Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Balász Szabó v Moravsko-slezských sborech

logos-01-2015-balaz-1.jpg

10. - 12. prosince 2014 navštívil tři města na Moravě a ve Slezsku vzácný host z Maďarska, úspěšný pastor několika set členného sboru Hit Gyülekezete v maďarské Šoproni a sboru v Keszthelyi.

PROSTĚJOV

Středa 10. prosince 2014, 18 hodin a 30 minut. 49°28‘21.806“ severní šířky a 17°7‘28.473“ východní délky.

Jen málokdo tuší, co tento údaj znamená, ale je to přesně to místo, kde měl setkání se svým lidem Bůh Bible. Ve středu večer zavítala vzácná návštěva z 264 km vzdálené Šoproně v Maďarsku do sboru Církve víry v Prostějově, kde se kromě domácích sjeli také bratři a sestry z Brna a Hradce Králové, aby si nenechali ujít hosta, pastora Balásze Szabó.

Hned na úvod pastor nechal přečíst tlumočníka poměrně dlouhý úsek Písma popisující chvíli po vzkříšení Ježíše Krista z Lukášova evangelia 24,1-35, aby nám odkryl duchovní souvislosti mezi postojem učedníků, kteří, protože viděli Krista jako mrtvého, odešli z místa požehnání tedy z Jeruzaléma, do Emauz což v překladu znamená „Síla od matky“.

Celý příběh je nadčasový a mluví o tom, že církve i jednotlivci se „vymkli“ z Jeruzaléma, kde je nachystaná „horní dvorana“, kam přichází moc Ducha Svatého a skrze falešné ideologie se dostali pod očarování a vliv jiných duchů a prázdných tradic. Právě tyto lidi chce Ježíš navštívit a přivést zpět do Jeruzaléma, ale oči se jim mohou otevřít, až když jim Ježíš začne lámat chléb tedy je k nim mluveno Boží spásonosné slovo. Pastor Szabó připomněl i službu Eliáše na Karmelu, který oddělil příkopem Boží dílo od obecných věcí a skrze oheň z nebe prokázal, kdo je opravdovým Bohem. Také zmínil příběh Eutycha z knihy Skutků, křesťana, kterého to táhlo do církve, ale i do světa a jemuž se tah do světa stal osudným. Nakonec i příběh Eutycha končí dobře a naším úkolem je neohrnovat nos nad „Eutychy a Emauzskými učedníky“, ale přivést je do živé církve a církev budovat, protože to je právě ta horní dvorana, kam přichází navštívení Ducha Svatého. Důležité je nikdy nelitovat množství zasévaného semene = Slova, které vypadá zdánlivě bez užitku a mrtvé v půdě lidských srdcí, ale Hospodin zaslibuje, že přijde vydatný déšť a po něm hojná úroda, kdy i poušť může zázračně rozkvést.

Pastor Balász okořenil kázání i mnoha osobními svědectvími, kdy Bůh mocně jednal v jeho životě. Všichni v sále mohli pociťovat, že se nejedná o planá slova lidské moudrosti, ale Pánův Duch mocně spolupůsobil s celým poselstvím maďarského bratra.

Na závěr setkání se za každého pomodlil se vzkládáním rukou a křesťané se povzbuzeni rozjeli do svých domovů.

OSTRAVA

Také Ostravu navštívil pastor maďarské Církve víry Balász Szabó a měli jsme skvělou charismatickou bohoslužbu. Všichni jsme se shromáždili s očekáváním, co nového bude Bůh činit skrze službu tohoto usměvavého a veselého bratra. Už během chval byla přítomnost Ducha Svatého nádherná. Pomazání Ducha Svatého zaplavilo okamžitě shromáždění a následovalo kázání, které bylo velmi inspirativní. Překládal výborně Jozef Škarda, služba obou bratrů byla velmi dynamická.

Na úvod byl citován Žalm 128. Bůh připravil mnohá požehnání pro ty, kdo chodí po jeho cestách a stojí uprostřed Jeho vůle. Když následujeme Pána a budujeme Boží království, všechno ostatní je nám přidáno a Pán naplňuje potřeby našeho života. Slovo „Cesta“ se objevuje v Božím slově v různých významech – např. stezka, chození, způsob, zvyk, ale i např. cestování, životní styl či způsob, jak uctíváme Boha. Je důležité nacházet se na Jeho cestě, prožít život v Boží blízkosti a nechat se vést Duchem Svatým. Dále pastor citoval verše z Izajáše 55 a 53, např.: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ Naprosto jasně a jednoduše byl vysvětlen proces obrácení se k Bohu, Boží slovo nás buduje a mění naše myšlení. Když přijmeme Ježíše Krista do svého života, dochází k zásadní změně směru života a myšlení. Lidé ve shromáždění byli velmi dotčeni tímto slovem. Když člověk následuje cestu spravedlnosti, bude zářit a ta cesta bude stále jasnější a plná světla. Dále pastor pokračoval ve výkladu podobenství O rozsévači z Matouše 13. kapitoly a citoval verše z kázání Ježíše na hoře a z Evangelia Jana, kapitoly 10. Srdce hříšníka nerozumí Bohu, ale když se Ježíš Kristus stane naším pastýřem, máme vnitřní svědectví, že jsme Jeho děti. Boží slovo pak padne na úrodnou půdu a přichází nové situace do života, takové proměny, kdy se člověk cítí opravdu šťastný, že se nachází v Boží vůli a vyšel z bludiště starého života. Život dostane cíl a dojde k uvolnění víry. Život s Pánem je pak úžasný a vzrušující. Dojde k osvobození našeho srdce, vysvobození z hříchu a nemocí a správnému nasměrování celého života. Bůh také dává vedení skrze Boží slovo pro naše rozhodování. Na závěr pastor připomněl příběh Gedeona, jak ho Bůh vyučoval v komunikaci s ním a jak také Gedeon přijal zjevení do životní situace. Je důležité přijímat Boží slovo a nechat se vést po Boží stezce, zbořit hradby falešných učení a nauk, náboženských teologií, aby Bůh jednal skrze náš život a byl tak viditelný pro naše okolí skrze nás. Lidé pak poznají, že Bůh je reálný, budeme svědectvím a přivedeme mnohé k Pánu. Sál ostravské církve se zaplní tak, že budeme přinášet židle a lidé se budou tlačit do církve, kde Bůh mocně jedná.

Všichni byli velmi povzbuzeni a tleskali na Boží slávu. Nevěřící lidé v sále šli bez váhání na výzvu odevzdat život Ježíši Kristu. Celá církev se radostně modlila modlitbu spasení s novými lidmi. Následovaly chvály a služba Ducha Svatého, mnozí byli vysvobozeni a Boží sláva ještě více naplnila sál. Pastor Szabó se modlil za každého člověka, který navštívil shromáždění. Jsme vděčni za maďarskou církev „Hit Gyülekezete“, která vysílá služebníky do našich zemí, a těšíme se na další práci pro Boží království, aby byly velké sbory také v našich městech. Kéž si nás Pán použije a vždy kráčíme s Ním po Jeho cestě.

OLOMOUC

Do třetice kázal Balász Szabó v Olomouci, tentokrát na téma z Přísloví. Atmosféra v zaplněném sále se od počátku nesla v radostném duchu, protože pastor Szabó je velice milý a příjemný člověk, kterého jsme v Olomouci s vděčností přivítali. Děkujeme rovněž doktoru Škardovi, který jej po tři dny doprovázel a výborně překládal.

Pastor Szabó hned na úvod na příkladu Noeho zdůraznil, že je nezbytné rozeznat Boží plán pro lidský život a vědět, co je v jaký čas důležité. Tuto myšlenku rozvedl výkladem Přísloví 30,24-29, kde se mluví o mravencích, kteří mají schopnost vidět dopředu a v čas žně shromažďovat. Lidé si však většinou nechtějí všimnout, jaké jsou časy, přitom právě v tom je největší moudrost. Proto je důležité, abychom byli ve správný čas na správném místě a měli správně postavené priority.

Poté pokračoval výkladem o dalších třech zvířatech zmiňovaných ve stejné kapitole. Nejprve o damanech, kteří si svá obydlí staví ve skalách. Toto přísloví dal pastor Szabó do souvislosti s Ježíšovým podobenstvím o domě postaveném na skále, kterou je Boží Slovo. Na tomto základě musí stát veškeré oblasti našeho života včetně evangelizace nebo například manželství.

Boží Slovo nám dále dává za příklad kobylky, ve kterých je uložena láska k pořádku. Pro tento pořádek je nezbytná jednota. Pastor Szabó zdůraznil, že pokud je tato jednota v církvi, přitahuje Ducha Svatého. Veškeré hádky a rozdělení způsobují ztrátu nebeského požehnání. Proto se nad nimi máme povznést a uplatňovat lásku a milost, které jsou základem jednoty a harmonie.

Poslední zvíře, o kterém pastor Szabó hovořil, je pavouk, který ačkoliv je nepatrný, bydlí v královských palácích. Boží vůle pro náš život je, abychom se i my dostali do všech společenských skupin a na významné pozice, protože Bůh nás chce pozvednout a změnit skrze nás celou společnost.

Během kázání jsme se mnohokrát zasmáli, což přispělo k uvolnění atmosféry a pomohlo otevřít lidská srdce. Na závěr jsme se s novými lidmi modlili modlitbu spasení a pastor Szabó shromáždění zakončil silnou modlitební službou, doprovázenou chválami. Popřál nám, aby v našem shromáždění byla stále přítomna jednota a láska.

Děkujeme za podporu maďarské církve „Hit Gyülekezete“, návštěvu Balázse Szabó v našich sborech a za poselství, které nám přinesl.Súvisiace články

BALÁZS SZABÓ V PRIEVIDZI|Logos 3 / 2009 | Ján Hudec |Zo života cirkvi
Peter Gammons opět v našich sborech|Logos 4 / 2017 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Ciklag — púšť alebo prameň?|Logos 6 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
György Szekeres V Prostějově|Logos 3 / 2009 | David Milde |Zo života cirkvi
Léčení|Logos 10 / 2011 | Martin Mazúch |Zo života cirkvi