Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Církev víry Milost Plzeň

logos-01-2019-plzen1.jpg

Je tomu již sedm let, co jsme s manželkou přijali pokyn založit sbor v Plzni. Zároveň je to těch nejlepších sedm let v mém životě, protože vedle budování kvalitní rodiny je velice důležité budovat současně kvalitní církev. Ano, nemůžeme říct, že by vše šlo hladce a bez problémů, ale to už je život a součást služby. Samotná Bible nás vede na svých stránkách do drsné reality života, kde ale po našem boku stojí Pán a posiluje nás ve všech okolnostech a vede k vítězství. Těch sedm let úplně změnilo moje vnímání života a v průběhu mého dospívání v muže se stalo neoddělitelnou silnou zkušeností s Bohem a jeho mocí. Vím, že již nemohu být stejný.

V této poslední době je budování místního sboru prioritou číslo jedna. Je pravdou, že tady v České republice je mnoho křesťanských jednotlivců, kteří nevidí důležitost místního sboru a omezili se pouze na svůj osobní superduchovní život a internet. Jenže kdo porozumí zjevení, kterými je protkán celý Nový zákon o církvi a místním sboru, porozumí pravdě, která uvede věřícího do pravé dimenze opravdového života s Pánem. Jeho církev projevená v Plzni místním sborem je jeho tělem, kde každá buňka je vyživována, člověk získává rodinu a již nemusí být sám, nastává duchovní rozvoj a v neposlední řadě je pod přikrytím služebného daru pastora, skrze který mu slouží Pán. Toto všechno jsou cíle, kterými se neustále zabýváme, aby se život lidí v Plzni proměňoval.

Od samotného začátku služby jsme přijali vizi budování sboru pro všechny věkové i sociální vrstvy. Sbor, kde je taková atmosféra, že není problém pozvat někoho z rodiny anebo kolegu z práce. Sbor, který během týdne nabízí několik shromáždění či skupin, na které mohou dle možností přijít lidé a najít Boží dotek. Jsem rád, že se nám to s Boží pomocí daří.

logos-01-2019-plzen2.jpgNovým lidem se na našem shromáždění líbí, alespoň podle jejich pozitivních ohlasů. Hodně oceňují přátelskou a srdečnou atmosféru a zájem ze strany věřících ze sboru. V minulém roce slyšelo evangelium množství lidí a viděli jsme, jak se obracejí ke Kristu. Ne všichni zůstali, ale počet se navýšil jak v Plzni, tak i v misijní skupině v Domažlicích. Oceňuji aktivní činnost bratrů a sester při integrování nových lidí do sboru a jejich osobní evangelizační nasazení.

V průběhu několika let se u nás vybudovala schopná základna kazatelů, kteří mě plnohodnotně zastupují, pokud sloužím v jiném sboru anebo se podílí na průběhu shromáždění slovem i během mé přítomnosti. Vybudovalo se zdravé centrum sboru, které je otevřené pro další nové sloužící.

V církvi panuje velice dobrá a přátelská atmosféra. Sami lidé projevují vděčnost za sbor a naši službu. Dalším plusem je dobré jméno naší církve na sídlišti, kde máme pronajaté prostory a lidé někdy pod okny poslouchají kázání nebo chválu. Známe jejich názory, protože když děláme evangelizaci, tak nám sdělují, že se u nás dobře káže a písně jsou hezké. V létě se povedla venkovní akce Dětský den, který zorganizovala naše sestra Mirka Pornerová. Hlavní cenou byla dětská obrázková bible. Byli jsme překvapeni pozitivním přijetím od rodičů i dětí. Dětských biblí jsme rozdali kolem 30.

Dětská služba

Od začátku sboru jsme kladli důraz na službu dětem. Bez ohledu na to, kolik se jich právě ve sboru nacházelo, jsme cítili, že jsou pro Ježíše velmi důležité, a proto jsme se pro ně snažili připravovat pestrý program a sloužit naplno. Protože u nás vždy bylo více chlapců než dívek, byla naše dětská shromáždění často dost akční. Zařazovali jsme proto do programu hodně pohybových her a soutěží, aby se děti dostatečně vyřádily a byly ochotné naslouchat biblickému vyučování. Hodně jsme se v tom inspirovali u Billa Wilsona, pastora obří dětské církve v New Yorku. U malých dětí se nám osvědčilo také maňáskové biblické divadlo, starší děti rádi zahrají divadlo sami. Uvědomovali jsme si, že děti jsou velmi vnímavé a poznají, jestli jsou ve sboru vítány a s láskou přijímány, anebo jestli jsou považovány za rušivý element. Jsme velmi vděční Pánu, že se nám vždy podařilo zajistit pro dětské shromáždění vhodné prostory, i když to někdy trvalo déle. Jsme rádi, že po 7 letech vidíme první ovoce, kdy děti, kterým je nyní 14 a 15 let, se zapojily do služby u zvukařů nebo jako pomocníci u dětí a v úklidu.

V současné době se vytvořili týmy, které se pravidelně střídají ve službě dětem jednou měsíčne. Díky tomu mohou být minimálně třikrát měsíčně na shromáždění a tím se zkvalitňuje jejich služba.

Uvědomovali jsme si však, že dvě až tři hodiny intenzivní práce s dětmi v neděli nemohou nahradit zodpovědnost rodiny. Proto jako pastor často povzbuzuji rodiče během shromáždění k praktickým krokům duchovního vedení dětí během týdne – večerní společná modlitba s dětmi, čtení Písma, zodpovídání otázek dětí a v neposlední řadě dobrý osobní příklad rodičů v běžných životních situacích.

Chvála

Chtěl bych velmi poděkovat všem hudebníkům a zpěvákům v naší chválicí skupině za jejich nasazení. Z jejich uctívání lze vnímat upřímnou touhu po Bohu a posvěceném životě, což vede k uvolnění pomazání a dobré přípravě lidských srdcí na kázané slovo a službu. Jsme rádi, že díky štědrým darům jsme mohli v poslední době koupit kvalitní aparaturu a vybavení, aby zvukový projev byl co nejlepší. Snažíme se služebníkům dávat k dispozici kvalitní nástroje a prostředky, které jim umožňují co nejlépe odvádět sveřenou službu v jakékoli oblasti sboru.

Připojení k církvi Milost

logos-01-2019-plzen3.jpgV průběhu roku 2013 jsme cítili potřebu stát se součástí většího celku a být pod přikrytím služebného daru seniorpastora Jaroslava Kříže, což bylo velkým požehnáním pro celý náš sbor. Od té doby se snažíme pravidelně navštěvovat konference v Banské Bystrici, kde i přes velkou finanční a časovou náročnost kvůli vzdálenosti vždy hodně načerpáme a dané duchovní vklady přenášíme do služby v Plzni. Sbor v Banské Bystrici a společné dílo KS Milost na Slovensku je neustále pro nás velkou motivací a vzorem. Velkým požehnáním v rozvoji služby a duchovní zralosti je již druhý ročník Biblické školy.

Domažlice

Během služby v Plzni se u nás obrátilo několik lidí z 50 km vzdálených Domažlic a byl jsem požádán o založení misijní skupiny. Misijní skupina velice dobře funguje a jezdím tam rád každý čtvrtek kázat. Je tam atmosféra duchovního hladu a touhy po Bohu. V tomto období zařizujeme nové lepší a reprezentativnější prostory. Díky službě v Domažlicích se posilnila i služba v Plzni, protože se tam vychovali věrní a zavázaní služebníci. Prakticky všichni z Domažlic dojíždějí každou neděli do Plzně na společné shromáždění a většina z nich slouží ať už ve chvalách nebo v dětské službě, kázaným slovem atd. Je to velice dobrá investice budovat misijní skupiny, které potom posilují centrální sbor.

§

V průběhu let existence sboru jsme se museli vypořádat i s méně příjemnými situacemi, ať už to bylo odtržení skupiny lidí s cílem založit si vlastní sbor „samozřejmě lepší“ nebo pokus o založení další misijní skupiny v Klatovech, který nám zatím nevyšel. Ale nelituji ničeho, čím jsme si prošli, byly to pro mě důležité zkušenosti pro další budování církve.

Je před námi dobrá budoucnost. Suché větve opadaly, ale vyrostly nové, nesoucí ovoce. Naše služba má význam.

Závěrem bych rád poděkoval všem služebníkům, kteří se podílejí na chodu našeho sboru za jejich věrnou a obětavou práci a také všem štědrým dárcům, kteří podporují naši službu.

 Súvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Církev Víry Hodonín|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme
Církev víry v Prostějově|Logos 10 / 2018 | Milada Pajerová|Predstavujeme