Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

List Rimanom 8. kapitola

8. kapitola

1 Teraz teda už nie je nijaké odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. 2 Veď zákon ducha života v Kristovi Ježišovi oslobodil ma od zákona hriechu a smrti. 3 Lebo čo nebolo možné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a pre hriech, a odsúdil hriech v tele, 4 aby sa právna požiadavka Zákona naplnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. 5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, čo žijú podľa ducha, na veci ducha. 6 Veď zmýšľanie tela je smrť, ale zmýšľanie ducha je život a pokoj. 7 Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu a ani sa mu nemôže podriadiť. 8 Tí, ktorí sú v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. 9 Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak teda Boží Duch prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho. 10 Ak je však Kristus vo vás, telo je síce mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. 11 Ak však Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, prebývajúceho vo vás.

12 Preto teda, bratia, sme dlžníci, ale nie tela, aby sme žili podľa tela. 13 Lebo ak žijete podľa tela, spejete k smrti, ale ak duchom usmrcujete skutky tela, budete žiť. 14 Lebo všetci, ktorí sú vedení Božím Duchom, sú Boží synovia. 15 Lebo ste neprijali ducha otroctva, aby ste sa opäť báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče! 16 Sám ten Duch svedčí spolu s naším duchom, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak teda s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.

18 Myslím si, že utrpenia terajšieho času nie sú hodné prirovnania k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. 19 Lebo stvorenstvo s túžbou vyzerá a očakáva zjavenie Božích synov. 20 Lebo stvorenstvo bolo podriadené márnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji, 21 že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slávnej slobody Božích detí. 22 Vieme totiž, že celé stvorenstvo spoločne vzdychá a trpí pôrodné bolesti až doteraz. 23 A nielen ono, ale aj my sami, ktorí máme prvotinu Ducha, aj my sami v sebe vzdycháme očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. 24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorú je vidieť, nie je nádejou, lebo keď niekto niečo vidí, prečo by sa na to aj nádejal? 25 Ale ak sa nádejame na niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

26 Rovnako tak aj Duch nám pomáha v našich slabostiach, lebo nevieme ani to, za čo by sme sa mali modliť, ako treba, ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, kto skúma srdcia, vie, aké je zmýšľanie Ducha: že sa prihovára za svätých podľa Boha. 28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci spolupôsobia na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. 29 Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby sa podobali obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. 30 A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.

31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Ako by nám ten, ktorý neušetril ani vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, milostivo nedaroval spolu s ním aj všetky veci? 33 Kto obžaluje Božích vyvolených? Veď Boh ospravedlňuje! 34 Kto odsúdi? Veď Kristus zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený, je po Božej pravici a prihovára sa za nás! 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň, sme považovaní za ovce na zabitie. 37 Ale v tom všetkom jednoznačne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje! 38 Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani mocnosti, ani prítomné veci, ani budúce veci, 39 ani výšina, ani hlbina, ani nijaké iné stvorenie nemôže nás oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.Súvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie