Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Andres Bisonni v České republice a na Slovensku

logos-9-10-2013-bisonni.jpg

Konference sborů Církve víry Milost v České republice a Kresťanského spoločenstva Milosť na Slovensku jsou vždy mimořádné a zcela jedinečné.

Všichni se vždy těšíme na Boží přítomnost a radostně očekáváme, co bude Bůh činit nového a jak bude jednat v našich srdcích a životech.

V Praze jsme se sešli na podzimní konferenci v sobotu dne 19. 10. 2013, tentokrát na novém místě – v konferenčním sále Hotelu Pyramida poblíž Pražského hradu. Po několikaměsíčních přípravách jsme měli možnost přivítat v Praze vzácného hosta – Andrese Bisonniho, který slouží po celém světě kázáním evangelia a nese oheň Ducha Svatého mnoha národům. Od počátku příprav konference v Praze jsme sledovali obrovský zájem o službu tohoto známého mladého evangelisty původem z Argentiny. Lidé nadšeně reagovali na jeho návštěvu od okamžiku zveřejnění informací na webových stránkách Andres Bisonni Ministries nejen v našich zemích, ale také v různých zemích Evropy. Myšlenka probuzeneckých shromáždění s možností ovlivnit stovky dalších lidí v našich zemích zasáhla také Slovensko a brzy byly naplánovány další bohoslužby – v Banské Bystrici a v Bratislavě o den později.

V Praze jsme od začátku konference sledovali velký „hlad“ všech přítomných po Boží přítomnosti. Lidé v České republice velmi touží po naplnění Duchem Svatým a duchovních darech. Mnozí cestovali ze vzdálených koutů Čech a Moravy, aby v Praze vydali svůj život Ježíši Kristu a setkali se s Bohem osobním způsobem.

Chválící skupina přicestovala tentokrát z Hodonína a uvedla shromáždění do uctívání. Zástupy přítomných s nadšením chválily Boha, atmosféra byla nádherná. Sál byl zaplněný do posledního místa a ještě během první písně nosili pořadatelé další židle pro nově příchozí.

Ježíš je ten, který tě naplní Svatým Duchem a z tvého nitra poplynou řeky…

Po úvodním slovu pastora Petra Kuby jsme mohli slyšet poutavé svědectví bratra Andrese Biso­nniho o nadpřirozeném povolání do služby evangelisty. Andres Bisonni přijel sloužit z církve Bay Area Baptist Church, League City v Texasu ve Spojených státech amerických a pochází z města Neuquen v Argentině. Vyrůstal v křesťanské rodině a ve svých osmi letech vydal svůj život Ježíši Kristu. Ve třinácti letech se přestěhoval s rodinou do Spojených států amerických, kde absolvoval obor ekonomie a chemie na Baylorské univerzitě a byl přijat na studium lékařství na Texaské univerzitě v Houstonu.

V době univerzitních studií měl krátce před lékařskou praxí nadpřirozené setkání s Duchem Svatým, a to zcela změnilo směr jeho života.

Během výměnného univerzitního programu se vrátil na šest měsíců do rodné Argentiny, kde se ocitl uprostřed duchovního probuzení, a setkal se s Duchem Svatým ojedinělým způsobem. Bůh mu dal do srdce zjevení, kdy prožil povolání kázat evange­lium, modlit se za nemocné a nést oheň Ducha Svatého národům. Rozhodl se odejít ze studií medicíny a odevzdal Ježíši Kristu zcela svůj život, aby po­slechl Boží povolání. Andres s manželkou Gianninou slouží v různých zemích světa a také společně naplňují Boží povolání nést evangelium do mnoha zemí. Mají spolu dvě děti Elijaha a Anabellu.

Dopolední kázání na konferenci bylo zaměřeno na proměnu charakteru člověka do podoby Ježíše Krista skrze Svatého Ducha a Boží moc k Boží slávě. Důležité je hledět na osobu Ducha Svatého – Ducha pravdy, který byl poslán, když Ježíš odešel od učedníků a byl posazen po pravici Boha Otce. „Nám se nedostalo výsady žít v dobách Ježíše, ale dostalo se nám výsady žít v dobách Ducha Svatého,“ kázal bratr Andres a dále přibližoval tuto úžasnou osobu Boží trojice, „a se stejným nadšením, jakým byste následovali Ježíše za doby jeho života, můžete nyní následovat Ducha Svatého, můžete se učit od Ducha Svatého, můžete mít vztah se Svatým Duchem, protože v okamžiku, kdy přijmete Ježíše Krista, Duch Svatý přichází, aby přebýval ve vás“. „On je ten, který dává pečeť a dosvědčuje tvému duchu, že jsi syn nebo dcera Boží. Duch Svatý je ten, který tě vede a uvádí tě do pravdy, On je tvým osobním učitelem. On je ten, který posílá oheň do tvého života… On je ten, který nám ukazuje věci, které přijdou, a dává nám sny od Boha. On je ten, který nás zmocňuje, abychom činili Ježíšovy skutky…“ zdůraznil a uvedl, jak je důležité mít blízký vztah s osobou Ducha Svatého „byli jsme povoláni jako učedníci, abychom nesli Boží moc a jeho charakter na této zemi“. „Bůh má připravené nádherné věci, které chce udělat skrze tvůj život“, povzbuzoval každého člověka ve shromáždění, aby se rozhodl být v životě použit Bohem k Jeho záměrům a proměněn skrze Boží moc.

Večerním shromážděním se neslo poselství  o naléhavosti rozhodnutí činit Ježíšovy skutky, jak zaslibuje Boží slovo a žít v obecenství s Pánem. Bratr Andres uváděl různé zázraky, které činil Ježíš za doby svého života na zemi. „Jako jeho následovníci musíte také vědět, že jste Božími milovanými syny a Božími milovanými dcerami“, zdůrazňoval postavení křesťana ve vztahu k Bohu, pokud ho přijal do života a důležitost naplnění Duchem Svatým, jak je uvedeno v kapitole Efezským 5,18. Také připomněl všem přítomným: „Ježíš také říká, že kdokoliv žízní, ať přijde ke mně, a já mu dám napít. A Boží slovo říká, že proudy živé vody poplynou z jeho nitra!“ Také se zaměřoval na osobu Ježíše Krista: „Ježíš je ten, který tě naplní Svatým Duchem a z tvého nitra poplynou řeky… řeky lásky, řeky radosti, řeky pokoje, řeky moci, řeky života… je to nádherná zkušenost, kterou může mít každý z nás…“ V celém kázání bratr Andres kladl důraz na Ducha Svatého jako na Boží osobu, se kterou člověk může zažívat vítězství v životě, pokud se ji rozhodne s touhou následovat: „Tajemství mít vítězství ve tvém osobním životě je, že se necháš vést Duchem Svatým…když ty jsi veden Duchem Svatým, Bůh ve tvém životě a skrze tvůj život začne naplňovat své sny a záměry. Bůh má sny, plány a zaslíbení pro tvůj život… má pro tebe službu, podnikání… neumíš si ani přestavit ty velké věci, které Bůh chce vykonat skrze tvůj život.“ Na závěr bratr Andres povzbudil všechny přítomné ke sdílení evangelia s dalšími lidmi pod vedením Ducha Svatého.

Pánova přítomnost opravdu sestoupila a lidé během kázání zažívali nadpřirozené dotyky Boží moci.

Na obou bohoslužbách v Praze se bratr Andres modlil s lidmi za přijetí Ježíše Krista do života a naplnění Duchem Svatým. Služba Andrese Bisonniho byla v Praze doprovázena velkou Boží mocí a lidé se slzami v očích vydávali své životy Bohu, mnozí byli osvobozeni od démonů a prožili okam­žitá uzdravení.

Bratr Andres se na dopolední i večerní bohoslužbě s velkou láskou modlil za potřeby lidí. Na jeho službě byl patrný soucit s nemocnými a ztrápenými a touha po záchraně každého člověka pro Boží království, vysvobození a uzdravení z nemocí. Lidé byli doslova přemoženi Boží slávou, mnozí prožívali odpuštění a velké osvobození od duchovního útlaku a Duch Svatý se mocně pohyboval sálem. Mnozí byli překvapeni a šťastni, jak Bůh jedná s celým shromážděním, lidé se radostně smáli a tyto vlny radosti zaplavovaly další davy lidí.

Na závěr večerního shromáždění jsme mohli slyšet mnoho svědectví. Lidé byli naprosto vysvobozeni z mnohaletých potíží, Duch Boží jim zjevoval konkrétní příčiny těchto problémů a uvolnil pouta svázaností a závislostí. Po celou dobu bohoslužeb lidé naprosto reálně viděli, jak Duch Svatý zjevuje pravdu a ukazuje na osobu Ježíše Krista.

Svědectví o uzdravení ze zdravotních problémů byla velmi působivá. Lidé byli na místě uzdraveni z dlouhodobých nemocí a bolestí. Zvláštní byl Boží zásah u zraku a sluchu, jedna žena svědčila o úplném vysvobození z dlouhodobých problémů sluchu, které přecházely v podivné zvuky a způsobovaly utrpení. Lidé náhle pocítili naprosté zlepšení zraku. Duch Svatý uzdravoval páteře, artrózy, nemocné kosti, astma a další nemoci a bolesti. Večerní shromáždění pak zaplavila obrovská radost z Boží přítomnosti. Závěrečné chvály byly doprovázeny tancem a lidé v sále přítomní se veselili v Boží blízkosti.

Veronika Bordovská

 

Po dvou – pro kazatele bezpochyby náročných – shromážděních v Praze cestoval bratr Andres téměř celou noc na Slovensko, kde ho čekala další dvě shromáždění. Ranní nedělní bohoslužba v Banské Bystrici doslova vstoupila do dějin tohoto mateřského sboru KS Milost. Sborová budova doslova praskala ve švech. Organizátoři byli nuceni zapůjčit si dodatečně židle z místní sportovní haly a z okolních sborů. Hlavní sál byl doslova přeplněn. Rozloženo bylo maximální možné množství židlí, shromáždění bylo živě přenášeno do prostorů besídky, kde byly rozloženy další židle, a navzdory tomu ještě množství lidí stálo, aby mohli poslouchat kázaní a zažít dotyk Boží moci. Pánova přítomnost opravdu sestoupila a lidé během kázání zažívali nadpřirozené dotyky Boží moci. Na závěr se před pódiem shromáždilo mnoho lidí, kteří hovořili o tom, jaké zažili uzdravení během bohoslužby.

Po rychlém obědě ve sborové budově se Andres Bisonni vydal na cestu do Bratislavy, místa poslední bohoslužby tohoto dvoudenního československého turné. Bratislavské shromáždění se rovněž stalo místem vylití Ducha Svatého a účastníci shromáždění zažili mocné povzbuzení ve víře. Navzdory tomu, že po tomto už čtvrtém shromáždění za necelých 48 hodin, už bratr Andres jevil jisté známky únavy, na jeho kázání a službě lidem to téměř vůbec nebylo znát. Po službě Andrese Bisonniho zůstala ve sborech vynikající atmosféra. Ještě po několika dnech je pro nás Boží dotyk, který jsme skrze jeho službu mohli zažít, stále čerstvý. Duch Svatý skrze něho skutečně konal, což přineslo a věříme, že ještě také přinese hojné ovoce.

Daniel ŠobrSúvisiace články

Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Ian McCORMACK na Slovensku|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi