Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Čo bude po korone

logos-2020-02-depositphotos-362995902-xl-2015-1.jpg

„A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hláv bolo dvesto, a všetci ich bratia robili podľa ich slova.“ (1Kron 12,32)

Dôležitosť rozpoznania časov

Pochopenie „ducha doby“ robí z románu či filmu kultové dielo. Nie každý má talent na to, aby pozerajúc sa na vývoj spoločnosti, uvidel dôležité zlomové momenty, duchovné siločiary v pozadí, podľa ktorých je možné predpokladať, či sa niečo v spoločnosti zásadne zmení a hlavne, ktorým smerom sa svet uberá. Identifikácia týchto skrytých síl však musí byť presná, lebo ak sa urobia zlé úsudky, potom je takáto snaha iba na škodu. Nikto nepochybuje, že v uplynulých mesiacoch sa duchovné sily prejavili, a bude zaujímavé sledovať, aké trvalé zmeny do vývoja ľudstva prinesú.

Súčasná situácia vyvolaná koronavírusom vytvorila priestor pre množstvo konšpirácií. Ich snahou je vytvoriť dojem, že svet ovláda úzka skupina ľudí, ktorá všelijako manipuluje svetové udalosti, aby naplnila svoje ciele. Konšpiračné teórie sa rôznia, podľa nich sa rôzni aj táto úzka skupina a, samozrejme, rôznia sa i ciele. Najčastejšie sa hovorí o iluminátoch a slobodomurároch, starých šľachtických rodoch, židovskom spiknutí či vplyve svetového kapitálu. Najnovšie sa spomína vplyv bystrých ľudí, ktorí ovládajú virtuálny svet a v krátkej dobe neuveriteľne zbohatli, pričom ich vplyv je skutočne reálny. Majú však konšpiračné teórie reálne základy, alebo sú to iba obyčajné hlúposti? Veď predsa si nenecháme od nikoho nič diktovať a zvolíme si, koho chceme, takže nás predsa žiadna úzka skupina nemôže ovládať. A ak má nejaká konšpirácia reálny základ, ktorá z nich to vlastne je?

Teraz vás možno prekvapím, ale verím na konšpiračné teórie, úplne verím, že svet je ovládaný, lepšie povedané, neustále ovládaný a skutočne existuje niekto, kto chce na zemi napĺňať svoje ciele. Prosím, aby ste v tejto chvíli nezakrútili hlavou a nezahodili časopis. Áno, verím, že skutočne sa niekto snaží naplniť s ľudstvom svoje ciele, a ten niekto nie je nik iný ako starý had, padlý anjel, lucifer, satan, diabol. Jemu podriadená armáda padlých duchov je dobre zorganizovaná, ale svoje ciele na zemi môže realizovať iba cez ľudí, s tým, že niektorí zlým duchom slúžia vedome a niektorí nevedome. Nemusíme sa ale obávať, lebo Boh má všetko pod kontrolou a tento nepriateľ bude nakoniec úplne zničený. Teraz však má právo pôsobiť, aby vyšla úplne najavo ľudská skazenosť. Vďaka Bohu, neplatí to všeobecne pre všetkých, lebo sú na svete ľudia, ktorí satanov vplyv odmietajú a urobili Pánom svojho života Ježiša Krista.

Satanove konšpiračné ciele

Keď odhalíme satanove ciele, potom nie je ťažké určiť, aký bude ďalší vývoj ľudstva. Pán Ježiš o diablovi hovorí nasledovné: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ (Jn 10,10) Satan nenávidí ľudí, keďže človek je stvorený na Boží obraz, a tak sa všemožne snaží ľudstvo odtrhnúť od Boha a totálne ho zničiť. Za neustálymi vojnami, vraždami, mormi, chorobami, za tým všetkým môžeme vidieť jeho temnú ruku. Nemá ani jeden dobrý úmysel, nie je v ňom nič ušľachtilé, žiadne utrpenie pre neho nie je dosť veľké a s ľuďmi nemá dobrý plán v žiadnej oblasti. Ako sme však už spomenuli, na zemi musí pôsobiť cez ľudí. Preto platí nasledovný princíp. Po prvé, existuje duchovná sila (padlý anjel, ktorý pôsobí), po druhé človek, cez ktorého pôsobí, a po tretie, na to, aby vplyv týchto ľudí bol účinný, musí za nimi stáť organizácia, ktorá im prepožičiava silu a autoritu. Preto najvhodnejší sú tí, ktorí majú veľkú moc politickú, finančnú, alebo sú obdarovaní mimoriadnym talentom, či už sú to herci, speváci alebo počítačoví géniovia. Teda, najskôr je duchovná moc, potom organizácia na zemi (štát, náboženský systém, hospodárske alebo finančné zoskupenie) a za ňou nasleduje jedinec, ktorý túto organizáciu zastupuje (ten má väčšiu alebo menšiu moc). Bez pochopenia tohto systému nemôžeme porozumieť, prečo je v Biblii postave Antikrista pripisovaný taký veľký význam. Je to preto, lebo „organizácia“, ktorú bude zastupovať, bude obrovská ríša. V samotnom závere dejín nastúpi antikristovská ríša, ktorú ovládne desať vladárov a títo odovzdajú svoju moc Antikristovi. Zopakujme, že satan používa významných ľudí, ktorí zastupujú veľké organizácie a v pozadí pôsobia skryté duchovné sily, ktoré chcú dosiahnuť nasledovné:

logos-2020-02-depositphotos-179472812-xl-2015.jpg

1. Úplne vymazať Boha z ľudskej spoločnosti: Na tento cieľ slúži marx-leninizmus a materializmus s evolučnou teóriou. Ak človek uverí, že hmota sama osebe má v sebe program, z ktorého vznikne život a zdokonaľuje sa, má úplne zahmlený duchovný zrak a riadi sa heslom: „Žime, pime, zajtra zomrieme.“ Úbohé.

2. Vytvoriť náboženské systémy, ktoré dajú jediného pravého Boha na úroveň bohov iných: Nie je však viac bohov, je iba jeden. Veriaci, ktorí budú trvať na tomto fakte, budú označovaní za náboženských fanatikov. No nejde tu o fanatizmus, ale o veľmi triezvy postoj voči životu a Stvoriteľovi.

3. Spochybnenie osoby Ježiša Krista: Existuje niekoľko antikristových heréz. Prvou je, že Ježiš Kristus nie je Boh, ale iba výnimočný človek, učiteľ. Niektorí si dokonca myslia, že bol revolucionárom, ktorý prišiel nastoliť sociálnu rovnosť. Druhým klamstvom je, že Boží Syn nemal to isté telo ako ostatní ľudia. „… každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz na svete.“ (1Jn 4,3) Ďalšou lžou, ktorú sa satan snaží o Ježišovi šíriť, je, že v skutočnosti na kríži nezomrel, ale že voľakde ušiel s Máriou Magdalénou a založil rodinu. Nie, my veríme o Ježišovi Kristovi to, čo hovorí Biblia.

4. Spochybnenie autority Biblie: V tejto disciplíne prebiehajú hotové majstrovstvá sveta. Diabol vie, že ak ľuďom vezme Bibliu, vezme im Boha. Človek, ktorý nepozná Bibliu, nepozná Boha, lebo Boh a Jeho Slovo sú jedno a Biblia je Božie slovo. Je smutné, že cirkevná hierarchia zakazovala ľuďom čítať Sväté Písmo, rovnako ako je smutné, že v niektorých krajinách je zakázaná – treba ju tam pašovať. Jedna z najrozšírenejších myšlienok, ktorá má Bibliu zdiskreditovať, je tvrdenie, že v Biblii sú omyly vzniknuté prepisovaním. Zlý je tiež názor, že v Božom slove treba hľadať Božie slovo a takto by sme mohli pokračovať. Nie. Pán bdie nad svojím Slovom a Pán Ježiš sa k Písmam priznal do poslednej bodky. „Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane.“ (Mt 5,18)

5. Pohŕdanie Duchom Svätým: Ohľadom osoby Ducha Svätého treba byť obzvlášť obozretný. Je napísané: „Amen vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali; ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu.“ (Mk 3,28–29) Ak sa diablovi podarí vyvolať nedôveru voči práci Ducha Svätého, potom Kristus, ktorý sa vyučuje, nie je vykreslený správne: „Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali Ducha zo skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?“ (Gal 3,1–2) Ktoré tvrdenia sú zlé? Najhoršie je, že Duch Svätý nie je osoba, ale energia podobná elektrike. Je veľa miest v Písme, ktoré dokazujú, že to nie je pravda. Nie je však osožný ani taký postoj, ktorý vedie k tomu, aby si veriaci udržiavali od osoby Ducha Svätého odstup, lebo ak by boli príliš otvorení a hladní, mohli by dostať démonov. Verte tomu, že tento bizarný postoj je vlastný mnohým. „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,13)

6. Útoky na cirkev: Cirkev nevymysleli ľudia, ale Pán. Ježiš dokonca za cirkev zomrel. Všeobecná cirkev je zložená z miestnych zborov, ktoré majú svoje vedenie a poriadok. Heslo: „Boh áno, cirkev nie,“ vlastne znamená: „cirkev nie, Boh nie.“ Prebiehanie z jedného zboru do druhého ani lovenie kázní v kalných vodách internetu nemôžu cirkev nahradiť. Členom cirkvi je človek vtedy, keď z nej môže byť (samozrejme, na základe biblických princípov) aj vylúčený (stáva sa hriešnikom a publikánom). „… A keby ich nepočúvol, povedz to cirkvi; a keby nepočúvol ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.“ (Mt 18,17) Ak sa vám to nemôže stať, pravdepodobne ste v tomto postavení už teraz. Cirkev je všemožne napádaná, lebo diabol vie, že je dôležitá.

7. Útok na znamenitých Božích služobníkov: Je to jednoduché – treba popraviť Jákoba, Petra a ďalších a bude po cirkvi. Vďaka Bohu, k tomu nedošlo (popravený bol iba Jákob a Peter bol za veľkej intervencie nebies zachránený). Myslím, že našim cirkvám sa darí celkom dobre, lebo vedúci služobníci sa tešia celkom slušnej dôvere a rešpektu. Nemôžeme očakávať, že médiá budú niekedy o Božích mužoch a ženách písať dobre, ale cirkev by za vedúcimi stáť mala.

8. Útok na identitu človeka: Keby nám niekto pred dvadsiatimi rokmi povedal, že dieťa si môže vybrať, či je dievča alebo chlapec, v lepšom prípade by sa tomu niekto iba zasmial a inému by sa zase zodvihol žalúdok. A predstavte si, je to tu. Aspoň sa odhaľuje tuposť bezbrehého liberalizmu. Pochopiť, ako a prečo Boh stvoril človeka, je veľká výhra. Boh stvoril človeka ako muža a ženu a toto treba bez výnimky rešpektovať, lebo každý, kto sa narodil na túto zem, sa narodil zo ženy (samozrejme, bez muža to nejde). Z tohto faktu bol diabol vždy nervózny. Vedel, že semeno narodené zo ženy ho zničí (semeno – Kristus – nie samotná žena), a preto sa vždy snažil zašpiniť ľudskú rasu. Jedným z dôvodov potopy bolo, že ženy po vzťahu so zlými duchmi rodili zrudy. Veľmi nebezpečné sú tiež pokusy o klonovanie alebo genetickú manipuláciu. Je možné, že toľko diskutované znamenie šelmy (Zjavenie Jána 13. kap.) bude súvisieť s manipuláciou ľudského správania. Zmenený človek už nie je človek stvorený na Boží obraz, čo dáva odpoveď na to, prečo príde na tých, ktorí znamenie šelmy prijmú, taký prísny súd.

9. Útok na manželstvá a rodiny: Statočne odolávajme týmto tendenciám, držme sa Biblie, ktorá odporúča zmluvný vzťah medzi mužom a ženou pri zachovaní vernosti. V posledných časoch démonické náuky budú chcieť tento model zničiť. „Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytecve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zabraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.“ (1Tim 4,1–3)

10. Potlačenie suverenity štátov: Bol to Boh, ktorý zmiatol ľuďom jazyky, čím ich donútil, aby sa podľa národov rozišli a obývali zem. Takto vznikli štáty (kráľovstvá, ríše…). Štát má svoje teritórium (región, územie, hranice), obyvateľov a hlavne suverénnu správu (zriadenie môže byť rôzne, od monarchie po demokraciu, ale určite nie je možná anarchia). Súčasné snahy zničiť suverénne štáty a zmiešať národy, kultúry, rasy a náboženstvá nemôžu priniesť nič dobré. Niektorí si myslia, že budova parlamentu v Štrasburgu, ktorá má tvar pripomínajúci bežné zobrazenie babylonskej veže, je náhoda alebo vtip. Celkom určite nie. Je to úmysel, ktorý architekti stojaci v pozadí myslia úplne vážne. A nezabudnime, že Európa je podľa gréckej mytológie vykreslená ako žena znásilnená Satanom (Zeus, ktorý sa premenil na bujaka, predsa nemôže byť Boh.)

11. Útok na konzervatívne hodnoty: Sú to dobré hodnoty – máme na mysli tie, ktoré pochádzajú z Biblie. Predovšetkým zahŕňajú právo praktizovať svoju vieru osobne i spoločne bez akéhokoľvek šikanovania (samozrejme, táto zbožnosť nemôže byť nanucovaná ani nesmie utláčať iných). Ďalej, ako sme to už aj vyššie spomenuli, sú to: tradičná rodina, právo na osobný majetok, právo na slobody a súkromie. Tieto dôležité atribúty musíme hájiť, aby sme ich nestratili v mene akýchsi vyšších cieľov a záujmov.

logos-2020-02-depositphotos-179472814-xl-2015.jpg

Mäkká a tvrdá sila

Satan používa tvrdú silu iba tam, kde je to možné. Človek sa musí pozastaviť nad tým, koľko vojen, vrážd, krutosti a násilia už zem zažila. Na vyformovanie antikristovskej ríše však budú použité iné metódy. V Zjavení 6,2 je opísaná nasledovná postava: „A videl som: Hľa, biely kôň; a na ňom jazdec s lukom; bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil.“ Biblickí vykladači sa dohadujú, kto to môže byť. Niektorí hovoria, že je to nástup Antikrista, a môže to tak byť. Táto postava má luk, ale nemá šípy. Môžeme to vyložiť tak, že Antikrist bude používať nátlak, ale nie brutálny. Bude to manipulácia na spôsob „cukru a biča“ a na princípe „varenej žaby“ – manipulácia médiami, dotáciami, informáciami, daňami, posolstvami cez kultúru, filmy, systém výučby atď. Preto buďme bdelí a v strehu, aby sme sa neuvarili spolu so svetom. Stojme pevne, buďme triezvi a bdejme.

Pamätajme, že Pán má všetko pod kontrolou – ešte chvíľu počká, aby sa ukázalo, čo je v človeku. Nechá, aby sa ľudia rozhodli pre bezbožný svet alebo pre Neho, pre Jeho vládu a život vo večnom Božom kráľovstve. My sme soľou a svetlom a skrze kázanie evanjelia, vyučovanie, pôsobenie cirkvi a posvätený život môžeme mnohé veci zvrátiť k dobrému. Na evanjelium čaká veľa tých, ktorí sa nechcú utopiť v bezbožnosti, ešte teda musíme vyloviť veľa rýb. Nezabudnime, že skôr, ako sa vráti Pán, bude vylievaný Svätý Duch a cirkev bude plná Božej slávy. Pán blízko, Maranatha!!!Súvisiace články

Čo so zlorečením |Logos 3 / 2009 | Martin Bielik |Vyučovanie
Čo s krízou?|Logos 11 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Bude vojna?|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
„Čo zatrasie zemou?“|Logos 12 / 2019 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Čo nás zapáli|Logos 6 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma