Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

List Rimanom 1. kapitola

1 Pavol, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, 2 ktoré Boh vopred prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých Písmach, 3 evanjelium o jeho Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho potomstva1, 4 ktorý bol podľa Ducha svätosti mocne vyhlásený za Božieho Syna2 vzkriesením z mŕtvych, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, 5 skrze ktorého sme prijali milosť a poslanie3 privádzať pre jeho meno k poslušnosti vo viere všetky národy, 6 medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista. 7 Všetkým, ktorí sú v Ríme, Božím milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!

8 Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že zvesť o vašej viere sa šíri po celom svete. 9 Lebo Boh, ktorému slúžim svojím duchom kázaním evanjelia4 jeho Syna, je mi svedkom, ako vás neprestajne spomínam 10 a vždy na svojich modlitbách prosím, aby sa mi už konečne podarilo z Božej vôle prísť k vám. 11 Lebo vás túžim vidieť, aby som vám mohol odovzdať nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení5, 12 to jest, aby sme boli navzájom povzbudení vierou toho druhého6, ja vašou a vy mojou. 13 A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si veľakrát predsavzal prísť k vám – a až doposiaľ mi bolo zabránené – aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými národmi. 14 Som dlžníkom Grékov aj barbarov, múdrych aj nerozumných, 15 a tak, pokiaľ ide o mňa, som pripravený hlásať evanjelium aj vám, ktorí ste v Ríme. 16 Veď sa nehanbím za Kristovo evanjelium, lebo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí, predne Židovi, ale aj Grékovi. 17 Zjavuje sa v ňom7 totiž Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery.

18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou potláčajú8 pravdu, 19 lebo to, čo je možné poznať o Bohu, je im9 zjavné – Boh im to predsa zjavil – 20 lebo jeho neviditeľné vlastnosti, totiž jeho večná moc a božstvo, sú od stvorenia sveta jasne vidieť rozmýšľaním nad jeho dielami, aby nemali výhovorky, 21 pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neboli vďační, ale stali sa márnymi10 vo svojom uvažovaní a ich nerozumné srdce sa zatemnilo, 22 nazývajúc sa múdrymi, stali s bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobu obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornožcov i plazov.

24 Preto ich aj Boh vydal podľa žiadosti ich sŕdc nečistote, aby si navzájom zneuctievali11 svoje telá, 25 tí, ktorí zamenili Božiu pravdu za lož a uctievali a slúžili stvoreniu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.

26 Preto ich Boh vydal hanebným vášňam; veď ich ženy12 zamenili prirodzený pohlavný styk za taký, ktorý je proti prirodzenosti, 27 a podobne aj muži13 zanechali prirodzený pohlavný styk so ženou a rozpálili sa žiadostivosťou k sebe navzájom – muži s mužmi páchajú nehanebnosť a sami na sebe si odnášajú náležitú odplatu za svoj blud.

28 A keďže nepovažovali za vhodné zachovať si14 poznanie Boha, vydal ich Boh ich prevrátenej15 mysli, aby robili to, čo sa nepatrí, 29 naplnení všetkou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou; plní závisti, vraždy, sváru, podvodu16, zlomyseľnosti; sú to ohovárači, 30 nactiutŕhači, nenávidiaci Boha, násilníci17, pyšní, chvastaví, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 nerozumní, vierolomní18, bezcitní19, nezmierliví, nemilosrdní, 32 hoci dobre poznajú Boží poriadok20, že tí, ktorí konajú takéto veci, sú hodní smrti, nielenže ich robia, ale schvaľujú to aj iným, ktorí konajú rovnako.


1 dosl. semena

2 al. vyhlásenom za Božieho Syna v moci/s mocou

3 dosl. apoštolstvo

4 dosl. evanjeliom/v evanjeliu

5 al. posilnení

6 dosl. vzájomnou/obapolnou vierou

7 al. ním

8 al. zadržiavajú/vlastnia

9 dosl. medzi nimi/v nich

10 al. bláznivými/k ničomu

11 al. prznili

12 dosl. osoby ženského pohlavia/samice; tak aj ďalej

13 dosl. osoby mužského pohlavia/samci; tak aj ďalej

14 dosl. mať

15 al. neosvedčenej/nedokázanej

16 al. lesti

17 al. surovci

18 al. neplniaci záväzky

19 dosl. bez prirodzenej lásky; napr. medzi príbuznými

20 al. právo/ustanovenie/zákonSúvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie