Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

List Rimanom 7.kapitola

1 Či neviete, bratia – veď hovorím k tým, ktorí poznajú Zákon –, že Zákon panuje nad človekom, kým žije? 2 Lebo vydatá žena je viazaná zákonom k žijúcemu mužovi; ak však jej muž zomrie, je oslobodená od zákona manželstva. 3 A tak teda, kým žije jej muž, bude nazvaná cudzoložnicou, ak sa oddá inému mužovi. A keby jej muž zomrel, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného muža. 4 Preto, bratia moji, aj vy ste boli skrze Kristovo telo usmrtení Zákonu, aby ste sa oddali inému – tomu, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne podnecované Zákonom, aby sme prinášali ovocie smrti. 6 Ale teraz sme oslobodení od Zákona, keďže sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, preto slúžme v novote ducha a nie v starom spôsobe litery.

7 Čo teda povieme? Je Zákon hriechom? Vôbec nie! Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len skrze Zákon. Lebo žiadostivosť by som si nebol uvedomil, keby Zákon nehovoril: Nepožiadaš! 8 Ale hriech využil príležitosť, ktorú dostal skrze prikázanie, a vzbudil vo mne všetky druhy žiadostivosti; lebo bez Zákona je hriech mŕtvy. 9 Ja som kedysi žil bez Zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, no ja som zomrel. 10 I ukázalo sa, že prikázanie, ktoré malo viesť k životu, priviedlo ma k smrti. 11 Lebo hriech využil príležitosť, ktorú dostal skrze prikázanie, oklamal ma a ním ma zabil. 12 A tak Zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vôbec nie! Ale hriech, aby sa ukázal hriechom, skrze to dobré spôsobil mi smrť, aby sa hriech skrze prikázanie stal nadmieru hriešnym. 14 Lebo vieme, že Zákon je duchovný, ja som však telesný, predaný do otroctva hriechu. 15 Veď ani nechápem, čo robím, lebo nekonám to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 16 Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím so Zákonom, že je dobrý. 17 A tak to už nerobím ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobro. Lebo chcieť dobro viem, ale silu konať ho nenachádzam. 19 Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale konám zlo, ktoré nechcem. 20 Ak však robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Nachádzam teda tento zákon: Keď chcem robiť dobro, je pri mne zlo. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím Zákonom, 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?! 25 Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Preto teda ja sám síce mysľou slúžim Zákonu Božiemu, ale telom zákonu hriechu.Súvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie