Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica január 2015

logos-02-2015-konferencia-1.jpg

Tretí januárový víkend sa v Banskej Bystrici konala prvá tohtoročná konferencia Cirkvi kresťanské spoločenstvá. Veriaci z rôznych kútov Slovenska i Čiech cestovali aj niekoľko sto kilometrov, aby mohli stráviť víkend pri chválach a uctievaní mena Ježiš a počúvaní Božieho slova.

V piatok konferenciu odštartovalo stretnutie mládeže, na ktorom sa mladým prihovoril pastor pražského zboru Peter Kuba, ktorý upriamil pozornosť poslucháčov na lásku, ktorou nás miluje Pán Ježiš.

V sobotu konferenciu otvorili zvučné chvály v podaní hudobnej skupiny Olivy, ktorá si aj na túto konferenciu pripravila niekoľko nových piesní, ktoré nielen rozozvučali, ale aj roztancovali celú športovú halu na Štiavničkách. Vďaka Bohu za radosť, ktorú chvály prinášajú do života kresťanov, ktorí s otvoreným srdcom prichádzajú pred Božiu tvár a s chválou a plesaním vyvyšujú meno Ježiš.

Hlavnou témou doobedňajšieho zhromaždenia bol rast a rozmnoženie, na ktoré vo svojej kázni kládol dôraz senior pastor Jaroslav Kříž. V úvode upozornil na nástrahy obdobia, v ktorom sa momentálne nachádzame, ktorými sú rozmnoženie sexuálnych hriechov, násilia a okultizmu. Tieto tri veci sú charakteristickými pre toto obdobie – obdobie posledných časov. Ohliadol sa aj za udalosťami, ktoré otriasli na začiatku roka Parížom a ukázal na momentálne najväčšiu hrozbu pre Európu – militantný islam, ktorého hlavným znakom je taktiež rozmnoženie. A čo hovorí Božie slovo o raste? Boh povedal Adamovi a Eve „ploďte sa a množte sa“. To isté povedal Boh aj Noachovi. Z toho je zjavné, že rast je dobrý. Božia vôľa nielen pre tento región je rast, rozmnoženie, prebudenie. Boh chce rast. Nielen fyzický, ale aj duchovný. V tom je požehnanie. V Písme sú uvedené dva hlavné spôsoby ako dosiahnuť rast – 1. sejba a žatva a 2. rozmnoženie oviec. Zapojme sa všetci do procesu sejby a žatvy, radujme sa z rastu cirkvi, zaujímajme sa o nových ľudí v zbore a porastie nielen cirkev, ale s ňou aj naše osobné životy.

Po týchto slovách sa k mikrofónu postavil Martin Mazúch, pastor zboru v Olomouci, aby v mene všetkých bratov a sestier vyjadril poďakovanie pastorovi Jardovi a jeho manželke Anke za doterajšiu prácu na Božom diele. Niekoľkými slovami sa prihovoril aj pastor bratislavského zboru Adrián Šesták a prejavil úctu voči ich práci na budovaní zborov na Slovensku a v Čechách. Ďakujeme!

Večer Martin Mazúch pokračoval v téme rastu príbehom o rozmnožení Jákobovho stáda oviec. Na ňom ukázal princíp, ako Boh nadprirodzene rozmnožuje Boží ľud. Ako pomocou prútov s vyrezanými zárezmi spôsobí, že sa začnú rodiť strakaté, bodkasté, pruhované alebo dokonca čierne ovce a takto rozmnoží Jákoba a oddelí ho od Lábana. Na to nadviazal Mario Ovčar a na príbehu Anny z 1. knihy Samuelovej nás povzbudil k tomu, aby sme sa neuspokojili so stavom neplodnosti, ale aby sme svoje modlitby a prosby prednášali pred Pána, túžili po rozmnožení a v neposlednom rade kázali evanjelium s tým videním, že rozmnoženie určite príde. Potom sa pred zhromaždenie opäť postavil senior pastor Jaroslav Kříž, aby pokračoval vo svojom rannom odkaze o raste a rozmnožení. Na príbehoch prvej cirkvi z knihy Skutkov apoštolov ukázal to, aké dôležité bolo pre učeníkov zvestovanie Krista. Povzbudil nás, aby sme ako prví učeníci neboli ticho, ale kázali evanjelium, modlili sa za ľudí, radovali sa z toho, keď sa niekto obráti. A keď toto budeme robiť, vtedy sa začnú diať divy a zázraky, prídu prielomy a cirkev bude rásť.

V nedeľu sa pred zhromaždenie postavil hosť z budapeštianskeho Zboru Viery Tomáš Pajor. Na úvod hovoril o tom, čím všetkým si ako mladý človek prešiel, kým sa mu do ruky dostala Biblia a kým sa po prvýkrát stretol s Ježišom. Na svojom živote ukázal, akým spôsobom aj dnes ľudia kráčajú týmto svetom a aj keď vedia, že ich kroky smerujú do pekla, nevedia s tým nič urobiť. Preto je dôležité kázať evanjelium, aby títo ľudia mohli byť zachránení. Povzbudil nás ku kázaniu evanjelia, k tomu, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta, aby sme sa nebáli osloviť ľudí. Ukázal na potrebu, aby sme vedeli fundovane hovoriť o Bohu, aby sme vedeli na základe Božieho slova odpovedať na rôzne otázky, na ktoré neveriaci hľadajú odpovede a taktiež, aby v tom všetkom bola sila Svätého Ducha. Aby sme neboli len nasledovníkmi nejakých nariadení a pravidiel, ktoré ľudia vidia v tradičnom kresťanstve, ale aby sme si vedeli užívať kresťanský život a všetko dobré, čo nám Biblia ponúka. Aj preto je dôležité, aby poznanie Boha v nás neustále rástlo. Na záver nás povzbudil k tomu, aby na nás bola viditeľná Božia láska, nech sa v nás posilní Kristov duch a nech smelo vydávame svedectvo o Ježišovi Kristovi, aby cirkev Božia neustále rástla.

Ďalšia konferencia sa v Banskej Bystrici uskutoční 2.- 3. mája 2015. Verím, že sa na nej stretneme v oveľa väčšom počte, nech je zjavné, že cirkev rastie.

Záznamy z jednotlivých konferenčných zhromaždení nájdete na webe milost.tv.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015|Logos 5 / 2015 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi