Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Evanjelium podľa Lukáša 1.-3. kapitola

Milí čitatelia,

aj v tomto čísle Logosu sme pre vás pripravili ukážku ďalšej časti nového prekladu Písma, tentokrát úvod Evanjelia podľa Lukáša. Lukáš nám ako jediný z evanjelistov odhaľuje zaujímavé detaily z detstva Pána Ježiša. Pozývam vás začítať sa do jeho podania udalostí, ktoré predchádzali Pánov krst a začiatok jeho verejnej služby.

 

Evanjelium podľa Lukáša

1. KAPITOLA

1 Keďže sa mnohí podujali zostaviť usporiadaný popis vecí, ktoré sa medzi nami udiali, 2 ako nám to podali tí, ktorí boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, 3 aj ja som sa rozhodol, po tom, ako som dôkladne všetko od začiatku preskúmal, že ti to poporiadku napíšem, vznešený Teofil, 4 aby si poznal spoľahlivosť1 vecí, ktorým ťa učili.

5 Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš, z Abiášovej kňazskej triedy; jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a žili2 bezúhonne podľa všetkých Pánových príkazov a nariadení. 7 A nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

8 A stalo sa, keď vykonával kňazskú službu pred Bohom podľa poriadku svojej kňazskej triedy, 9 že podľa zvyku kňazského úradu naňho padol lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a priniesol kadidlovú obeť. 10 V hodine kadidlovej obete sa vonku modlil všetok zhromaždený ľud. 11 Ukázal sa mu Pánov anjel; stál napravo od kadidlového oltára. 12 Keď ho Zachariáš uvidel, rozrušil sa a zmocnil sa ho strach. 13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja prosba bola vypočutá a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa z neho radovať a jasať a mnohí budú mať radosť z jeho narodenia, 15 lebo bude veľký pred Pánom, nikdy nebude piť víno ani opojný nápoj a bude plný Ducha Svätého už od lona svojej matky. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu, 17 a sám pôjde pred ním v duchu a moci Eliáša, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k zmýšľaniu3 spravodlivých – aby prichystal Pánovi pripravený ľud. 18 Nato Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to spoznám? Veď ja som starý aj moja manželka je v pokročilom veku! 19 Vtedy mu anjel odpovedal: Ja som Gabriel; stojím pred Bohom a bol som poslaný, aby som hovoril s tebou a oznámil ti túto dobrú správu. 20 A hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do toho dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia v určenom čase. 21 Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, keď sa tak dlho zdržiaval v chráme. 22 A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť, a tak pochopili, že mal v chráme videnie; dorozumieval sa s nimi posunkami a zostal nemý. 23 A stalo sa, že keď sa naplnili dni jeho služby v chráme, vrátil sa domov.

24 Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala a päť mesiacov zostávala v úzadí. Hovorila: 25 Toto pre mňa urobil Pán v dňoch, keď na mňa pohliadol4, aby odňal moju potupu medzi ľuďmi.

26 V šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, 27 k panne zasnúbenej s mužom menom Jozef, ktorý pochádzal z Dávidovho domu5; meno tej panny bolo Mária. 28 A keď k nej prišiel anjel, povedal: Zdravím ťa, milosťou obdarená! Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami! 29 Ona, keď ho uvidela, bola zmätená z toho, čo povedal, a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. 30 Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha! 31 A hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 Bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho; Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a 33 bude vládnuť nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvo bude bez konca. 34 Nato Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, keď som ešte nepoznala muža6? 35 Anjel jej odpovedal: Duch Svätý príde na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni – preto aj to sväté, čo sa ti narodí, sa bude volať Boží Syn. 36 A hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná – aj ona počala vo svojej starobe syna a tá, ktorú volali neplodnou, je v  šiestom mesiaci, 37 lebo u Boha nebude nič nemožné7. 38 Mária povedala: Hľa, som Pánova služobnica; nech sa mi stane podľa tvojho slova! Potom od nej anjel odišiel.

39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatej krajine. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 A stalo sa, keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, že dieťa v jej lone poskočilo, bola naplnená Duchom Svätým 42 a hlasno zvolala: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! 43 Ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? 44 Lebo, hľa, len čo mi tvoj pozdrav zaznel v ušiach, dieťa s jasotom poskočilo v mojom lone. 45 A požehnaná tá, ktorá uverila, že sa naplní to, čo jej bolo povedané od Pána. 46 Nato Mária povedala: Moja duša8 vyvyšuje Pána 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo pohliadol na poníženosť svojej služobnice. Lebo, hľa, odteraz ma budú volať šťastnou9 všetky generácie, 49 lebo veľké veci pre mňa urobil Mocný a sväté je jeho meno! 50 Jeho milosrdenstvo je z generácie na generáciu s tými, ktorí sa ho boja. 51 Vykonal mocný skutok svojím ramenom; rozptýlil tých, ktorí rozmýšľajú pyšne vo svojom srdci. 52 Zvrhol vládcov z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nasýtil dobrými vecami a bohatých poslal preč naprázdno. 54 Pomohol svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo pamätá na milosrdenstvo, 55 ako hovoril našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu10 naveky.

56 A Mária s ňou zostala asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

57 Nadišiel čas Alžbetinho pôrodu a porodila syna. 58 A jej susedia a príbuzní sa dopočuli, že Pán jej preukázal svoje veľké milosrdenstvo a radovali sa s ňou. 59 Potom sa stalo na ôsmy deň, že prišli obrezať dieťa a volali ho menom jeho otca, Zachariáš. 60 Ale jeho matka na to povedala: Nie, bude sa volať Ján! 61 Povedali jej: Nie je nikto z tvojho príbuzenstva, kto by sa tak volal! 62 A dávali znamenie jeho otcovi, ako by chcel, aby sa volal. 63 On si vypýtal tabuľku a napísal: Jeho meno je Ján. A všetci sa čudovali. 64 Zrazu sa mu otvorili ústa aj jazyk, začal hovoriť a dobrorečil Bohu. 65 Vtedy sa všetkých susedov zmocnila bázeň a o všetkom tomto sa hovorilo po celej hornatej judskej krajine. 66 A všetci, ktorí to počuli, uchovali to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude za dieťa? A Pánova ruka bola s ním.

67 Jeho otec Zachariáš bol naplnený Duchom Svätým a prorokoval: 68 Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vyzdvihol nám roh záchrany v dome Dávida, svojho služobníka, 70 ako povedal ústami svojich dávnych svätých prorokov, 71 záchranu od našich nepriateľov a z rúk všetkých, ktorí nás nenávidia, 72 aby preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorú dal nášmu otcovi Abrahámovi, 74 že nás vyslobodí z rúk našich nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili 75 v svätosti a spravodlivosti pred ním po všetky dni nášho života. 76 A ty, dieťa, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty 77 a dal jeho ľudu poznanie záchrany v odpustení ich hriechov, 78 pre hĺbku milosrdenstva nášho Boha, v ktorom nás navštívilo svitanie z výsosti, 79 aby zažiarilo tým, ktorí sedia v tme a v tieni smrti, aby priviedol naše nohy na cestu pokoja.

80 A chlapec rástol a silnel na duchu a bol na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izrael.

2. KAPITOLA

1 A stalo, že v tých dňoch vyšlo nariadenie od cisára Augusta, aby bolo sčítané obyvateľstvo celého sveta. 2 Toto prvé sčítanie sa konalo vtedy, keď v Sýrii vládol Kyrenios. 3 Všetci sa išli zapísať, každý do svojho vlastného mesta. 4 A tak aj Jozef išiel z mesta Nazaret v Galilei do Judska, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, pretože pochádzal z domu a rodu Dávida, 5 aby sa zapísal s Máriou, ktorá s ním bola zasnúbená a bola tehotná. 6 A stalo sa, keď tam boli, že nadišiel čas, aby porodila; 7 a porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, lebo nemali dosť miesta tam, kde boli ubytovaní.

8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí zostávali na noc vonku a strážili svoje stádo. 9 A hľa, zastal pri nich Pánov anjel, ožiarila ich Pánova sláva a zmocnil sa ich veľký strach. 10 Anjel im povedal: Nebojte sa, lebo, hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, 11 lebo dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Záchranca, ktorý je Mesiáš a Pán! 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. 13 A zrazu sa pri anjelovi zjavili zástupy nebeského vojska, ktoré chválili Boha a hovorili: 14 Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom Božej priazne!

15 A stalo sa, keď od nich anjeli odišli do neba, že si tí pastieri povedali: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám Pán oznámil. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. 17 Keď ho uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťatku 18 a všetci, ktorí to počuli, sa čudovali tomu, čo im povedali pastieri. 19 Mária však všetky tie slová uchovávala a uvažovala o nich vo svojom srdci. 20 A pastieri sa vrátili, chválili a oslavovali Boha za všetko, čo počuli a videli tak, ako im to bolo povedané.

21 Keď prešlo osem dní a nastal čas obrezať chlapca, dali mu meno Ježiš, ktoré mu dal anjel ešte pred tým, než bol počatý.

22 Keď uplynuli dni Máriinho11 očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi 23 (ako je napísané v Pánovom zákone: Každé dieťa mužského pohlavia, ktoré otvára život matky, bude zasvätené Pánovi) 24 a aby priniesli obeť, ako hovorí Pánov zákon: Pár hrdličiek alebo dva mladé holuby. 25 A hľa, v Jeruzaleme bol človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával potešenie Izraela a Duch Svätý bol na ňom. 26 A Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie skôr, než uvidí Pánovho Mesiáša. 27 Prišiel v Duchu do chrámu. A keď rodičia priniesli malého Ježiša, aby s ním urobili, čo bolo zvykom podľa Zákona, 28 vzal ho do náručia a dobrorečil Bohu slovami: 29 Teraz prepúšťaš svojho sluhu, Pane, podľa svojho slova v pokoji, 30 lebo moje oči videli tvoju záchranu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, 32 svetlo na zjavenie pohanom a slávu tvojho ľudu, Izraela. 33 A Jozef aj jeho matka sa čudovali tomu, čo o ňom povedal. 34 Potom ich Simeon požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, on je určený k pádu a pozdvihnutiu mnohých v Izraeli a aby bol znamením, ktorému budú odporovať 35 – a aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby boli odhalené úmysly mnohých sŕdc. 36 A bola tam aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z kmeňa Ašér. Bola v pokročilom veku; od svojho panenstva žila sedem rokov s manželom, 37 a bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov. Neodchádzala z chrámu, ale vo dne v noci slúžila Bohu12 pôstmi a modlitbami. 38 Aj ona tam v tú istú hodinu stála, chválila Pána13 a hovorila o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

40 A chlapec rástol a silnel na duchu; bol plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom.

41 Jeho rodičia každoročne chodievali hore do Jeruzalema sláviť Pesach. 42 A keď mal dvanásť rokov, išli hore do Jeruzalema, ako bolo zvykom na tieto sviatky. 43 Po skončení sviatočných dní, keď sa vracali domov, mladý14 Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka o tom nevedeli. 44 Keďže sa domnievali, že je medzi ostatnými pútnikmi, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 45 A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. 46 A stalo sa, že ho po troch dňoch našli v chráme, ako sedel medzi učiteľmi, počúval ich a pýtal sa ich. 47 A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 48 Keď ho uvideli, boli udivení; jeho matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Hľa, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali! 49 Nato im povedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že musím byť tam, kde ide o záležitosti môjho Otca? 50 Oni však nerozumeli slovu, ktoré im povedal. 51 Odišiel s nimi dole do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka uchovávala všetky tie slová vo svojom srdci.

52 A Ježiš prospieval v múdrosti, vzraste15 a v priazni16 u Boha aj u ľudí.

3. KAPITOLA

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy, Lyzaniáš bol tetrarchom Abilény, 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša, prišlo17 Božie slovo na púšti k Jánovi, Zachariášovmu synovi. 3 A chodil po celom okolí Jordánu a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky! 5 Každé údolie18 bude vyplnené a každý vrch a kopec bude znížený, to, čo je krivé, bude priame a hrboľaté cesty sa vyrovnajú 6 a každý19 uvidí Božiu záchranu.

7 Potom hovoril k davom, ktoré prichádzali, aby sa mu dali pokrstiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako utiecť pred nastávajúcim hnevom? 8 Neste teda ovocie hodné pokánia! A nezačnite si hovoriť: My máme otca Abraháma. Lebo vám hovorím, že Boh môže vzbudiť deti Abrahámovi aj z týchto kameňov! Sekera je už priložená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 10 Davy sa ho pýtali: Čo teda máme robiť? 11 On im odpovedal: Ten, kto má dve tuniky, nech sa podelí s tým, kto nemá, a ten, kto má jedlo, nech robí podobne! 12 Prišli sa dať pokrstiť aj vyberači daní a povedali mu: Učiteľ, čo máme robiť? 13 On im povedal: Nevyberajte viac, ako máte nariadené! 14 A pýtali sa ho aj vojaci: A čo máme robiť my? Povedal im: Nikoho nezdierajte ani nezastrašujte a buďte spokojní so svojím žoldom.

15 Keď bol ľud v očakávaní a všetci uvažovali vo svojom srdci, či by on nemohol byť Mesiáš, 16 Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vo vode, ale prichádza mocnejší, ako som ja, ktorému nie som hoden ani rozviazať remienok jeho sandálov; on vás bude krstiť v Duchu Svätom a ohni. 17 V jeho ruke je vejačka; vyčistí svoje humno a pšenicu zhromaždí do svojej sýpky, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.

18 A tak mnohými inými slovami napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. 19 Ale tetrarcha Herodes, keď ho Ján pokarhal pre Herodiadu, manželku jeho brata Filipa, a pre všetky zlé veci, ktoré Herodes napáchal, 20 pridal k tomu všetkému aj to, že zavrel Jána do väzenia.

21 A stalo sa, že keď sa krstil všetok ľud a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 22 zostúpil naňho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, z ktorého sa teším.

23 A sám Ježiš mal okolo tridsať rokov, keď začal slúžiť; bol (ako sa domnievali) synom Jozefa, syna Heliho, 24 syna Matata, syna Léviho, syna Melchiho, syna Jozefa, 25 syna Matatiáša, syna Amosa, syna Nauma, syna Esliho, syna Naggeho, 26 syna Mahata, syna Matatiáša, syna Semeia, syna Jozefa, syna Júdu, 27 syna Johanana, syna Resu, syna Zerubbábela, syna Šealtíela, syna Neriho, 28 syna Melchiho, syna Addiho, syna Kosama, syna Elmodama, syna Éra, 29 syna Joseho, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matata, syna Léviho, 30 syna Simeona, syna Júdu, syna Jozefa, syna Jonana, syna Eljákima, 31 syna Meleu, syna Menama, syna Matata, syna Nátana, syna Dávida, 32 syna Izaja, syna Obéda, syna Bóaza, syna Salmóna, syna Nachšóna, 33 syna Ammínadaba, syna Arama, syna Ezróma, syna Pereca, syna Júdu, 34 syna Jákoba, syna Izáka, syna Abraháma, syna Teracha, syna Náchora, 35 syna Sarúga, syna Reua, syna Pelega, syna Ébera, syna Šelacha, 36 syna Kainana, syna Arpakšada, syna Šéma, syna Noacha, syna Lemecha, 37 syna Matuzalema, syna Enocha, syna Jereda, syna Mahalalela, syna Kénana, 38 syna Enóša, syna Šéta, syna Adama, ktorý bol Boží.

 

1 al. hodnovernosť

2 dosl. chodili

3 al. rozumnosti

4 t. j. keď mi preukázal svoju priazeň

5 t. j. rodu

6 tzn. som ešte panna

7 al. nebude nemožné žiadne slovo

8 al. môj život, moja bytosť, moje bytie

9 al. požehnanou

10 gr. semenu

11 dosl. jej

12 al. uctievala Boha

13 al. vzdávala vďaku Pánovi

14 dosl. chlapec/dieťa Ježiš

15 al. veku, zrelosti

16 al. v milosti

17 dosl. stalo sa

18 al. roklina, priepasť

19 dosl. každé teloSúvisiace články

Evanjelium podľa Lukáša 4.-8. kapitola|Logos 10 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 8. - 11. kapitola|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola|Logos 6 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 17. - 22. kapitola|Logos 1 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 23. - 28. kapitola|Logos 3 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie