Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Evanjelium podľa Matúša 23. - 28. kapitola

logos-03-2013-preklad.jpg

 

Milí čitatelia,
s radosťou vám oznamujeme, že prekladateľská komisia Slovenskej tlačovej misie dokončila práce na Evanjeliu podľa Matúša, ktorého záverečné kapitoly vám prinášame v tomto čísle Logosu. Prajeme vám požehnané čítanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evanjelium podľa Matúša

23. KAPITOLA

 

1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 Na Mojžišovu stolicu sa posadili znalci Zákona a farizeji. 3 Všetko teda, čo by vám povedali, aby ste zachovávali, zachovávajte a robte; ale podľa ich skutkov nekonajte, lebo hovoria, a nekonajú. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré sa nedajú uniesť, kladú ich ľuďom na plecia, ale oni sami nechcú nimi pohnúť ani prstom. 5 A všetky svoje skutky robia preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje filaktériá1 a zväčšujú si strapce na svojich plášťoch, 6 majú radi popredné miesta na hostinách a prvé lavice v synagógach, 7 pozdravy na námestiach a to, keď ich ľudia oslovujú: Rabbi! Rabbi! 8 Vy sa však nedajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. 9 A nikoho na zemi nevolajte svojím otcom, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nedajte volať učiteľmi, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus. 11 A najväčší z vás bude vaším služobníkom. 12 Ktokoľvek sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.

13 Ale beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo zatvárate pred ľuďmi kráľovstvo Nebies, sami totiž doň nevchádzate, a tým, ktorí vchádzajú, nedovoľujete vojsť.

14 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo vyjedáte domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb, preto dostanete prísnejší rozsudok.

15 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo obchádzate more aj suchú zem, aby ste získali jedného prozelytu2, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna Gehenny, dvakrát horšieho, ako ste sami.

16 Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je; ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho zaväzuje. 17 Blázni a slepci, veď čo je väčšie: zlato alebo chrám, ktorý to zlato posväcuje? 18 A: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je; ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, to ho zaväzuje. 19 Blázni a slepci, veď čo je väčšie: dar alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň, aj na všetko, čo je na ňom; 21 a kto prisahá na chrám, prisahá naň, aj na toho, ktorý v ňom prebýva. 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón, aj na toho, kto sedí na ňom.

23 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale opustili3 ste to, čo je v Zákone dôležitejšie: právo4, milosrdenstvo a vernosť; toto bolo treba robiť a tamto neopustiť. 24 Slepí vodcovia, cedíte komára a ťavu prehĺtate!

25 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo čistíte pohár a misu zvonka, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti! 26 Slepý farizej, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok!

27 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych a všemožnej nečistoty. 28 Tak aj vy, navonok sa ľuďom zdáte, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a bezzákonnosti.

29 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých 30 a hovoríte: Keby sme žili za dní našich otcov, neprelievali by sme spolu s nimi krv prorokov. 31 A tak svedčíte sami proti sebe, že ste synmi tých, ktorí povraždili prorokov. 32 Aj vy naplňte mieru svojich otcov! 33 Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete súdu Gehenny? 34 Preto, hľa, posielam k vám prorokov, múdrych a znalcov Zákona; niektorých z nich zabijete a ukrižujete, niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, 35 aby na vás prišla všetka spravodlivá krv, preliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Veru, hovorím vám, to všetko príde na túto generáciu!

37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí boli poslaní k tebe! Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste! 38 Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý! 39 Lebo hovorím vám: Odteraz ma už viac neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

24. KAPITOLA

1 Keď Ježiš odchádzal z chrámu, prišli k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 Ježiš im však povedal: Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

3 A keď sedel na Olivovom vrchu, v ústraní k nemu pristúpili učeníci a povedali: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca veku? 4 Ježiš im odpovedal: Dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Mesiáš! A zvedú mnohých. 6 Budete počuť o vojnách a dostanú sa k vám správy o vojnách. Dajte si pozor, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať; to však ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; a bude hlad, mor a miestami zemetrasenia. 8 Toto všetko je počiatok pôrodných bolestí. 9 Vtedy vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy mnohí odpadnú, budú sa navzájom zrádzať a jedni druhých nenávidieť. 11 Povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží bezzákonnosť, láska mnohých ochladne; 13 ale kto vytrvá do konca, ten bude zachránený. 14 Toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.

15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, ako stojí na svätom mieste (kto číta, nech pochopí!), 16 vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje, aby si vzal niečo z domu, 18 a kto je na poli, nech sa nevracia späť, aby si vzal odev. 19 Beda však tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch kojiť. 20 Ale modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo počas šabatu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto5 zachránený; ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Mesiáš! alebo: Tu je!, neverte! 24 Lebo povstanú falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. 25 Hľa, povedal som vám to už vopred! 26 Ak vám však povedia: Hľa, je na púšti! – nevychádzajte! Hľa, vo vnútri domov! – neverte! 27 Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti až na západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kdekoľvek je totiž mŕtvola, tam sa zhromaždia supy.

29 Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoj jas, z neba budú padať hviezdy a mocnosti nebies budú otrasené. 30 Potom sa na nebi ukáže znamenie Syna človeka a vtedy budú všetky národy6 zeme nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 A svojich anjelov pošle s mohutným zvukom trúby a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán7, od jedného konca nebies až po druhý.

32 A od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď už jeho vetva zmäkne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy; keď toto všetko uvidíte, vedzte, že je blízko predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám, že táto generácia sa nepominie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 O tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba jediný – môj Otec. 37 A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka: 38 lebo ako v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a všetkých zmietla, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41 Dve budú mlieť na mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán. 43 Uvedomte si však, že keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vlámať sa do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej si to nemyslíte. 45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm. 46 Šťastný8 sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Veru, hovorím vám, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal vo svojom srdci: Môj pán dlho neprichádza 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodine, o ktorej nevie; 51 rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami – tam bude plač a škrípanie zubami.

25. KAPITOLA

1 Vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. Bláznivé si vzali lampy, no nevzali si so sebou olej; 4 no rozumné si vzali v nádobách olej spolu s lampami. 5 A keď neprichádzal ženích, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci však zaznel krik: Hľa, prichádza ženích! Vyjdite mu naproti! 7 Vtedy všetky tie panny vstali a pripravili si lampy. 8 A bláznivé povedali tým rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné odpovedali: Aby snáď nebolo málo nám aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si! 10 Keď odišli kúpiť olej, prišiel ženích, a tie, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. 11 Napokon prišli aj tie ostatné panny a hovorili: Pane, Pane, otvor nám! 12 On im však odpovedal: Veru, hovorím vám, nepoznám vás! 13 Bdejte teda, lebo nepoznáte deň ani hodinu, kedy príde Syn človeka!

14 Lebo bude tak, ako keď človek, ktorý odchádzal na cestu, zavolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok. 15 Jednému dal päť talentov, jednému dva a jednému jeden – každému podľa vlastných schopností – a hneď odcestoval. 16 A ten, ktorý dostal päť talentov, odišiel, obchodoval s nimi a zarobil ďalších päť talentov; 17 podobne aj ten, ktorý dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, ktorý dostal jeden, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. 19 Po dlhom čase pán tých sluhov prišiel a účtoval s nimi. 20 Keď pristúpil ten, ktorý dostal päť talentov, doniesol ďalších päť talentov a povedal: Pane, odovzdal si mi päť talentov; hľa, získal som s nimi ďalších päť talentov. 21 Jeho pán mu povedal: Výborne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! 22 Keď pristúpil aj ten, ktorý dostal dva talenty, povedal: Pane, odovzdal si mi dva talenty; hľa, získal som nimi ďalšie dva talenty. 23 Jeho pán mu povedal: Výborne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! 24 A pristúpil aj ten, ktorý dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som o tebe, že si prísny človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal; 25 a keďže som sa bál, odišiel som a skryl som tvoj talent v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 A jeho pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal; 27 preto si mal dať moje peniaze peňazomencom a ja by som po svojom príchode vzal, čo je moje, s úrokom! 28 Vezmite mu teda ten talent a dajte ho tomu, ktorý má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť; ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 30 A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami.

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy 32 a budú pred ním zhromaždené všetky národy; oddelí ich jeden od druhého, ako pastier oddeľuje ovce od capov 33 a ovce postaví po svojej pravici a capov po ľavici. 34 Vtedy Kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vezmite do dedičstva9 kráľovstvo, pripravené pre vás od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; bol som cudzincom, a prijali ste ma; 36 bol som nahý, a obliekli ste ma; bol som chorý, a navštívili ste ma10; bol som vo väzení, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a obliekli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili pre jedného z týchto mojich najmenších bratov, urobili ste to pre mňa. 41 Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, prekliati, do večného ohňa, pripraveného pre diabla a jeho anjelov. 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som cudzincom, a neprijali ste ma; bol som nahý, a neobliekli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy mu aj oni povedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? 45 Vtedy im odpovie: Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili pre jedného z týchto najmenších, ani pre mňa ste to neurobili. 46 A títo odídu do večných múk11, ale spravodliví do večného života.

26. KAPITOLA

1 A stalo sa, keď Ježiš dokončil všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom: Viete, že o dva dni bude Pesach a Syn človeka bude zradený, aby bol ukrižovaný. 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi, znalci Zákona a starší ľudu na nádvorí veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 4 a radili sa, ako by sa Ježiša ľstivo zmocnili a zabili ho, 5 ale hovorili: Nie vo sviatok, aby nedošlo k vzbure medzi ľudom.

6 Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného, 7 pristúpila k nemu žena, ktorá mala alabastrovú nádobu veľmi drahého oleja a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. 8 Keď to videli jeho učeníci, nahnevane hovorili: Načo takéto mrhanie? 9 Ten olej sa mohol predať za mnoho peňazí a rozdať chudobným. 10 Ježiš to však poznal a povedal im: Prečo trápite tú ženu? Veď pre mňa urobila dobrý skutok. 11 Lebo chudobných máte medzi sebou stále, mňa však stále nemáte. 12 Keď táto žena vyliala tento olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. 13 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude kázané toto evanjelium, bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila, na jej pamiatku.

14 Vtedy išiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom 15 a povedal: Čo mi dáte, ak vám ho zradím? A oni mu určili tridsať strieborných. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť, aby ho zradil.

17 V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti pripravili na jedenie pesachového baránka? 18 On povedal: Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko; u teba budem sláviť Pesach so svojimi učeníkmi. 19 Učeníci urobili, ako im Ježiš prikázal a pripravili pesachového baránka. 20 Keď nastal večer, sadol si za stôl s Dvanástimi. 21 A keď jedli, povedal: Veru, hovorím vám: jeden z vás ma zradí. 22 Veľmi sa zarmútili a každý z nich mu začal hovoriť: Som to snáď ja, Pane? 23 On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. 24 Syn človeka síce odchádza, ako je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý Syna človeka zrádza12. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nenarodil. 25 A jeho zradca Judáš na to povedal: Som to snáď ja, rabbi? Odpovedal mu: Ty si to povedal. 26 Keď jedli, Ježiš vzal chlieb, dobrorečil, lámal, dával učeníkom a povedal: Vezmite a jedzte: toto je moje telo. 27 Potom vzal kalich, poďakoval a dal im so slovami: Pite z neho všetci, 28 lebo toto je moja krv, krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 29 Ale hovorím vám: Odteraz už viac nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho s vami budem piť nový v kráľovstve svojho Otca.

30 A zaspievali žalm a vyšli na Olivový vrch.

31 Vtedy im Ježiš povedal: Vy všetci tejto noci kvôli mne odpadnete, lebo je napísané: Budem biť pastiera a ovce stáda sa rozpŕchnu. 32 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley. 33 Peter mu odpovedal: Aj keby kvôli tebe všetci odpadli, ja nikdy neodpadnem! 34 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. 35 A Peter mu povedal: Aj keby som s tebou musel zomrieť, nikdy ťa nezapriem! Podobne hovorili aj všetci učeníci.

36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto s názvom Getsemane a povedal učeníkom: Posaďte sa tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. 37 Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov a začal prežívať zármutok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou! 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento pohár, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. 40 Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Povedal Petrovi: To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé. 42 Druhý raz opäť odišiel a modlil sa: Otče môj, ak ma nemôže minúť tento pohár a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa! 43 Keď prišiel, opäť ich našiel spať, lebo ich oči oťaželi. 44 Nechal ich a opäť odišiel, modlil sa po tretí raz a hovoril tie isté slová13. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, priblížila sa hodina a Syn človeka je vydaný14 do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme! Hľa, priblížil sa môj zradca.

47 Kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním početný dav s mečmi a palicami od veľkňazov a starších ľudu. 48 A jeho zradca im dal znamenie: Koho pobozkám, to je on, chyťte ho! 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A pobozkal ho. 50 Ježiš mu povedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zatkli ho. 51 A hľa, jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil svoj meč, zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52 Vtedy mu Ježiš povedal: Vráť svoj meč na miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. 53 Alebo si myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho Otca a on by mi neposlal viac ako dvanásť légií anjelov? 54 Ako by sa potom naplnili Písma, že sa to tak musí stať? 55 V tú hodinu povedal Ježiš davom: Vyšli ste na mňa ako na zločinca s mečmi a palicami, aby ste ma zajali. Denne som pri vás sedával a vyučoval v chráme, a nezatkli ste ma. 56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa na naplnili spisy Prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a ušli.

57 Tí, čo zatkli Ježiša, ho odviedli k veľkňazovi Kaifášovi, kde sa zhromaždili znalci Zákona a starší. 58 Peter išiel za ním zďaleka až do veľkňazovho nádvoria. Vošiel dnu a posadil sa so služobníkmi, aby videl, ako sa to skončí. 59 Veľkňazi, starší a celý Sanhedrin hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili, 60 ale nenašli. Hoci prišlo aj mnoho falošných svedkov, nenašli. Napokon prišli dvaja falošní svedkovia 61 a hovorili: Tento povedal: Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť. 62 Veľkňaz povstal a povedal mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? 63 Ježiš však mlčal. A veľkňaz mu odpovedal: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Boží Syn. 64 Ježiš mu povedal: Ty si to povedal; ale hovorím vám, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Na čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. 66 Čo si myslíte? A oni odpovedali: Je hoden smrti. 67 Vtedy mu napľuli do tváre a bili ho po hlave; a iní ho bili palicami 68 a hovorili: Prorokuj nám, Mesiáš, kto ťa udrel?

69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu jedna slúžka a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Galilejským! 70 Ale on zaprel pred všetkými a povedal: Neviem, o čom hovoríš. 71 A keď vyšiel k bráne, uvidela ho iná a povedala tým, ktorí tam boli: Aj tento bol s tým Ježišom Nazaretským! 72 A opäť zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka. 73 O malú chvíľu pristúpili tí, ktorí tam stáli a povedali Petrovi: Naozaj, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza! 74 Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať: Nepoznám toho človeka! A hneď zaspieval kohút. 75 A Peter si spomenul na slovo Ježiša, ktorý mu povedal: Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal.

27. KAPITOLA

1 Keď nastalo ráno, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť; 2 poviazali ho, odviedli a vydali vladárovi Pontskému Pilátovi.

3 Vtedy, keď jeho zradca Judáš videl, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil tých tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: Zhrešil som, keď som zradil nevinnú krv. Oni však povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec! 5 On odhodil peniaze15 v chráme a išiel preč. Keď odišiel, obesil sa. 6 Veľkňazi vzali tie peniaze a povedali: Nie je dovolené hodiť ich do chrámovej pokladnice, pretože je to cena krvi. 7 A tak sa poradili a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8 Preto sa to pole až dodnes nazýva Pole krvi. 9 Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša: Vzali tridsať strieborných, cenu oceneného, ktorého ocenili synovia Izraela, 10 a dali ich za hrnčiarovo pole, tak ako mi nariadil Pán.

11 Ježiš sa postavil pred vladára a vladár sa ho opýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš mu povedal: Ty to hovoríš. 12 A keď naňho veľkňazi a starší vznášali obvinenia, nič neodpovedal. 13 Vtedy mu Pilát povedal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? 14 Neodpovedal mu ani na jediné slovo, takže vladár sa veľmi divil. 15 Na sviatok mal vladár vo zvyku prepustiť jedného väzňa, ktorého dav chcel. 16 Vtedy tam mali známeho väzňa, zvaného Barabáš. 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho chcete, aby som vám prepustil – Barabáša alebo Ježiša, zvaného Mesiáš? 18 Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. 19 A keď sedel na súdnej stolici, jeho žena mu poslala odkaz: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne preňho veľa vytrpela. 20 Ale veľkňazi a starší naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. 21 Vladár im odpovedal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni povedali: Barabáša. 22 Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, zvaným Mesiáš? Všetci mu hovorili: Ukrižovať ho! 23 Vladár povedal: A čo zlé urobil?! Oni však ešte viac kričali: Ukrižovať ho! 24 A keď Pilát videl, že nič nepomáha, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si pred davom ruky a povedal: Nenesiem vinu za krv tohto spravodlivého! Je to vaša vec! 25 Nato všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby bol ukrižovaný.

27 Vladárovi vojaci potom vzali Ježiša do pretória a zhromaždili k nemu celú kohortu16. 28 Nato ho vyzliekli a prehodili mu šarlátový plášť; 29 uplietli korunu z tŕnia, položili mu ju na hlavu a do pravej ruky mu dali trstinu; kľakali pred ním a posmievali sa mu slovami: Buď pozdravený, kráľ Židov! 30 Potom naňho napľuli, vzali tú trstinu a bili ho po hlave. 31 A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho odevu, odviedli ho, aby ho ukrižovali.

32 A keď vychádzali, našli istého človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili, aby niesol jeho kríž. 33 Keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená Lebka, 34 dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou, no keď ho ochutnal, nechcel piť. 35 Keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho odev tak, že hodili lós, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si môj odev a o moje šaty hodili lós. 36 Potom si sadli a strážili ho tam. 37 A nad jeho hlavu vyvesili nápis s jeho vinou: Toto je Ježiš, kráľ Židov. 38 Vtedy s ním boli ukrižovaní dvaja zločinci, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. 39 A tí, ktorí išli okolo, sa mu rúhali, potriasali hlavami 40 a hovorili: Hľa, ty, ktorý zboríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zíď dolu z kríža! 41 Podobne sa posmievali aj veľkňazi so znalcami Zákona a staršími a hovorili: 42 Iným pomáhal, a sám seba nedokáže zachrániť. Ak je kráľ Izraela, nech teraz zíde z kríža, a uveríme mu! 43 Dôveroval Bohu, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn! 44 Takisto ho osočovali aj zločinci, ktorí s ním boli ukrižovaní.

45 Od šiestej hodiny nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. 46 A okolo deviatej hodiny Ježiš hlasno17 zvolal: Éli, Éli, lama sabachtani? To znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 47 Keď to počuli niektorí z tých, ktorí tam stáli, hovorili: On volá Eliáša! 48 A hneď pribehol jeden z nich, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dal mu napiť. 49 Ale ostatní hovorili: Nechaj, nech uvidíme, či príde Eliáš, aby ho zachránil! 50 Ježiš však opäť hlasno vykríkol a vypustil ducha.

51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až po spodok, zem sa zatriasla, skaly pukali 52 a otvorili sa hroby; mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené 53 a keď po jeho vzkriesení vyšli z hrobov, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa vydesili a hovorili: Toto bol naozaj Boží Syn! 55 A bolo tam mnoho žien, ktoré sa dívali zďaleka; tieto nasledovali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba a Jozesa, a matka Zebedejových synov.

57 Keď nastal večer, prišiel bohatý človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. 58 Ten prišiel k Pilátovi a žiadal o Ježišovo telo. Vtedy Pilát prikázal, aby mu to telo dali. 59 A tak vzal Jozef telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý vytesal do skaly; k vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. 61 Bola tam Mária Magdaléna aj tá druhá Mária a sedeli oproti hrobu.

62 Na druhý deň, ktorý je po prípravnom dni, sa veľkňazi a farizeji zišli k Pilátovi 63 a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca18 povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. 64 Prikáž teda, aby bol hrob bezpečne strážený až do tretieho dňa, aby v noci neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych! A posledný blud bude horší ako ten prvý. 65 Pilát im povedal: Tu máte stráž; choďte a strážte ho, ako viete. 66 Oni odišli, zapečatili kameň a obsadili hrob strážou.

28. KAPITOLA

1 Po šabate, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a tá druhá Mária pozrieť hrob. 2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň od vchodu a posadil sa naň. 3 Na pohľad bol ako blesk a jeho odev bol biely ako sneh. 4 Stráže sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. 5 A anjel povedal ženám: Nebojte sa! Lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Nie je tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte a pozrite si miesto, kde Pán ležal. 7 Choďte rýchlo a povedzte jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám! Rýchlo odišli od hrobu a s bázňou a veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. A ako to išli oznámiť jeho učeníkom, hľa, Ježiš sa s nimi stretol a povedal: Buďte pozdravené! Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte a oznámte mojim bratom, aby odišli do Galiley a tam ma uvidia.

11 Keď odišli, hľa, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 12 A oni sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí19 13 a povedali: Hovorte: V noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, keď sme spali. 14 A keby sa to dopočul vladár, my ho presvedčíme a postaráme sa o to, aby ste nemali starosti. 15 Oni si vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. Toto vysvetlenie20 je rozšírené medzi Židmi až dodnes.

16 A tí jedenásti učeníci išli do Galiley na vrch, kam im prikázal Ježiš. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil a povedal im: Je mi daná všetka moc21 na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a robte učeníkov zo všetkých národov: krstite ich v meno Otca, Syna a Ducha Svätého, 20 učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal; a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta22. Amen.

1 Malé krabičky s veršami Písma, ktoré mali židia pri modlitbách pripevnené remienkami na čele a na ruke.

2 konvertita z pohanstva na židovskú vieru

3 al. zanedbali; tak aj v ďalšej časti verša

4 al. súd

5 gr. žiadne telo

6 al. kmene, gr. fylé

7 gr. od štyroch vetrov

8 al. požehnaný

9 al. zaujmite, prijmite

10 al. postarali ste sa o mňa; tak aj vo v. 43

11 al. trestu

12 gr. skrze ktorého je syn človeka zradený

13 gr. slovo

14 al. zradený

15 gr. strieborné peniaze, tak aj v nasl. verši

16 jednotka o cca 600 mužoch

17 gr. veľkým hlasom; podobne aj vo v. 50

18 al. podvodník

19 gr. strieborných peňazí, tak aj vo v. 15

20 gr. slovo

21 al. právomoc, autorita

22 al. vekuSúvisiace články

Evanjelium podľa Matúša 8. - 11. kapitola|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola|Logos 6 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 17. - 22. kapitola|Logos 1 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola|Logos 5 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Lukáša 1.-3. kapitola|Logos 6 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie