Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

List Rimanom 6. kapitola

6. kapitola

1 Čo teda povieme? Zostaneme v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? 2 Vôbec nie! Všetci, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom ešte budeme žiť? 3 Neviete azda, že všetci, ktorí sme boli pokrstení do Ježiša Krista, boli sme pokrstení1 do jeho smrti? 4 Boli sme teda spolu s ním pochovaní skrze krst do smrti, aby práve tak ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my sme chodili v novote života. 5 Lebo ak sme s ním boli zjednotení2 a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj vo vzkriesení, 6 a vieme to, že náš starý človek bol ukrižovaný spolu s ním, aby bolo telo hriechu zbavené moci, a my sme už viac neboli otrokmi hriechu, 7 veď ten, kto zomrel, je ospravedlnený3 od hriechu. 8 Keď sme však zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť 9 a vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac neumiera, smrť nad ním už viac nepanuje. 10 Lebo kto zomrel, zomrel hriechu raz a navždy, kto však žije, žije Bohu. 11 Tak aj vy sa považujte za naozaj mŕtvych hriechu a živých Bohu v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

 12 Nech teda hriech nekraľuje vo vašom smrteľnom tele, aby ste sa mu poddávali4 v jeho žiadostiach, 13 ani nevydávajte5 svoje údy hriechu ako nástroje6 neprávosti, ale vydajte sa Bohu ako živí, ktorí vstali z mŕtvych, a svoje údy vydajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. 14 Hriech totiž nad vami nebude panovať, pretože nie ste pod Zákonom, ale pod milosťou.

15 Čo teda? Budeme hrešiť, keďže nie sme pod Zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie! 16 Neviete, že komu sa vydávate za otrokov k poslušnosti, stávate sa7 otrokmi toho, koho poslúchate – buď hriechu na smrť, alebo poslušnosti na spravodlivosť? 17 No vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, ste zo srdca poslúchli to učenie8, ktorému ste boli zverení. 18 Oslobodení však od hriechu stali ste sa otrokmi spravodlivosti. 19 Hovorím po ľudsky pre slabosť vášho tela. Ako ste vydávali svoje údy za otrokov nečistote a bezzákonnosti, aby ste konali bezzákonnosť, tak teraz vydajte svoje údy za otrokov spravodlivosti na posvätenie. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. 21 A aký ste vtedy mali úžitok9 z tých vecí, za ktoré sa teraz hanbíte? Veď ich koniec je smrť! 22 Ale teraz, oslobodení od hriechu, stali ste sa Božími otrokmi a máte svoje ovocie na posvätenie a váš koniec10 je večný život. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

 

___________________

1  dosl. ponorení; tak aj ďalej
2  dosl. stali sa zrastenými s ním
3  al. oslobodený
4  al. aby ste ho poslúchali
5  al. nedávajte k dispozícii; tak aj ďalej
6  al. zbrane; tak aj ďalej
7  dosl. ste
8  dosl. druh učenia
9  dosl. ovocie, plody
10  al. cieľ

 Súvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 9. kapitola|Logos 8 / 2021 | Daniel Šobr |Preklad Biblie