Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Osteň smrti

V boji proti hriechu ste neodporovali až do krvi.
(Žid 12,4)

logos-09-2018-depositphotos-24344169-xl-2015-orezane.jpg

Hriech je zlý

Cieľom dnešného vyučovania je dosiahnuť, aby sme ešte viac znenávideli hriech, tak, ako hovorí Písmo – až do krvi. Je to hriech, ktorý je príčinou všetkých problémov, je to hriech, pre ktorý sa Boží Syn stal človekom a musel zomrieť potupnou smrťou, aby odstránil jeho dôsledky a nakoniec aj hriech samotný. „Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh pošlúc svojho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele…“ (Rim 8,3) Hriech znamená minutie cieľa, minutie Boha. Minutie Boha znamená existenciu bez Neho, existenciu bez skutočného života, bez lásky, je to kaz, chyba v programe, ktorá spôsobí na konci úplný kolaps, krach, smrť, ohnivé jazero.

Hriech je silný

Hriech je silný preto, lebo prvý hriech nebol spáchaný na zemi, ale v nebi. Pochopiť podstatu hriechu vôbec nie je také jednoduché. Nie sú to iba jednotlivé skutky, ktoré sú spáchané proti Bohu a proti ľuďom v rozpore s Božím slovom, ale skutočný problém leží oveľa hlbšie. Hriech je akási záhadná duchovná sila, z ktorej jednotlivé hriechy iba vyrastajú, je to sila, ktorá spôsobuje, že človek je hriešnik ešte skôr, ako niečo spácha. Tvrdenie, že dieťa nie je hriešnik, prezrádza úplné nepochopenie celej problematiky. Dieťa je hriešnik, lebo sa narodilo hriešnikovi – čo sa narodilo z tela, je telo – tak ako sa tigrovi narodí tiger. Keď je tiger malý, je to roztomilé mačiatko, ktoré papá mliečko, no keď vyrastie, úplne samo­zrejme bude zabíjať a žrať, čo sa dá. Preto Písmo jasne hovorí: „… lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.“ (Rim 3,23) Všetci znamená všetci. Vďaka Bohu, existuje jedna výnimka – a práve táto výnimka je riešením každého problému. Touto výnimkou je osoba Pána Ježiša Krista a táto osoba prišla z neba.

Čo spôsobuje hriech

Keď máme odpovedať na otázku, čo všetko spôsobuje hriech, najlepšie je povedať, že prosto a jednoducho všetko zlé. Ľudia kladú nezmyselné otázky: „Prečo sú vojny, choroby? Prečo zomierajú malé deti?“ No lebo – hriech. Čokoľvek sa deje zlé – to, že sa kazí počasie, zem, rieky, to, že more zaplavujú plasty a nezvratne sa rútime do katastrofy – príčinou toho všetkého je hriech, minutie cieľa, strata spoločenstva s Bohom. A opačne, keby nebolo hriechu, nie sú vojny, nie je zloba, nie je skaza. Ale povedzme si aspoň niektoré dôsledky hriechu, čo nám pomôže znenávidieť ho.

1. Smrť – Smrť je priamym dôsledkom, inak povedané, dieťaťom hriechu. „Lebo odplatou za hriech je smrť…“ (Rim 6,23a) „Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.“ (Jk 1,15) Žiaľ, musíme k tomu dodať, že fyzická smrť nie je to najhoršie, horšia je takzvaná druhá smrť – ohnivé jazero. „Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.“ (Zj 20,14-15)

2. Choroby – Choroba je niečo ako predsieň smrti, lebo, ako sa hovorí, na niečo už zomrieť musíme – niekto skôr, niekto neskôr. Preto je absolútne správne proti chorobám bojovať, liečiť ich a modliť sa za uzdravenie. Kto je proti tomu, miluje smrť a hriech.

3. Človek sa stáva zlým – S hriechom prvých ľudí sa človek zmenil, začal sa vzďaľovať od Božieho obrazu a spolu s tým sa v ňom začala formovať satanova prirodzenosť. S každým spáchaným hriechom sa tento proces posilňuje, až sa človek úplne skazí a hriech ho zotročí.

4. Boh nepočuje – Keď Pán Ježiš uzdravil slepého od narodenia, vyvolalo to veľký rozruch, lebo tento zázrak bol veľký a stal sa známym širokej verejnosti. Farizeji mali neľahkú úlohu dokázať, že uzdravenie slepého je zlý skutok, a to iba preto, že ho neurobili oni, ale Pán Ježiš. Uzdravený človek mimoriadne šikovne dokazuje, že Ježiš nemôže byť zlý. „Veď vieme, že Boh hriešnikov nepočuje; ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho počuje.“ (Jn 9,31) Farizeji mu za to vynadali a vyhnali ho.

5. Zaťažené svedomie – Človeka, ktorý má ešte v sebe stopy ľudskosti, po spáchaní hriechu obviňuje svedomie. Je to od Boha a funguje to už pri malom dieťati. Svedomie nám hovorí o povahe skutkov, ktoré robíme, teda či sú dobré alebo zlé. Hriech zaťaží svedomie človeka, spôsobí stratu radosti, stratu sily. Sami seba nevieme oklamať a keď hrešíme, nie je nám dobre. Môže sa však stať, že niekto dobrovoľne zničí svoje svedomie, „spáli ho“, ignoruje, oslabí a stane sa cynickým a bezcitným. Vtedy sa človek už viac podobá na satana. Ak ťa bije svedomie, ešte stále máš šancu.

6. Spoločenstvo s ľuďmi – Biblia hovorí, že kvalitné spoločenstvo s ľuďmi máme iba vtedy, keď žijeme vo svetle. Nie je možné, aby, napríklad, manželia mali kvalitný plnohodnotný vzťah, pokiaľ je niektorý z nich neverný. Každý hriech spôsobí stenu, bariéru v medziľudských vzťahoch a vedie do izolácie.

7. Zlý charakter – Závisť, nenávisť, horkosť, hnev, komplexy, arogancia, pýcha a všetky defekty ľudskej duše, koľko ich je, sú priamym dôsledkom hriechu. Čím viac hriechu, tým viac defektov. Presne toto urobilo z Kaina vraha. Skazenosť ľudského charakteru znovu a znovu vypláva na povrch, na­príklad, pri vojnových konfliktoch, kedy sa „slušní“ ľudia menia na zvery.

8. Strach – je automaticky dôsledkom hriechu. Ak človek hreší, jeho srdce sa chveje, a to aj vtedy, keď si hriechu nie je vedomý, ale jeho duch vie, že ho čaká súd. Samozrejme, keď niekto hreší vedome, bojí sa viac. Strach má v sebe trápenie. Dlhotrvajúci strach vedie k depresii. „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ (1Jn 4,18)

Povaha hriechu

Písmo hovorí, aby sme sa sprotivili hriechu až do krvi preto, lebo aj malá neprávosť, nečistota, nespravodlivosť a bezbožnosť znamenajú problém. Prečo? Po prvé, hriech má prenikajúcu tendenciu, nie je pasívny, ale sa vnucuje, neustále si chce podmaniť nové a nové územia. Preniká do nášho života zo sveta, ktorý je do hriechu ponorený, cez ideológie, kultúru, umenie, deformovanú históriu, preniká cez obrazovky televízie, počítačov, mobilov, preniká cez hudobné žánre – preniká a poľuje. Mimochodom, takto sa dostal na svet. „Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ (Rim 5,12) Ako vošiel? Cez človeka – keď vošiel, znamená to, že tam predtým nebol, nemohol pôsobiť, ale nanútil sa. Po druhé, hriech má rastúcu tendenciu. Aj tu platí princíp sejby a žatvy. Semeno hriechu má v sebe potenciál úrody nekonečného množstva hriechov. Prvé vyfajčené cigarety znamenajú tisíce ďalších cigariet. Naopak, keď si niekto nikdy nezapáli, pravdepodobne nikdy žiadnu cigaretu nevyfajčí. Ďalšou smutnou charakteristikou hriechu je, že chce vládnuť, premáha a zotročuje, robí človeka úplným vazalom. „… lebo kým je ktosi premožený, tomu je i rabom.“ (2Pt 2,19) Jedným z najodstrašujúcejších príkladov Starého zákona je Samson – každý dobre pozná slovné spojenie „Samson a Dalila“. Dalila človeka krok za krokom poväzuje a môže ho dostať až do takého stavu, kedy je hriechom úplne opantaný a nechce sa mu ani žiť – ona sa stane centrom života poviazaného človeka. Dalilou môže byť droga, alkohol, hazard, sex alebo mamona. Samson už bol ďaleko od plnenia svojich povinností, už dávno zabudol na to, že má pomazanie, aby vyslobodil Izrael. Podobne ako Samson, každý zotročený človek začne zanedbávať svoje povinnosti voči Bohu, voči spoločnosti i najbližším. Samozrejme, že to vie a trpí výčitkami, ale nevládze, premohlo ho čosi silnejšie.

Preto Písmo hovorí, aby sme jednali s hriechom hneď na začiatku a neodkladali to. „Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.“ (Jk 1,13-15) Písmo otvorene priznáva, že človek, aj veriaci, je pokúšaný na hriech, priznáva, že v ľudskom tele pôsobia skazené škodlivé žiadosti. Slovo nás povzbudzuje, aby sme s nimi jednali hneď, aby sme žiadosti na každý deň križovali. „Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24) Keď už žiadosť vzbĺkne, je proti hriechu bojovať ťažšie. Keď vzbĺkne viac, je to ešte ťažšie, preto nás Biblia na rôznych miestach upozorňuje, aby sme si strážili srdce, bdeli, chránili sa od zlého a pod. Dajme sa poučiť.

Ako von z hriechu

Jediný, kto nás môže vyslobodiť z hriechu, je Pán Ježiš Kristus. Sám človek si nevie hriechy odpustiť a nevie sa z nich vyslobodiť. Preto najdôležitejšia otázka pre každého, s kým sa rozprávame, je: „Čo sa stalo s tvojím hriechom?“ Obyčajne počujeme odpoveď, že je treba byť dobrý, polepšiť sa, prispieť na charitu, urobiť niekoľko dobrých skutkov, alebo si sám určiť sankciu, poprípade prijať sankciu od iných, ako napríklad, niekoľko ráz obísť po kolenách okolo fontány. Akokoľvek je to hlúpe, deje sa to. Dôležitou myšlienkou je, že Ježiš sa stal obeťou za naše hriechy. Celý princíp obeti spočíva v tom, že neprávosť môže byť z jednej osoby prenesená na inú osobu. Preto bez viery v obeť Ježiša Krista neexistuje žiadny iný spôsob, ako sa zbaviť hriechov, ktoré človek spáchal. Bez Ježiša zostávajú iba vyššie uvedené dôsledky hriechov a Boží hnev. „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (Jn 3,36)

Druhou dôležitou podmienkou toho, aby nám boli odpustené hriechy, je pokánie. Pokánie je jednoducho zmena mysle, ktorá vedie k zmene pohľadu na hriech a k zmene samotného životného štýlu. A tu sa dostávame k dôležitému bodu. Na to, aby sme mohli urobiť pokánie, musíme hriech odhaliť (identifikovať, spoznať, posvietiť si naň). Žiaľ, nežijeme v kresťanskej spoločnosti, žijeme v spoločnosti deformovanej, a preto nemáme rozpoznanie, čo je a čo nie je hriech. Niekedy spoločnosť odsúdi to, čo hriech nie je, a naopak, sú pre ňu prijateľné skutky, ktoré Boh považuje za hriechy ťažké. Čo nám pomôže k odhaleniu hriechu:

Niektoré spoločenské pravidlá – Takmer všetky spoločenské zriadenia odsudzujú hriechy, ako sú: vražda, krádež, ublíženie na zdraví a pod. Skutočne, aj Všemohúci vidí tieto skutky ako hriechy.

Svedomie – Aj keď sa svedomie dá zdeformovať, predsa len sa v človeku ozýva a každý pozná stav, keď má výčitky svedomia. To sa ozýva, hlavne keď niekoho oklameme, niekomu sme ublížili alebo sa k nemu nepekne zachovali.

Biblia – Slovo Božie – Niektoré hriechy nie je možné bez Biblie odhaliť. A, žiaľ, niekedy sú to hriechy najťažšie a často aj také, ktoré majú dopad na nasledujúce pokolenia. Ako príklad môžeme uviesť smilstvo, okultizmus, modlárstvo alebo jedenie krvi. Je síce možné, že človek, ktorý žije v týchto hriechoch, sa necíti dobre, zažíva strach, depresiu, pocity zatratenia, ale nijako si to s týmito skutkami nespája, lebo podľa jeho svetonázoru je to predsa normálne. Nie, nie je. Nie je normálne mať sex bez manželskej zmluvy, nie je normálne veštiť alebo vyvolávať duchov, nie je normálne vyrábať modly a prívesky a dúfať, že nám sprostredkujú Božiu milosť. Ničivý význam týchto skutkov odhalíme, až keď vezmeme do ruky Bibliu. To, že ľudia nečítajú Bibliu, ich nechá uväznených pod satanovou mocou a rôznymi kliatbami.

Obeť rozsekaná na kusy

Niekedy nestačí, keď prosíme: „Všemohúci Bože, prosím, odpusti mi všetky moje hriechy.“ Nebýva to veľmi účinné. Lepšie je, keď hriechy menujeme konkrétne. Obete, ktoré boli donášané, sa rozporciovali – rozsekali na kusy. Aj my tak musíme zaobchádzať s hriechmi a dobré je začať s tými najväčšími, nech nedopadneme, ako niektorí na spovedi, ktorí vyznávajú: „Klamal som mame, v nedeľu som nebol v kostole, v piatok som mal rezeň…“ a popritom pokojne cudzoložia a veštia. Spomenieme niekoľko oblastí, v ktorých treba konať. Kto sa s touto témou chce oboznámiť hlbšie, odporúčam mu, aby si dôkladnejšie preštudoval miesta v Písme, kde sú hriešne skutky vymenované (nazývame ich katalógy hriechov). Teraz sa pozrime aspoň na najvážnejšie alebo najčastejšie hriechy.

Okultné hriechy – sú najvážnejšie, lebo priamo uvádzajú človeka do spoločenstva démonov a padlých anjelov. Ak sa človek neodvráti od okultizmu, nemôže dôjsť k náprave prakticky v žiadnej oblasti jeho života. K najzávažnejším hriechom patrí účasť na seansách, vyvolávanie duchov a zmluvy s diablom, hoci neboli myslené vážne. Ďalej môžeme menovať zariekanie, preklínanie alebo veštenie. K okultným hriechom tiež patrí oslovovanie zomrelých ľudí, hocijako boli významní. Do tejto oblasti tiež patrí používanie predmetov pre šťastie, príveskov, symbolov, maskotov, sôch alebo obrázkov.

Sexuálne hriechy – Druhou najväčšou výzvou pre súčasnú generáciu je poraziť sexuálne hriechy. V 27. kapitole 5. Mojžišovej knihy sú vymenované hriechy, ktoré spôsobujú kliatbu. Sú tu menované: styk so zvieraťom, styk v rámci rodiny, homosexualita, a, samozrejme, medzi ťažké hriechy patrí zneužívanie detí. Biblia ďalej považuje za hriech každé sexuálne správanie, ktoré je realizované mimo manželskej zmluvy.

Hriechy jazyka – Bez posvätenia jazyka tiež nie je víťazstvo nad hriechom. „… lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený.“ (Mt 12,37) Musíme si dávať pozor na lož, ohováranie, intrigy, slová nevery alebo vulgarizmy. Vynikajúcim spôsobom ako posvätiť jazyk je veľa sa modliť v jazykoch.

Morálne hriechy – Samozrejme, najzávažnejší morálny hriech je vražda, ďalej sem patrí krádež, podvod, obchod s ľuďmi a ich zneužívanie. Ďalej musíme byť opatrní, aby sme nezlorečili autoritám, ako sú v moci postavení, rodičia alebo šéf v robote. K morálnym hriechom tiež patrí opilstvo, obžerstvo, drogy, fajčenie a pod.

Postoje srdca – Biblia zdôrazňuje, aby sme sa zbavili zlých postojov, najčastejšie ide o neochotu odpustiť, ďalej sa musíme zbaviť horkosti, nenávisti, a, samozrejme, musíme si dávať pozor na pýchu a sebaľútosť.

Ďalšie hriechy – Biblia radí medzi hriechy aj zlý postoj voči židovskému národu. Spása je zo židov, a preto žiadny antisemita nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Ďalším častým problémom (aké pekné slovo pre hriech) je vzbura, nepodriadenosť, svojvoľnosť.

Kroky k víťazstvu

Veru, je čo naprávať. Jednajme s hriechom hneď a nenechajme, aby vyrástol a spôsobil hriechy ďalšie. Nájdime potešenie v tom, že budeme ľahko robiť pokánie. Zopakujme si:

  1. Rozpoznajte, aký hriech je vo vašom živote a čo sa nepáči Všemohúcemu.
  2. Oľutujte hriech, znenáviďte a vyznajte ho Pánovi Ježišovi.
  3. Zničte všetky kanály, ktorými sa hriech dostáva do vášho života.
  4. Prijmite odpustenie a očistenie krvou Kristovou.
  5. Ak treba vyhnať démona, poproste o službu.
  6. Choďte vo víťazstve s chválou a ďakovaním.
  7. Posilňujte svoju odolnosť voči hriechu skrze duchovný život, ako sú modlitby, pôsty, čítanie Slova a pravidelná návšteva kresťanských zhromaždení.

Prajem každému víťazný život.Súvisiace články

Vytrhnutá ze smrti, povolaná k životu|Logos 5 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh
Ariel Šaron 1928-2014|Logos 1 / 2014 | Miroslav Iliaš |Izrael
Odišiel velikán|Logos 3 / 2018 | Daniel Šobr |Osobnosť
Ian McCORMACK na Slovensku|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Pokračujeme|Logos 3 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme