkadľovať pokiaľ možno realitu bežného života a práve v tomto kontexte prezentovať aj svedectvo evanjelií. To okrem iného znamená, že v seriáli nevystupujú divne sa správajúci svätci, ale ľudia smejúci sa a plačúci, so zmyslom pre humor a riešiaci bežné životné situácie. Ježiš sám je často vykreslený ako vtipný a veselý človek, čo nebýva jeho práve často vyzdvihovaná vlastnosť. Táto tendencia má potenciál pomerne vážne napádať nereálne náboženské predstavy o živote biblických postáv. Asi „najkontroverznejšie“ môžu byť práve niektoré prvky v Ježišovom živote, pri ktorom najmä náboženstvom ovplyvnení veriaci nie vždy berú dostatočne do úvahy, že keď sa Kristus narodil na túto zem, tak „vyprázdnil seba samého“ zo všetkého Božstva a „stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2,7).

logos-2022-01-web3-the-chosen-season-2-press-photo.jpg

Čítanie medzi riadkami?

Dallas Jenkins hovorí, že The Chosen je v prvom rade „príbeh“. Nie je to dokumentárny film, nie je to cirkev a nemôže byť ani náhradou za Písmo. Takže, ako už bolo povedané, ním vytvorený príbeh nepracuje s biblickým textom doslovne a často si domýšľa niektoré detaily aj medzi riadkami. Toto je aspekt projektu, ktorý by mohol čeliť legitímnej kritike. Mali by sme si ale uvedomiť, že evanjeliá pre nás zachytávajú „len“ to podstatné. O mnohých udalostiach alebo ľuďoch preto hovoria iba veľmi stručne, neprezrádzajú nám veľa detailov a nutne ponechávajú istý priestor na našu vlastnú predstavivosť. Evanjelisti nám totiž neponúkajú doslovný prepis všetkého, čo bolo v nejakej situácii povedané. Ponúkajú nám spätne len to, čo považovali za dôležité pre svojich potenciálnych čitateľov a pre svoj zámer. Evanjelista Ján sám priznáva, že mnoho z toho, čo Ježiš robil, nie je vôbec zaznamenané (Jn 21,24). Teraz ani omylom netvrdím, že je vlastne v poriadku si „vymýšľať“. Chcem tým len povedať, že evanjeliá nepodávajú celý príbeh vo všetkých nepodstatných podrobnostiach. Dokonca aj v prípade, že by Jenkins točil namiesto seriálu The Chosen napr. doslovné evanjelium podľa Matúša, musel by si v ňom veľa detailov domyslieť (napr. tóny hlasov, výrazy tvárí, emócie, okolie a pod). Ak teda niekto v dnešnej dobe vezme evanjeliá, citlivo k ich textu pridá podružné príbehové prvky a detaily, ktoré ich posolstvu neodporujú, ale naopak ho rozvinú a pomôžu zasadiť do vizuálneho kontextu, nemám pocit, že je to chyba – práve naopak.

logos-2022-01-themessengers-shoot1-46-0.jpgUvediem dva náhodné príklady, ako v praxi seriál často pracuje s evanjeliami. Napríklad Matúšovo evanjelium zachytáva reč Jána Krstiteľa adresovanú farizejom, kde ich nazval hadmi alebo „vreteničím plemenom“ (Mt 3,7). V seriáli sa staneme svedkami tejto udalosti iba nepriamo, prostredníctvom rozhovoru skupinky farizejov, ktorí, celí pobúrení, prišli podať správu o tomto „heretikovi“ svojmu rabbimu. O takejto udalosti sa v Písme priamo nepíše, ale je takmer samozrejmé, že sa niečo podobné muselo odohrať, a preto to nijako neprotirečí obsahu evanjelií. Iným príkladom môže byť celá tretia epizóda seriálu, ktorá je venovaná Ježišovmu vzťahu s deťmi. Príbeh v epizóde je vymyslený, ale vo svojej podstate aj tak stojí na niektorých textoch evanjelií, a krásne ich ilustruje: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich“ (Mk 10,14–16).

Jenkins sám tvrdí, že tvorbu seriálu berú nesmierne vážne a on (spolu s ďalšími tvorcami) veria, že ide o ich životné povolanie. Pri tvorbe stavajú nielen na Písme, ale tiež na historických poznatkoch. V konkrétnych prípadoch, keď do seriálu pridávajú niečo „umelecky kreatívne“, sa pýtajú: „Stalo sa to takto?“, a ak nemáme dostatočné informácie, pýtajú sa: „Mohlo sa to takto stať? Súhlasí to s charakterom ľudí, ktorí boli prítomní? Súhlasí to s posolstvom Písma?“ Jenkins pokračuje: „Ak áno, potom veríme, že tento seriál môže byť skvelým nástrojom, ako vyzdvihnúť hodnotu Písma pre mnohých divákov.“

Záver

logos-2022-01-jesus-heals-a-leper-the-chosen.jpgNa záver stručné súhrnné hodnotenie: Osobne považujem The Chosen za najlepší produkt kresťanského filmu, aký som doteraz videl. Obsahovo i technicky je na vynikajúcej úrovni. Je originálny, moderný a pritom silno nasiaknutý pôvodnou zvesťou evanjelií. Je dosť možné, že vás „nakazí“ túžbou čítať Písmo ešte viac než doteraz, a viem si živo predstaviť, že by podobný účinok mohol mať aj na nekresťanov. Asi nepoznám iný kresťanský film, ktorý by mal formou svojho prevedenia taký potenciál osloviť aj neveriacich, a to je presne to, na čom naozaj záleží. Je ale potrebné mať na pamäti, že sa nedívame na Písmo samotné – to je nenahraditeľné. Dívame sa len na jeho kvalitné filmové spracovanie, na jeho „prerozprávanie“ a na jeho „upútavku“, ktorá nás odkazuje ďalej.

Doteraz boli natočené dve série a chystá sa ďalšia. Seriál je dostupný k zhliadnutiu zadarmo cez mobilnú aplikáciu, ktorú nájdete v klasických repozitároch ako je Google Play alebo App Store. Aplikácia samotná ale ponúka aj jednoduché možnosti, ako videá prehrať na väčších zariadeniach vrátane televízie. The Chosen je tiež dostupný na niektorých ďalších platformách ako je napr. YouTube. Pôvodný jazyk seriálu je, samozrejme, anglický, ale priamo v aplikácii nájdete aj slovenské alebo české titulky.Súvisiace články

Evanjeliá|Logos 4 / 2007 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Reformácia na Spiši I.|Logos 4 / 2009 | Peter Minárik |Z histórie