Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

Tento raz bola spojená s trojdňovou stanovou evanjelizáciou na najväčšom sídlisku v Banskej Bystrici. Spojenie takýchto pomerne veľkých podujatí prebehlo prvýkrát a bolo zaťažkávacou skúškou pre náš technický a organizačný tím. Všetko sa podarilo a Banská Bystrica zažila niekoľkodňovú akciu s potenciálom duchovne ovplyvniť mesto a región. Keď pripočítame aj letný One Way Fest, môžeme povedať, že v Bystrici prebehla zatiaľ najintenzívnejšia vlna evanjelizácií.

Program samotnej konferencie prebiehal počas  dvoch víkendových dní. V sobotu sa uskutočnili ranné stretnutie mládeže a dve konferenčné bohoslužby – poobedná a večerná.

Na poobednej bohoslužbe slúžil senior pastor Jaroslav Kříž. Hovoril o tom, že ak chceme dosiahnuť prebudenie v našich zboroch, musíme zabudnúť na to, že vzťah s Bohom realizujeme iba na bohoslužbách. Na dosiahnutie prebudenia potrebujeme zmeniť naše myslenie na prebudenecké. Hoci je potrebné hovoriť evanjelium ľuďom na individuálnej rovine „od úst k ústam“, zdôraznil potrebu a význam veľkých verejných podujatí, bez ktorých iba ťažko zasiahneme veľké masy ľudí. To si vyžaduje veľa práce a všetci sa musíme zapojiť. Cirkev totiž rastie zo služby, čo sa netýka iba služobníkov (služobných darov), ale každého jedného člena Tela Kristovho. Silu zboru tvorí práve kvalita služobníkov „druhého sledu“ a nejde iba o veľkosť stáda, ale tiež o jeho stav. Potrebujeme vstúpiť do praktickej služby tak, ako nám to opisuje apoštol Pavol v liste Rimanom: „Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.“ (Rim 2,6–8)

180922-0001.jpg

Na večernom zhromaždení senior pastor pokračoval a zdôraznil, že sa nesmieme odchýliť od jednoduchého evanjelia, ktoré sme prijali. Apoštol Pavol totiž hovorí, že ak sa zmení evanjelium, ľudia potom kážu iného Ježiša a pôsobí iný duch (2Kor 11,2–4). Mnohí ľudia potom nezažívajú Boží dotyk práve preto, že došlo k posunu evanjelia.

Súčasťou evanjelia je prisľúbenie Ducha, ďalej viera v Božie slovo, že je účinné a vždy koná (Iz 55,10–11). Nemôžeme vynechať ani dôraz na odpustenie hriechov a našu ochotu odpúšťať veľakrát za deň – tak ako aj nám odpúšťa Pán.

Dôležitou súčasťou plného evanjelia je tiež dobré vyznanie, ktorého príkladom sú 23. a 91. žalm. Podobne ako Dávid potrebujeme hovoriť: „Hospodin je môj pastier, útočište a ochranca.“ Akonáhle sa začíname niečoho báť, potrebujeme povedať: „Mne sa to nestane!“

Potrebujeme veriť tiež v Božie zaopatrenie, a to aj v čase krízy a nedostatku. Nech je nám príkladom Elizeus v čase hladomoru v Samárii (2Kr 6,32–33; 7,1). V podstate hovoril: „Nebojte sa, počkajte, bude dobre.“ Nestačí iba niečo si priať, musíme to hovoriť.

170922-0030.jpg

Sobotnú večernú bohoslužbu zakončila služba pastora Maria Ovčara na tému: „Ako sa neviditeľný Boh môže stať viditeľným v našom živote,“ po ktorej nasledovali mocné modlitby za uzdravenie s mnohými svedectvami o tom, čo Pán reálne medzi nami konal.

Tradičným vrcholom konferencie bola nedeľná bohoslužba. Pastor Jaroslav Kříž pokračoval v posolstve z predošlého dňa. Hoci žijeme v pomerne zložitých časoch, potrebujeme sa povzbudzovať k aktivite a práci na Božom diele.

Jeho kázeň sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov. Po prvé, potrebujeme milovať Ježiša a mať s ním vzťah ako s osobou. Kto ho miluje, zachováva jeho prikázania, ale nesmie byť zákonníkom. Budujme s ním spoločenstvo a podobne ako Dávid si ho predstavujme, ako je s nami. Duch Svätý nám bude vykresľovať realitu Krista v našom živote.

Vo svojom živote potrebujeme mať nádej na budúcnosť. Pavol píše: „A Boh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha.“ (Rím 15,13) Náš Boh je Bohom nádeje, a preto môžeme očakávať niečo veľmi dobré.

Je tiež veľmi dôležité, aby sme vo svojich životoch mali rovnaký postoj, ako mal Elizeus počas hladomoru v Samárii. Zostal pokojný, sedel vo svojom dome a hovoril o tom, že všetko dopadne dobre.

Potrebujeme si tiež dobre vyberať spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme. Správny výber priateľov je dôležitý, a preto sa obklopujme ľuďmi plnými viery. Nenechajme sa zatiahnuť do hádok, ktoré riešia ľudia v našom národe. Cirkev má totiž vyššie ciele ako národ a my potrebujeme riešiť veci Božieho kráľovstva. Ak chceme mať úspešný kresťanský život je rovnako dôležité vysporiadať sa s hriechom. Ide predovšetkým o oblasť smilstva, okultizmu a látkových závislostí.

Ďalším bodom, ktorý senior pastor vyzdvihol, je milosrdenstvo a štedrosť. Kto sa rozvíja v tejto oblasti, vie prijať veľa požehnania do svojho života.

Je dôležité vziať si príklad z dobrých vyznaní kráľa Dávida, ktoré vidíme v jeho žalmoch. Spôsob vyznaní, ktorý používa, je kľúčový. Niektorí veriaci Pána stále o niečo prosia, ale nie je v tom žiadna viera. Stále o niečo prosia, ako keby to už v Kristovi nemali. Dávid hovorí: „Nebudem mať nedostatku.“ (Ž 23) Musíme zmeniť to, ako hovoríme. Všimnime si, že v Žalme 91 je kľúčové slovo „poviem“ (v. 2 a 9). Preto naše vyznania musia byť dobré, založené na viere vychádzajúcej z Božieho slova a Kristovho dokonaného diela vykúpenia.

Každá konferencia býva povzbudením a táto nás povzbudila veľmi, možno aj preto, že hoci sme tento raz nemali žiadneho zahraničného hosťa, požehnanie a moc, ktoré sa prejavili, boli mimoriadne.

Všetky konferenčné bohoslužby si môžete pozrieť zo záznamu na našou YouTube kanáli Kresťanské spoločenstvo.Súvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Marcová konferencia v Banskej Bystrici|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi