Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Konference na Moravě

17. května 2014

logos-04-05-olomouc-2.jpg

V polovině května se vůbec poprvé uskutečnila křesťanská konference Církve víry na Moravě – v Olomouci. Konference se proto dá považovat za průlomovou a nesmírně důležitou pro křesťany v tomto regionu.

Jsme velice vděční a povzbuzení, že se konala právě na Moravě a že jsme mohli svobodně kázat a poslouchat Boží Slovo, což bylo po většinu historie tohoto kraje nemožné. Hostitelem konference byl olomoucký sbor, který to považoval za obrovskou čest a radost.

Konference byla situována v nedávno zrekonstruovaném hlavním pavilónu celorepublikově známé olomoucké Flóry, v příjemném prostředí olomouckých parků, jejichž zeleň dekorovala prosklené stěny sálu. Na místě se shromáždilo více jak pětset účastníků převážně z Česka, ale i Slovenska.

Zpočátku jsme museli skrze chvály překonat poněkud těžší atmosféru, která se však postupně uvolňovala a vyústila v naprosto fantastické večerní shromáždění, které mělo silně charismatický náboj.

Nosným tématem celé konference bylo vyučování o srdci – místě, odkud vychází život (Přísloví 4,23).

Na úvod pastoři stručně zhodnotili situaci ve svých sborech od západu směrem na východ České republiky, povzbudilo nás též svědectví o uzdravení z rakoviny. Marie Hasová v krátkém proslovu připomněla, že v květnu je to jubilejních 25 let od založení prostějovského sboru. Gratulujeme. Vyjádřila svou vděčnost Církvi Milost a senior pastorovi Jaroslavu Křížovi, že se tehdy upadající sbor mohl připojit a od té doby zažívá období růstu. Jaroslav Kříž v souvislosti s tím připomněl jednu ze stěžejních myšlenek lednové konference – je to milost, že jsme jako církev pochopili, že potřebujeme jeden druhého, a že podpořit celek je důležitější než klást důraz na vlastní ego.

Poté se slova ujal Radek Hasa, pastor sboru v Prostějově. Zdůraznil, že je důležité posuzovat, co je dobré a co zlé a vyjadřovat se ke konkrétním situacím skrze Boží Slovo. Křesťan nemá být netečný vůči lidem kolem sebe, ale má být strážným, který dokáže správně posoudit situaci, vyučovat a napomínat. Pán vysvobozuje naše srdce, aby toho bylo schopné.

Hlavní řečník, senior pastor Jaroslav Kříž, navázal na toto téma kázáním právě o srdci. Konstatoval, že se jedná o nesmírně důležité, ale obtížné téma. Člověk ve skutečnosti nejedná podle toho, jak věci chápe rozumem, ale podle svého srdce. Je proto zásadní, abychom především srdcem správně chápali, co je dobré a co zlé. Typickým příkladem geniálního člověka, který se správně rozhodoval na základě kvality svého srdce, je David. Kvalita srdce spočívá ve schopnosti rozlišení dobrého a zlého, neviny a viny, čistého a zvrhlého, atd. Bohužel, ve společnosti dnes můžeme pozorovat vysokou míru zničení lidských srdcí a s tím související převrácení hodnot. Církev by měla být hlasem, který pojmenovává věci pravým jménem, a to i v ožehavých tématech jako je lidská sexualita. Pokud popřeme základní pravdy, přestaneme rozlišovat, co je dobré a co je zlé.

Existují čtyři způsoby, kterými lze ukrást lidské srdce: 1) líbivými řečmi, 2) okultizmem, modlářstvím 3) skrze alkohol, drogy, 4) sexem. Na příkladu Davidova syna Abšalóma pastor ukázal, že líbivými a ulisnými řečmi lze udeřit na citlivá místa a získat srdce člověka. Tímto způsobem lze rozvrátit i církev. Je proto nutné odmítnout infantilismus, nikam nevedoucí diskuze a jednat mužně. Drogy a alkohol jsou takovou silou, které člověk nedokáže čelit, ačkoliv v mysli ví, že jsou zlé. Okultismus zase zabraňuje rozlišení dobrého a zlého. Sex je v současné době největší silou, která totálně převrátila tradiční hodnoty jako je rodina a heterosexuální manželství. Formuje společnost bez srdce a bez smyslu pro spravedlnost.

Dopolední shromáždění bylo zakončeno modlitbami za osvobození za zvuku průlomové písně celé konference „Je tu síla lámající pouta“ v podání olomoucké chválicí skupiny, která se hrála opakovaně.

Chvály na večerním shromáždění byly uvolněné a radostné, s nadšením jsme očekávali, až se nás Duch Svatý ještě více dotkne, což se brzy stalo. Pro sílu pomazání chvíli trvalo, než byl někdo schopný ujmout se slova.

Po sbírce se představilo kolem dvaceti nových bratrů a sester, kteří se na konferenci nechali pokřtít.

Úvodním řečníkem večerního shromáždění byl olomoucký pastor Martin Mazúch, který pokračoval v kázání o srdci. Zdůraznil, že je nesmírně důležité, dát si pozor na to, co do srdce vchází a plní jeho obsah. Mysl je klíčem k srdci, neboť nad čím přemýšlíš, to jde do tvého srdce. Proto má člověk svou mysl chránit a naučit se skrze ni správně přijímat. Klíčové je v tomto ohledu přijetí a přemýšlení nad Božím Slovem, které správným způsobem plní a formuje naše srdce. Příkladem nám v tom může být výjimečný vztah židovského národa k Písmu.

Následně se slova ujal opět Jaroslav Kříž, který rozvinul myšlenku, jak dosáhnout silného srdce skrze silné svědomí: „Čisté svědomí činí naše srdce pevným.“ Je absolutně důležité mít silné srdce, protože se v těžkých situacích nezlomí. Proto usiluj o to, mít čisté svědomí. Když zhřešíš, jednej jako David, který byl schopný přiznat chybu.

Srdce lze správně naprogramovat, a sice skrze: 1) vděčnost, 2) Boží Slovo, 3) naplnění Duchem Svatým, 4) nadpřirozeno. Nevděčný člověk nemůže mít dobré srdce. Vděčnost podporují chvály, ve kterých leží velký úspěch charismatického hnutí – chválíme neviditelného Boha, který se dotýká našich srdcí. Boží Slovo správným způsobem programuje naše srdce, Boží láska je zase do našich srdcí vylita skrze Ducha Svatého. Natahování se po nadpřirozenu činí naše srdce měkkým.

Dalším způsobem, kterým lze posilnit srdce, může být „hořké umrtvování“, což není nic jiného než zapření sebe sama skrze kázání evangelia a skrze vytrpění pohanění od druhých, při kterém se spolehnu, že mě požehná a obhájí Pán, tak jak to dokázal král David.

Posledním řečníkem večera byl pastor Peter Kuba, který nás povzbuzoval ke kázání evangelia, které z nás činí nesobecké lidi se silným srdcem. Bůh počítá s tím, že skrze církev naplní nebe, tak jak to ukazuje ve Zjevení. Pokud budeme konat Boží vůli, můžeme vidět úžasné věci, které jsme ještě neviděli.

V závěru se pastoři za zvuků chval opět modlili za přítomné a následovala Večeře Páně.

Na konci shromáždění panovala uvolněná atmosféra a bylo vidět, jak jsou lidé dotknutí a proměnění Boží přítomností, a jak byla církev posilněna ze společného obecenství mezi sbory. Těšíme se na další konferenci!Súvisiace články

Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Listopadová konference v Praze|Logos 12 / 2012 | Pavel Novák|Zo života cirkvi
Reformácia na Spiši I.|Logos 4 / 2009 | Peter Minárik |Z histórie