Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Skutky apoštolov 10.–11. kapitola

10. kapitola

1 V Cézarei bol istý muž menom Kornélius, stotník z kohorty zvanej Italská, 2 bol zbožný a bál sa Boha s celým svojím domom, dával ľudu veľa almužien a stále sa modlil k Bohu. 3 Okolo deviatej hodiny dennej1 vo videní jasne uvidel Božieho anjela, ako k nemu vošiel a povedal mu: Kornélius! 4 On naňho uprel pozrel a zdesený povedal: Čo je, Pane? On mu povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili ako pamätná obeť2 pred Bohom. 5 Pošli teraz mužov do Joppy a zavolaj Šimona zvaného Peter. 6 Ten je hosťom u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori – ten ti povie, čo máš robiť. 7 Keď anjel, ktorý hovoril s Kornéliom, odišiel, Kornélius si zavolal dvoch svojich sluhov a zbožného vojaka, ktorí boli stále pri ňom, 8 a keď im všetko vysvetlil, poslal ich do Joppy.

9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny3 na strechu domu, aby sa pomodlil. 10 Potom vyhladol a chcel jesť. Ale kým mu pripravovali jedlo, upadol do vytrženia4 11 a videl otvorené nebo a to, ako k nemu zostupuje akási nádoba ako veľká plachta uviazaná za štyri rohy a spúšťaná na zem. 12 Boli v nej všetky pozemské štvornohé zvieratá, divá zver, plazy aj nebeské vtáctvo. 13 A prehovoril k nemu hlas: Vstaň, Peter! Zabíjaj a jedz! 14 Peter však povedal: To nie, Pane! Nikdy som predsa nejedol nič nesväté5 alebo nečisté. 15 A hlas mu opäť povedal, po druhýkrát: Čo Boh očistil, ty nemaj za nesväté! 16 Toto sa stalo trikrát a nádoba bola opäť vzatá do neba.

17 Kým Peter v rozpakoch rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré práve videl, hľa, muži, ktorých poslal Kornélius, stáli pri bráne a pýtali sa na Šimonov dom. 18 Zavolali a pýtali sa, či je tam hosťom Šimon, zvaný Peter. 19 Keď Peter rozmýšľal o tom videní, Duch mu povedal: Hľa, traja muži ťa hľadajú. 20 Vstaň teda, zíď dole a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. 21 Keď potom zišiel Peter za mužmi, ktorých k nemu poslal Kornélius, povedal: Hľa, ja som ten, koho hľadáte. Aký je dôvod, vášho príchodu? 22 Oni odpovedali: Stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, ktorému celý židovský národ vydáva dobré svedectvo, dostal vo videní pokyn od svätého anjela, aby ťa zavolal do svojho domu a vypočul si tvoje slová. 23 Vtedy ich zavolal do vnútra a pohostil.

Na druhý deň Peter odišiel s nimi a išli s ním aj niektorí bratia z Joppy. 24 Na ďalší deň prišli do Cézarey. Kornélius ich očakával a zvolal si svojich príbuzných a najbližších priateľov. 25 A keď Peter vchádzal, stretol sa s ním Kornélius, padol mu k nohám a klaňal sa. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal: Vstaň, veď aj ja sám som len človek. 27 Zatiaľ čo sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel mnohých, ktorí sa tam zišli. 28 Povedal im: Vy viete, že je pre židovského muža zakázané6 spolčovať sa alebo ísť za cudzincom. No Boh mi ukázal, aby som nehovoril o žiadnom človeku, že je nesvätý alebo nečistý. 29 A tak, keď ste pre mňa poslali, prišiel som bez námietok. Pýtam sa teda, z akého dôvodu ste pre mňa poslali? 30 A Kornélius povedal: Pred štyrmi dňami som sa postil až do tejto hodiny a o deviatej hodine7 som sa modlil vo svojom dome. A hľa, stál predo mnou muž v žiarivom odeve 31 a povedal: Kornélius, tvoja modlitba bola vypočutá a tvoje almužny boli pripomenuté pred Bohom. 32 Pošli teda do Joppy a zavolaj Šimona zvaného Peter; je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. On príde a bude k tebe hovoriť. 33 Preto som k tebe hneď poslal a ty si urobil dobre, že si prišiel. Teraz sme teda my všetci prítomní pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti Pán nariadil.

34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: Naozaj8 poznávam, že Boh nehľadí na osobu, 35 ale v každom národe je preňho prijateľný9 ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť. 36 Slovo10, ktoré Boh poslal synom Izraela, keď kázal evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista (on je Pánom všetkého): 37 To slovo11, ktoré vy poznáte, sa rozšírilo12 po celom Judsku počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján – 38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou13; on chodil, konal dobro a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní od diabla, pretože Boh bol s ním. 39 A my sme svedkami všetkého, čo konal v krajine Židov aj v Jeruzaleme, ako ho aj zabili tak, že ho zavesili na drevo. 40 Toho Boh vzkriesil na tretí deň a dal mu zjaviť sa, 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, vopred vyvoleným od Boha – nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní. 42 A prikázal nám, aby sme kázali ľudu a dosvedčili, že on je ten Bohom určený sudca živých aj mŕtvych. 43 Jemu vydávajú svedectvo všetci Proroci, že každý, kto v neho verí, prijme skrze jeho meno odpustenie hriechov.

44 A kým ešte Peter hovoril tieto slová, Duch Svätý padol na všetkých, ktorí počúvali slovo. 45 Všetci veriaci z obriezky14, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov je vyliaty dar Ducha Svätého; 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a vyvyšovať Boha. Vtedy Peter odpovedal: 47 Môže snáď niekto odoprieť vodu, aby neboli pokrstení títo, ktorí prijali Ducha Svätého ako aj my? 48 A tak prikázal, aby boli pokrstení v meno15 Pánovo. Potom ho prosili, aby u nich zostal niekoľko dní.

11. kapitola

1 Apoštoli a bratia, ktorí boli v Judsku, sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. 2 A keď Peter prišiel hore do Jeruzalema, vytýkali mu tí z obriezky16: 3 Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi! 4 A Peter im začal po poriadku vysvetľovať: 5 Bol som v meste Joppa, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: zostupovala akási nádoba ako veľká plachta, spúšťaná za štyri rohy z neba a prišla až ku mne. 6 Keď som sa do nej pozorne zahľadel a pozoroval som ju, uvidel som pozemské štvornohé zvieratá, divú zver, plazy aj nebeské vtáctvo. 7 A počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Vstaň, Peter! Zabíjaj a jedz! 8 A povedal som: To nie, Pane! Nikdy mi predsa do úst nevošlo nič nesväté17 alebo nečisté. 9 Potom mi hlas podruhýkrát odpovedal z neba: Čo Boh očistil, ty nemaj za nesväté! 10 Toto sa stalo trikrát a všetko bolo opäť vyzdvihnuté do neba. 11 A hľa, hneď nato sa pred domom, v ktorom som bol, zastavili traja muži poslaní ku mne z Cézarey. 12 A Duch mi povedal, aby som išiel s nimi a o ničom nepochyboval. Išli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža, 13 ktorý nám rozprával, ako videl vo svojom dome stáť anjela, ktorý mu povedal: Pošli do Joppy mužov a zavolaj si Šimona zvaného Peter; 14 on ti povie slová, ktorými budeš spasený ty aj celý tvoj dom. 15 Keď som začal hovoriť, padol na nich Duch Svätý, ako aj na nás na začiatku. 16 Vtedy som sa rozpamätal na Pánov výrok, keď hovoril: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým18. 17 Ak im teda Boh dal rovnaký dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, kto som ja19, aby som mohol brániť Bohu? 18 Keď to počuli, ostali ticho20; potom oslavovali Boha slovami: Tak teda aj pohanom dal Boh pokánie k životu!

19 Tí, čo sa rozpŕchli kvôli súženiu, ktoré povstalo pre Štefana, došli až po Feníciu, Cyprus a Antiochiu a nehovorili slovo nikomu okrem Židov. 20 Medzi nimi však boli muži z Cypru a Cyrény, ktorí, keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a kázali im evanjelium: Pána Ježiša. 21 A Pánova ruka bola s nimi; a veľký počet ľudí uveril a obrátil sa k Pánovi. 22 Dopočula sa o tom cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáša, aby išiel do Antiochie. 23 Keď tam prišiel a videl tú Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval21 všetkých, aby s rozhodným srdcom vytrvali pri Pánovi, 24 pretože to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. A početný dav ľudí sa pridal k Pánovi. 25 Potom Barnabáš odišiel do Tarzu vyhľadať Saula 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. A stalo sa, že sa celý rok schádzali v miestnej cirkvi a vyučovali veľký dav. A v Antiochii prvýkrát nazvali učeníkov kresťanmi.

27 V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. 28 A jeden z nich, ktorý sa volal Agabus, sa postavil a skrze Ducha predpovedal, že bude veľký hlad po celom svete. Tak sa aj stalo za cisára Klaudia. 29 A učeníci sa rozhodli, že každý z nich podľa svojich možností22 pošle podporu bratom žijúcim v Judsku. 30 To aj urobili a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi.


1 t. j. okolo tretej hodiny popoludní

2 pozri: Lv 2,2. 9. 16; 5,12

3 t. j. okolo poludnia

4 dosl. padlo/prišlo naňho vytrženie

5 dosl. obecné, tzn. opak svätého; tak aj v nasledujúcom verši a vo v. 28

6 al. neslušné, nezákonné

7 t. j. okolo tretej hodiny popoludní

8 dosl. v pravde

9 al. príjemný, milý

10 gr. logos

11 gr. réma

12 al. udialo

13 al. silou, gr. dynamis

14 tzn. kresťania židovského pôvodu

15 Na rozdiel od Mt 28,19, kde grécky text hovorí „do mena“, a Sk 2,38, kde je použitý výraz „na meno“, tu sa píše o krstu „v meno“ Pánovo.

16 tzn. kresťania židovského pôvodu

17 dosl. obecné, tzn. opak svätého; tak aj v nasledujúcom verši a vo v. 28

18 al. v Duchu Svätom

19 dosl. kto som bol ja

20 al. upokojili sa

21 al. napomínal

22 t. j. finančných možnostíSúvisiace články

Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 23. až 25. kapitola|Logos 9 / 2018 | Redakcia |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov|Logos 5 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie
Skutky apoštolov 3.-5. kapitola|Logos 12 / 2015 | Daniel Šobr |Preklad Biblie