Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Bude vojna?

logos-10-2019-depositphotos-52930889-2.jpg

Raz u nás zaklopala dvojica akýchsi svedkov s tým, že majú pre nás dobrú správu. Asi v tretej minúte ich príhovoru som sa dozvedel, že príde Armagedon. Podľa mňa to dobrá správa nie je. Skutočne dobrá správa je evanjelium Ježiša Krista. Spomínam to preto, aby som pripomenul, že bitka pri Armagedone je notoricky známa vec.

Aj povrchný čitateľ Biblie vie o tom, že pri Megidde (Armagedone) sa má ku koncu časov strhnúť bitka apokalyptických rozmerov. Avšak Ezechiel v 38. a 39. kapitole hovorí tiež o vojnovom konflikte. O tejto vojne veľa ľudí nevie a tí, ktorí tieto pasáže poznajú, nevedia, kam ich zaradiť a pravdepodobne ich stotožnia s bitkou pri Armagedone – to je ale omyl.

Čo je to za vojna?

Po prvé, vieme, že takáto vojna v histórii ešte neprebehla, ešte nikdy Izrael nenapadla uvedená koalícia národov a navyše prorok oznamuje, že tiež prebehne v posledných časoch. „… po mnohých dňoch budeš navštívený, na konci rokov prídeš do zeme…“ (Ez 38,8a) Po druhé, ako sme už vyššie spomenuli, táto bitka nie je totožná s tou armagedonskou, ktorá bude na konci sedemročného súženia. Ježiš pri svojom návrate na zem zničí koalíciu národov a postaví sa na Olivovú horu, ktorá sa rozdelí. Potom bude nasledovať súd národov a tisícročné kráľovstvo. „Hľa, prichádza deň Hospodina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť. ,Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, domy vyplienia, ženy znásilnia. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu mesta nevyničia.‘ Potom Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň vojny. Jeho nohy v ten deň zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi napoly – od východu na západ – a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polovica vrchu sa posunie na sever a polovica na juh. (Zach 14,1-4)

Po vojne, ktorú spomína Ezechiel, to bude vyzerať inak. Nebude nasledovať tisícročné kráľovstvo, ale tento vek bude ďalej normálne pokračovať. Čítame, že sedem mesiacov sa budú odpratávať telá padlých, na ktoré sa zhromaždia milióny dravých vtákov, a Izrael bude sedem rokov využívať energiu zo zbraní, ktoré po tejto vojne zostanú. „Padneš na izraelských vrchoch, ty i všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou. Dravým vtákom, rozličným druhom okrídlených vtákov a poľnej zveri ťa vydám za potravu.“ (Ez 39,4) „Potom vyjdú obyvatelia izraelských miest, zapália a spália výzbroj, štíty, pavézy, luky, šípy, kyjaky a kopije; budú ich páliť sedem rokov.“ (Ez 39,9) „Dom Izraela ich bude pochovávať sedem mesiacov, aby očistil krajinu. Všetok ľud krajiny ich pochová a bude im to na chválu v deň, keď sa oslávim,‘ znie výrok Pána, Hospodina. ‚Vyberú mužov a poveria ich, aby prechádzali krajinou, aby pochovávali tých, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Majú ich hľadať počas siedmich mesiacov. Keď budú prechádzať krajinou a uvidia ľudské kosti, postavia pri nich znak, kým ich hrobári nepochovajú do Údolia Gógovho davu. Preto dokonca aj mesto sa bude volať Hamona. Tak očistia krajinu.“ (Ez 39,12-16)

Na niektoré otázky, ako je napríklad motív útoku na Izrael, nevieme s istotou odpovedať. Ezechiel spomína, že motívom má byť korisť, majetok, zlato a možno aj nové náleziská ropy a zemného plynu alebo iné komodity. Druhá vec, na ktorú sa ťažko hľadá odpoveď, je konštatovanie, že útok príde v dobe pokoja a že mestá budú nechránené. Môj osobný názor je, že to môže byť aj v súčasnej dobe, lebo i napriek svojej úctyhodnej armáde a špičkovým technológiám je Izrael s ohľadom na svoju veľkosť v podstate z prirodzeného hľadiska bezbranný voči skutočne masívnemu útoku. „A povieš: Pôjdem hore na zem neopevnených osád, prídem na tých, ktorí žijú na pokoji, ktorí bývajú bezpeční, ktorí všetci bývajú v osadách bez múru a nemajú závory ani vrát.“ (Ez 38,11)

Kto sa zúčastní vojny?

„A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, obráť svoju tvár proti GÓGOVI zeme MAGÓGA, kniežaťu RÓŠA, MEŠECHA a TUBALA, a prorokuj proti nemu…“ (Ez 38,1-2)

„PERZIA, KÚŠ a PÚT sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. GOMER a všetky jeho hordy, Bét-TOGARMA, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou. “ (Ez 38,5-6)

„Budete jesť mäso hrdinov a piť krv oblastných kniežat, baranov, jahniat, capov, býčkov i všetkého vykŕmeného dobytka z BÁŠANU.“ (Ez 39,18)

Začneme tými národmi, ktoré sú identifikovateľné celkom ľahko. Autor sa nepovažuje za odborníka na históriu, ale nasledovná identifikácia národov vyplýva z bežne dostupných textov a máp.

logos-10-2019-mapa.jpg

Perzia – dnešný Irán.

Kúš – Chamov syn, ktorý osídlil stred Afriky – bežne sa prekladá ako Etióp, ale môže to byť aj Sudán i ďalší.

Pút Tiež syn Chamov, ktorý osídlil severnú Afriku – bežne sa prekladá ako Líbyjčan, ale môže ísť aj o Tunis alebo ďalších.

Ďalšie národy, ktoré sa dajú vystopovať celkom ľahko, sú Gomer, Mešech Magóg. Tieto národy sa usadili severne od Čierneho a Kaspického mora, takže môžeme rátať s tým, že ide o štáty bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré majú koncovku „stan“, tieto štáty sú moslimské, ale ide hlavne o Rusko.

Ďalšie dva národy v spomínanej koalícii môžeme lokalizovať do Turecka Túbal Togarma. Zostáva ešte Bášan – územie dnešnej Sýrie.

Treba sa nám tiež vysporiadať s dvomi výrazmi a to sú Góg Róš. Vyzerá to, že nejde o národy, ale o konkrétnych vladárov – veliteľov, hlavné kniežatá (Roš znamená v hebrejčine hlava). „… a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prídem proti tebe, GÓGU, knieža RÓŠA, MEŠECHA a TUBALA!“ (Ez 38,3)

Ďalším orientačným bodom, ktorý podporuje tieto výklady, je, že Ezechiel dvakrát prorokuje proti národom prichádzajúcim zo severu. A prídeš zo svojho miesta, z najvzdialenejších krajov severa, ty i mnohé národy s tebou, jazdiaci na koňoch všetci, koľko ich bude, veľké zhromaždenie a mnohé vojsko.“ (Ez 38,15) „A zavrátim ťa a povediem ťa a dovediem ťa od najvzdialenejších krajov severa hore a dopravím ťa na vrchy Izraelove.“ (Ez 39,2) Venujte pozornosť mape a všimnite si, že smerom na sever od Jeruzalema leží Ankara aj Moskva. Skoro presne.

Priebeh vojny

Ezechiel sa celkom podrobne zaoberá zdrvujúcou porážkou tejto Izraelu nepriateľskej koalície. „Ale stane sa toho dňa, v deň, v ktorý príde Góg na zem Izraelovu, hovorí Pán Hospodin, že moja prchlivosť vystúpi do mojich nozdier, a vo svojej žiarlivosti, v ohni svojho prudkého hnevu budem hovoriť! Istotne bude toho dňa veľké trasenie na zemi Izraelovej. A budú sa triasť pred mojou tvárou morské ryby a nebeskí vtáci aj poľná zver i všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, ako i všetci ľudia, ktorí sú na tvári zeme. A vrchy sa zrútia, a padnú príkre svahy, i každý múr padne na zem. A zavolám proti nemu na všetky svoje vrchy meč, hovorí Pán Hospodin. Každého meč bude proti jeho bratovi. A budem sa s ním súdiť morom a krvou a dám pršať na neho i na jeho hejná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, zaplavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru. A tak sa zvelebím a posvätím a dám sa poznať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin. (Ez 39,18-23) A vyrazím tvoje lučište z tvojej ľavej ruky a učiním to, že vypadnú tvoje strely z tvojej pravej ruky. Na vrchoch Izraelových padneš ty i všetky tvoje hejná i národy, ktoré budú s tebou; dravým vtákom, všelijakým okrídlencom a poľnej zveri ťa dám za žrádlo. Padneš na šírom poli, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hospodin. A pošlem oheň na Magóga a na tých, ktorí obývajú ostrovy bezpečne, a zvedia, že ja som Hospodin. A uvediem v známosť meno svojej svätosti prostred svojho ľudu Izraela ani nedám viacej poškvrniť meno svojej svätosti, a zvedia národy, že ja som Hospodin, Svätý v Izraelovi. Hľa, príde a stane sa, hovorí Pán Hospodin; to je ten deň, o ktorom som hovoril.“ (Ez 39,3-8) Je zrejmé, že v tejto vojne zasiahne Všemohúci Boh. Je takmer nemožné, aby Izrael dokázal ľudskými silami odolať takej prevahe. Ako vidíme, arzenál, ktorý Pán použije voči armádam, je podobný zbraniam, ktoré použil v Egypte. Prírodné javy, ako sú zemetrasenia, oheň a síra z neba, zaplavujúci dážď, krupobitie, ktoré budú prítomné, môže použiť iba Boh. Taktiež sa v dejinách Izraela často stávalo, že koalícia národov, ktorá sa ich odvážila napadnúť, nakoniec skončila tak, že jednotlivé národy začali bojovať proti sebe navzájom. Je celkom možné, že aj toto bude patriť k scenáru spomínanej vojny. Vrchy, o ktorých sa hovorí, sú zrejme Golanské výšiny, a údolie, kde budú ležať mŕtvoly, je údolie Jezreel.

logos-10-2019-bn-wg797-3iwka-or-20171122102214.jpg

Dôsledok vojny

V dôsledku vojny sa, samozrejme, zmení lokálne geopolitické usporiadanie. Musí totiž dôjsť k udalostiam, ku ktorým v rámci súčasného politického usporiadania dôjsť nemôže. Hlavne máme na mysli postavenie tzv. Tretieho chrámu. V tom, že Chrám musí byť postavený, sa viac-menej zhodujú všetci vykladači Biblie, ktorí sa zaoberajú eschatológiou. Vieme, že nástup Antikrista je spojený s Chrámom. Biblia o tom hovorí až na troch miestach: Dan 9, Mt 24 a 2Tes 2,3-4. Antikrist sa posadí do chrámu: „Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha.“ (2Tes 2,3-4)

Do úvahy musíme vziať i ďalší fakt: Chrám Boží nemôže byť postavený inde ako na mieste, ktoré určil Boh, a tým je vrch Morija, resp. chrámová plošina. Chrámy, ktoré sú postavené inde, sa zbytočne honosia titulom Chrám Boží – sú to len obyčajné stavby. Čiže Chrám Boží v súčasnosti nestojí, ale postavený byť musí. V súčasnej dobe nemôže byť ani reči o tom, že by na chrámovej plošine začala výstavba, lebo Židia tam majú obmedzený prístup. Dokonca nie je možné doniesť si tam ani Bibliu a ak by ste sa chceli na Chrámovej hore modliť inak ako k Alahovi, budete napomenutí. Na to, aby začala výstavba (všetko už je pripravené, vrátane sakrálneho zariadenia, oblekov, nádob atď.), niečo sa musí zásadne zmeniť a vojnový konflikt, ktorému sme venovali pozornosť, by mohol byť odpoveďou na to, ako sa to stane. Nezodpovedanou otázkou je, či zároveň môže vedľa seba stáť Skalný dóm a Boží chrám. Stretol som sa s názormi Židov, že to možné je. Nuž, žijeme v zaujímavej dobe a dávne proroctvá sa napĺňajú pred našimi očami. To, že Irán otvorene hovorí, že jeho cieľom je úplné zničenie Izraela, nie je nič nové. Nové je, že sa vytvárajú priateľstvá medzi štátmi, o ktorých by sme to ešte donedávna nepovedali. Najviac znepokojivé je, že sa celkom otvorene hovorí o možnej vojne. Ježiš hovorí, že keď sa toto bude diať, máme pozdvihnúť svoje hlavy, lebo sa blíži deň nášho vykúpenia. Pán prichádza. Maranatha!Súvisiace články

Ropa a vojna|Logos 10 / 2008 | Adrián Šesták |Izrael
Vojna v Gaze|Logos 1 / 2009 | rcs |Aktuálne
Je to vojna Goga a Magoga?|Logos 8 / 2012 | Časopis Charizma|Zo sveta
Čo bude po korone|Logos 4 / 2020 | Jaroslav Kříž |Téma
Občianska vojna v Sýrii|Logos 6 / 2013 | Redakcia |Zo sveta