A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola

Skutky apoštolov
8. kapitola

1 A Saul súhlasil s jeho zabitím.

V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi, ktorá bola v Jeruzaleme, a všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie. 2 Zbožní muži pochovali Štefana a veľmi nad ním plakali. 3 A Saul ničil cirkev, vnikal do domov, odvláčal mužov a ženy a zatváral ich do väzenia.

4 A tak tí, ktorí sa rozpŕchli, chodili po okolí a hlásali slovo. 5 Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. 6 A davy jednomyseľne venovali pozornosť tomu, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. 7 Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, títo duchovia s veľkým krikom vychádzali a mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení. 8 A v tom meste nastala veľká radosť.

9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý sa zaoberal mágiou a uvádzal do úžasu ľud1 Samárie; hovoril o sebe, že je niekto veľký. 10 A všetci, od najmenšieho po najväčšieho, mu venovali pozornosť a hovorili: Tento je tá veľká Božia moc! 11 Venovali mu pozornosť preto, že ich dlhý čas uvádzal do úžasu svojou mágiou. 12 Keď však uverili Filipovi, ktorý hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa pokrstiť muži aj ženy. 13 Uveril aj sám Šimon a keď bol pokrstený, pridŕžal sa Filipa; a keď videl, že sa dejú zázraky a znamenia, žasol.

14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána, 15 ktorí, keď tam zišli, pomodlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo ešte nezostúpil na žiadneho z nich, a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. 17 Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. 18 A keď Šimon videl, že sa kladením rúk apoštolov dáva Duch Svätý, priniesol im peniaze 19 a povedal: Dajte aj mne túto moc2, aby ktokoľvek, na koho položím ruky, prijal Ducha Svätého. 20 Ale Peter mu povedal: Nech tvoje peniaze zahynú spolu s tebou, lebo si sa nazdával, že Boží dar možno získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame3 pred Bohom. 22 Preto rob pokánie z tejto svojej skazenosti4 a pros Boha, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, 23 lebo vidím, že si v horkej žlči a putách neprávosti. 24 Nato Šimon odpovedal: Proste vy za mňa u Pána, aby na mňa neprišlo nič z toho, čo ste povedali.

25 A oni keď vydali svedectvo a povedali Pánovo slovo, vrátili sa do Jeruzalema a cestou hlásali evanjelium v mnohých dedinách Samárie.

26 Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď smerom na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gazy. Tá cesta je pustá. 27 A tak vstal a išiel. A hľa, Etióp­čan, eunuch, dvoran Kandaky, etiópskej kráľovnej, ktorý bol nad celým jej pokladom, prišiel do Jeruzalema uctievať Boha 28 a keď sa vracal, sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 A Duch povedal Filipovi: Pristúp a pripoj sa k tomu vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul ho, ako číta proroka Izaiáša a povedal: Rozumieš tomu, čo čítaš? 31 On odpovedal: Ako by som mohol, pokiaľ mi to niekto nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby vyšiel hore a sadol si k nemu. 32 A toto bola pasáž Písma, ktorú čítal: Bol vedený ako ovca na porážku a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril svoje ústa. 33 Vo svojom ponížení bol zbavený práva5. Kto bude rozprávať o jeho rode? Veď jeho život je vzatý zo zeme. 34 Eunuch odpovedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, alebo o niekom inom? 35 Vtedy Filip otvoril svoje ústa a počnúc týmto miestom Písma zvestoval6 mu Ježiša. 36 A ako išli cestou, prišli k nejakej vode a eunuch povedal: Pozri, voda! Čo mi bráni dať sa pokrstiť? 37 Filip povedal: Ak veríš z celého srdca, je to možné. On odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn. 38 Nato rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. 39 Keď vyšli z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, lebo išiel svojou cestou a radoval sa. 40 A Filip sa ocitol v Azóte a prechádzal všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cézarey.

9. kapitola

1 A Saul sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich zabíjaní7. Prišiel k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tej Cesty, mužov aj ženy – ak tam nejakých nájde – priviesť v putách do Jeruzalema. 3 A stalo sa, keď bol na ceste a blížil sa k Damasku, že ho zrazu obklopilo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 5 A on povedal: Kto si, Pane? Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ťažko sa ti bude vzpierať proti bodcom8. 6 A on roztrasený a zdesený povedal: Pane, čo chceš, aby som urobil? Pán mu odpovedal: Vstaň a choď do mesta a tam ti bude povedané, čo máš robiť. 7 Muži, ktorí spolu s ním cestovali, stáli neschopní slova, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. 8 Saul vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel9. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 9 A tri dni nevidel, nejedol ani nepil.

10 V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš, ktorému Pán povedal vo videní: Ananiáš! A on povedal: Tu som, Pane. 11 A Pán mu povedal: Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná a vyhľadaj v Júdovom dome muža menom Saul z Tarzu. Hľa, práve sa modlí 12 a vo videní videl muža menom Ananiáš, ktorý vošiel a položil naňho ruky, aby znova videl. 13 Ananiáš odpovedal: Pane, počul som od mnohých o tomto mužovi, koľko zlého urobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov plnú moc10 poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. 15 Pán mu však povedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, pred kráľov, aj pred synov Izraela. 16 Lebo ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do toho domu, položil naňho ruky a povedal: Brat Saul, Pán, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, ma poslal, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18 A hneď, ako keby mu spadli z očí šupiny, okamžite začal vidieť, vstal a dal sa pokrstiť, 19 a keď si zajedol, posilnil sa.

Saul bol niekoľko dní s učeníkmi v Damasku. 20 A hneď začal hlásať v synagógach Krista, že on je Boží Syn. 21 Všetci, ktorí to počuli, žasli a hovorili: Nie je toto ten, ktorý hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú toto meno? Aj sem prišiel pre to, aby ich v putách odviedol pred veľkňazov. 22 Ale Saul sa stával čoraz mocnejším a privádzal do zmätku Židov, ktorí bývali v Damasku, keď dokazoval, že tento Ježiš je Kristus11.

23 A keď prešlo mnoho dní, Židia sa medzi sebou dohodli, že ho zabijú. 24 Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Vo dne aj v noci pozorne strážili brány, aby ho mohli zabiť, 25 ale učeníci ho v noci vzali a spustili ho v koši cez hradbu.

26 Keď prišiel Saul do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, pretože neverili, že je učeník. 27 Ale Barnabáš sa ho ujal, priviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako Saul videl na ceste Pána, a že s ním hovoril, a ako v Damasku smelo12 hovoril v Ježišovom mene. 28 A bol s nimi, voľne chodil po Jeruzaleme13 29 a smelo hovoril v mene Pána Ježiša, rozprával sa a hádal s helenistami a oni sa ho pokúšali zabiť. 30 Bratia sa to však dozvedeli, odviedli ho do Cézarey a poslali ho do Tarzu. 31 A tak mali zbory po celom Judsku, Galilei a Samárii pokoj a budovali sa. Žili14 v Pánovej bázni a potešovaní15 Ducha Svätého, a tak sa rozrastali16.

32 A stalo sa, keď Peter chodil po všetkých zboroch, že zišiel aj k svätým, ktorí bývali v Lydde. 33 A našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už od ôsmich rokov17 ležal na lôžku. 34 Peter mu povedal: Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a usteľ si! A on hneď vstal. 35 A videli ho všetci obyvatelia Lyddy a Šárona a obrátili sa k Pánovi.

36 V Joppe bola istá učeníčka menom Tabita, čo sa v preklade do gréčtiny povie Dorkas18. Tá oplývala dobrými skutkami a dávaním almužien19. 37 No stalo sa v tých dňoch, že ochorela a zomrela. Keď ju umyli, položili ju v hornej miestnosti. 38 A pretože Lydda je blízko Joppy, učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, a poslali k nemu dvoch mužov s prosbou, aby k nim neodkladne prišiel. 39 Peter vstal a išiel s nimi. A keď tam prišiel, priviedli ho do hornej miestnosti, a tam ho s plačom obstúpili všetky vdovy a ukazovali mu tuniky a plášte, ktoré im Dorkas robila, kým bola s nimi. 40 Peter vyhnal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k telu a povedal: Tabita, vstaň! A ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a ukázal im ju živú. 42 Dozvedeli sa o tom v celej Joppe a mnohí uverili v Pána. 43 A stalo sa, že zostal v Joppe ešte veľa dní u istého garbiara Šimona.


1 al. národ

2 al. autoritu, právomoc; gr. exúsia

3 al. úprimné

4 al. zloby, prevrátenosti, hanebnosti, nešľachetnosti, mrzkosti

5 al. bol mu odňatý súd

6 dosl. evanjelizoval, hovoril dobrú správu

7 dosl. dýchal hrozbou a vraždou voči Pánovým učeníkom

8 Ide o bodce určené na poháňanie dobytka.

9 al. nevidel nikoho

10 al. právomoc, autoritu; gr. exúsia

11 al. Mesiáš

12 al. otvorene; tak aj vo v. 29

13 dosl. vchádzal a vychádzal v Jeruzaleme

14 dosl. chodili

15 al. povzbudzovaní

16 al. rozmnožovali

17 al. už osem rokov

18 t. j. Srnka

19 dosl. bola plná dobrých skutkov a almužienSúvisiace články

Skutky apoštolov 10.–11. kapitola|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 23. až 25. kapitola|Logos 9 / 2018 | Redakcia |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov|Logos 5 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie
Skutky apoštolov 3.-5. kapitola|Logos 12 / 2015 | Daniel Šobr |Preklad Biblie