Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Čo so zlorečením

Boh má plán pre život človeka a keď sa deň za dňom pridŕžame plánu, súc vedení Svätým Duchom, náš život isto dobre skončí a bude plný dobrého ovocia. Nedáme sa z tohto požehnania vyraziť iba vďaka tomu, že niektorí ľudia požehnanie nenávidia. Nenecháme sa obrať o požehnanie kvôli primitívnym a zlým praktikám preklínania.

Celá oblasť duchovného boja, s temnými silami stojacimi za zlorečenstvom, sa javí byť čím ďalej, tým viac dôležitá. Nájdu sa síce aj takí veriaci, ktorí duchovnému boju a boju vôbec neprikladajú veľký význam, no zdá sa, že nevedia napredovať a dokonca nevedia udržať ani pozície, ktoré voľakedy získali. Spoločenstvá, ktoré ignorujú nepriateľa a nezaoberajú sa duchovným bojom, sú odsúdené k strate duchovnej sily a k zmenšovaniu sa.

V dnešnom článku sa budeme zaoberať špecifickou formou kliatob - negatívnymi slovami vyslovenými na adresu druhých. „A synovia Izraelovi sa rušali a rozložili sa táborom v Arbót-moábe, na druhej strane Jordána, naproti Jerichu. A Balák, syn Cipporov, videl všetko, čo učinil Izrael Amorejovi. Preto sa veľmi bál Moáb izraelského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a preto sa hrozil Moáb synov Izraelových. A Moáb povedal starším Madiana: Teraz požerie toto zhromaždenie všetko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cipporov, bol toho času kráľom nad Moábom. Ten poslal poslov k Balámovi, synovi Beorovmu, do mesta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, zavolať ho, povediac: Hľa, nejaký ľud vyšiel z Egypta a hľa, pokryl povrch zeme a usadil sa naproti mne. Preto teraz, prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem; uderíme naň, a vyženiem ho zo zeme; lebo viem, že ten, koho ty požehnáš, je požehnaný, a komu zazlorečíš, bude zlorečený.“ (4Moj 22:1-6) Z uvedeného príbehu nám musí byť jasné, že preklínanie je najbežnejšou formou čarovania, je najjednoduchšie a najviac rozšírené. Na adresu každého z nás bolo vyslovené množstvo negatívnych slov - zlorečení.

Druhou vecou, ktorá je z príbehu zrejmá, je, že preklínanie v hojnejšej a silnejšej miere prichádza vtedy, keď už človek dosiahne nejaký úspech. Balák najal Baláma po tom, keď sa stalo všeobecne známym, že Izraelci, ktorí sa dlhé roky túlali po púšti, sú schopnými bojovníkmi. K zdeseniu všetkých národov sa Izraelcom podarilo poraziť dvoch amorejských kráľov Sichóna a Óga. Balák sa zľakol a k porážke izraelského národa chcel použiť čarovanie.

Cieľom preklínania je zastaviť rozvoj života jednotlivca a preklínanie je tiež hlavným dôvodom, prečo sa zastaví prebudenie. Dôvod, prečo sa charizmaticko-letničné zbory v našom regióne nedostali z undergroundu, je práve tento. Nevedeli poraziť pôsobenie veštíc, príliv anatém, znechucujúcich výhrad, karhaní a intríg. Škoda, lebo zvíťaziť sa dá.

Z uvedeného nám vyplýva dôležité poučenie. Čím viac Boh človeka pozdvihuje, tým viac musí rátať s tým, že diabol budí ľudí proti nemu takým spôsobom, že v nich vypôsobuje pocity ohrozenia, strachu, hnevu, závisti, žiarlivosti a nenávisti, a títo satanskí ľudia potom začnú proti úspešnému človeku bojovať. Prvou zbraňou je práve to, čím sa v článku zaoberáme a to preklínanie, ohovárky, nadávky, krik, ale aj šuškanie a intrigy a vlastne všetko, čo patrí do oblasti verbálneho násilia.

Cieľom preklínania je zastaviť rozvoj života jednotlivca

Rôzne formy zlorečenia

1 Bežné nadávky - Žiaľ, degenerácia ľudského rodu je taká veľká, že nadávanie, urážanie a znevažovanie, alebo vyjadrenie pohŕdania je v medziľudských vzťahoch úplne bežné. Ľudia zo seba uvoľňujú negatívne emócie aj voči ľudom, ktorých skutočne majú radi, s presvedčením, že to nikomu nemôže uškodiť. Problém je, že takéto slová vlastne formujú ľudský osud.

2 Slová autorít - Keď vysloví zlorečenie autorita, má to vždy väčšiu váhu. Rodičia zvyknú ničiť vlastné deti neustálymi vyhláseniami o ich neschopnosti. Také výroky ako napríklad: „Z teba nikdy nič nebude; rastieš pre šibenicu; máš obidve ruky ľavé;“ znejú takmer v každej domácnosti. Muži zase „povzbudzujú a budujú“ svoje manželky poznámkami o ich vzhľade, tučnote a niektorí blázniví muži hovoria svojim ženám, že ich nenávidia. Každý z nás si taktiež môže vybaviť veľmi boľavé okamihy, kedy ho zranili slová takých autorít ako sú učitelia alebo tréneri.

3 Sebapreklínanie - Aj v tejto oblasti sa ľudia správajú veľmi nerozumne a namiesto požehnania privolávajú na seba zlorečenstvo. Skutočne, výkriky ako: „Ja odpadnem; trafí ma z toho šľak; skončím v blázinci;“ veľké požehnanie do života neprinesú.

4 Satanovi služobníci - Spoločnosť začína pomaly praktizovať to, čo urobil Balák. Prichádza sa na to, že kliatby fungujú, a preto je stále bežnejšie, že sa služby veštíc a satanistov začínajú využívať proti konkurencii v oblasti hospodárskej alebo politickej. Veštice sa vždy snažili zastaviť prebudenie, ako o tom čítame v 16. kapitole Skutkov.

5 „Slová kresťanov“ - Akokoľvek to znie neuveriteľne, je to pravda. Najväčšou prekážkou prebudenia a vstupu do požehnania sú ľudia, ktorí sa vydávajú za kresťanov. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých skupín:

a.) Tradičné kresťanstvo - stojí v priamej konfrontácii s prebudeneckým kresťanstvom. Uspokojí sa s tým, že sa človek narodí do kresťanskej rodiny a praktizuje náboženské skutky, ktoré praktizovali rodičia. Prebudenecké kresťanstvo naproti tomu trvá na tom, že je treba sa obrátiť, znovuzrodiť a prísne rozlišovať medzi tým, čo hovorí tradícia a čo hovorí Božie slovo - Biblia. Náboženskí ľudia sú majstrami v preklínaní. Na adresu bohabojného človeka vedia brýzgať tie najhoršie urážky, ohovárky a priania zlého. Ako je to vzdialené od Božej lásky.

b.) Vlažní kresťania - môžu mať určitú známosť, ale keď sa blíži prebudenie, sú nervózni rovnako ako Balák, nechcú zmenu, nechcú sa podriadiť Bohu, nechcú, aby Svätý Duch prevzal kontrolu nad ich životmi.

c.) Odpadlí kresťania - sú najsmutnejšou, najnebezpečnejšou a najneužitočnejšou zložkou spoločnosti, sú tak užitoční ako soľ, ktorá nie je slaná. Čím vyššie človek kedysi stál v prebudení, tým väčšie škody vie narobiť. Sú to ľudia, ktorí síce majú správnu vieru, ale nepraktizujú ju, nechodia do zhromaždenia, sú falošnými prorokmi, lebo ich ideológia je falošná a ničia to, čo druhí budujú. O tom, aké škody vedia napáchať odpadlí a nominálni kresťania, hovorí Dávid v Žalme 55: „Lebo ma nepotupuje nejaký nepriateľ, lebo to by som zniesol, ani sa nepozdvihol proti mne niektorý môj nenávistník, lebo by som sa bol skryl pred ním, ale ty, biedny človeče, rovný mne samému, môj druh a môj známy, s ktorým sme sa mile spolu radievali, do domu Božieho sme chodievali v rušnom zástupe.“ (Ž 55:13-15)

6 Listy, e-maily, SMS - Písanie listov, ktorých cieľom je zastrašiť a zneistiť, je z Biblie známe, napríklad Nehemiášovi posielali listy s vyhrážkami a falošnými proroctvami. Dnes je doba modernejšia a agresívnejšia. Je dôležité správne zaobchádzať s e-mailami a SMS. V prvom rade je treba odhaliť motív, prečo správa prišla, a až potom sa zaoberať obsahom. Väčšinu takýchto správ sa ani neoplatí čítať a už vôbec nie na ne odpovedať.

 

Najbežnejšie symptómy zlorečenia

Dávid v niektorých žalmoch majstrovsky popisuje svoje zlé duševné rozpoloženie. Jeho stav bol dôsledkom preklínaní, ktoré formuluje nasledovne:

„Lebo som počul VRAVU mnohých, strach ho vraj obňal zo všetkých strán, keď sa spolu radili proti mne a snovali plány vziať moju dušu.“ (Ž 31:14)

„Nech zanemejú LŽIVÉ RTY, ktoré hovoria na spravodlivého tvrdé veci v pýche a v pohŕdaní.“ (Ž 31:19)

„Moji nepriatelia HOVORIA zlé o mne. Kedy už vraj zomrie, a zahynie jeho meno?! (...) Spolu si ŠEPCÚ zlé proti mne všetci, ktorí ma nenávidia. Vymýšľajú proti mne, čo by mi bolo zlé. (Ž 41:6,8)

„... pre KRIK nepriateľa, pre útlak bezbožníka, pretože ma zahrnujú neprávosťou a vo vzteku útočia na mňa.“ (Ž 55: 4)

„Lebo ústa bezbožníka a ústa ľsti sa otvorili proti mne; HOVORIA so mnou lživým jazykom. Obkľúčili ma SLOVAMI nenávisti a bojujú proti mne bez príčiny.“ (Ž 109:2-3)

Dávid potom opisuje, ako tieto slová pôsobili na jeho dušu. Evidentne vidno, že bola dotknutá jeho vôľa aj emócie. Dnešnou terminológoiu by sme povedali, že Dávid dostal depresiu, padol do letargie, mal pocit, že ho všetci nenávidia a utekajú pred ním. Ďalej popisuje aj somatické príznaky. Skutočne, kliatby vypôsobia psychosomatické problémy ako sú bolesti hlavy, slabosť, migrujúce bolesti, problémy s dýchaním a očami. Tieto choroby nemajú fyzikálnu príčinu, preto lekári nevedia odhaliť dôvod choroby. Keďže je táto téma veľmi dôležitá, odporúčame venovať pozornosť nasledovným veršom:

„Pre všetkých a tak mnohých svojich protivníkov som potupou, a svojmu susedovi zvlášť, a postrachom svojim známym; tí, ktorí ma vonku vídavajú, utekajú predo mnou. Zabudnutý som ako mŕtvy, ktorý vyšiel z pamäti; som ako nádoba, ktorá berie skazu. Lebo som počul vravu mnohých, strach ho vraj obňal zo všetkých strán, keď sa spolu radili proti mne a snovali plány vziať moju dušu. Ale ja sa nadejem na teba, Hospodine; povedal som: Ty si môj Boh.“ (Ž 31:12-15)

Ak sa podarí kliatbam vohnať človeka do závislostí, potom

„Moje srdce sa chveje vo mne, a strachy smrti pripadli na mňa; Bázeň prišla na mňa a taký strach, že sa trasiem, a hrôza ma pokryla.“ (Ž 55:5-6) Čiže v dôsledku kliatby je ochromená vôľa, keď človek vie, čo by bolo správne robiť, ale nevládze.

Druhým príznakom kliatby je, že sa úplne zmení životný pocit, zmizne radosť, človek sa nevie tešiť z dosiahnutého úspechu, nastúpi pochmúrnosť, pocity márnosti, tlaky a výsledkom toho všetkého je, že človek chce UJSŤ - zutekať od všetkého niekde veľmi ďaleko. „A povedal som: Ó, keby som mal krídla jako holubica! Zaletel by som ďaleko a býval by som na pokoji. Hľa, ďaleko by som ušiel a bol by som na pustine.“ (Ž 55:7-8) Aj Dávid tak rozmýšľal, ale potom prišiel k názoru, že pred životom a pred Bohom sa ujsť nedá a nedá sa ujsť ani pred nepriateľom. Toto je najdôležitejšie poznanie, ktoré privedie človeka k tomu, aby znovu začal bojovať. Jedinou možnosťou, ako človek môže vojsť do požehnania, je nedať sa vyraziť z cesty Božej, nie je možné opustiť vedenie Svätým Duchom, skutky a životný štýl, ktorý nám určuje Biblia. Žiaľ, veľakrát je tento tlak na človeka, aby niekam ušiel, účinný. Sebevrah považuje smrť za únik a popritom nevie, že skutočné trápenie iba začne. Najčastejšie človek ujde do hriechu - do závislosti. Jednou oblasťou je alkohol, drogy, lieky, druhou gamblerstvo a závislosť od internetu, treťou sú sexuálne hriechy. Ak sa podarí kliatbam vohnať človeka do týchto závislostí, potom splnili svoj účel. Človek totiž sám svojím správaním privolá Boží hnev.

 

Ako bojovať s kliatbami

Už tým, že sme odhalili určité princípy fungovania a ciele zlorečenstiev, vykonali sme veľkú prácu. Proti kliatbam treba bojovať a dá sa proti nim bojovať. Uveďme niekoľko krokov:

1 Je nutné posilniť vlastnú identitu v Kristovi a veriaci sa musia posilniť aj v tom, že ich práca je tou najlepšou činnosťou na celej zemi. Modlitba, kázanie a vyučovanie Božieho slova nie sú hriech ani márnosť, ani daromné míňanie času, ako nám chce nepriateľ nahovoriť. Taktiež je treba posilniť sa v Pánovi, že v nás je silnejší, ako ten, ktorý je v tých, ktorí preklínajú. Tí, ktorí preklínajú, už totiž začali klesať. Ak niekto chce škodiť svojmu blížnemu, už sa v ňom prejavila satanova povaha, preto už jeho život zostupuje dolu. Boh nie je s týmito ľuďmi, preto sú poraziteľní.

2 Nevyhnutné je dať svoj život plne pod Božiu vládu, nech žiadne Slovo nestojí proti nám. Treba odpúšťať, zmieriť sa a v pokoji hľadať Pána.

3 Naplniť sa Duchom Svätým je to najlepšie, čo môžeme robiť. Vo Svätom Duchu je úžasný životný pocit - spravodlivosť, pokoj, radosť, sila a láska. V jednom okamihu sa môže vnútro človeka zmeniť. Svätý Duch prináša úplne opačný životný pocit ako kliatby. Zjednodušene povedané, čím viac je človek plný Svätého Ducha, tým menej účinné sú kliatby.

4 Ďalším krokom je vyznanie. Oproti zlorečenstvu je treba dávať dobré vyznanie, ak si napríklad na svoj život hovoril, že si neschopný, začni hovoriť o svojich schopnostiach Bohu. Keď Peter trikrát zaprel Pána, dostal príležitosť po vzkriesení trikrát Ježišovi povedať, že Ho miluje.

5 Využívajme právo zväzovať a rozväzovať. Všetky kliatby je treba „demontovať“ v rámci duchovného boja. Dá sa to. Dá sa kliatby zlomiť, prehlásiť za neúčinné, sily, ktoré sú za nimi, poviazať, a kliatba nech sa vráti tam, skadiaľ vyšla.

6 Existujú metódy, ako vplyv negatívnych slov skutočne eliminovať. Žiadna cirkev nemôže napredovať bez porazenia mágie. Niektoré veci by však nebolo múdre zverejňovať na stránkach časopisu.

 

Záver

Boh má plán pre život človeka a keď sadeň za dňom pridŕžame plánu, súc vedeníSvätým Duchom, náš život isto dobreskončí a bude plný dobrého ovocia. Nedámesa z tohto požehnania vyraziť iba vďakatomu, že niektorí ľudia požehnanie nenávidia.Nenecháme sa obrať o požehnaniekvôli primitívnym a zlým praktikámpreklínania.Súvisiace články

Čo s krízou?|Logos 11 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
„Čo zatrasie zemou?“|Logos 12 / 2019 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Čo je fašizmus?|Logos 1 / 2022 | Martin Vincurský|Zamyslenie
Čo nás zapáli|Logos 6 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Čo bude po korone|Logos 4 / 2020 | Jaroslav Kříž |Téma