Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Nefilím a pyramídy - rozhovor s autorom knihy Patrikom Heronom

 

Vážená redakcia,

 pri čítaní Vášho článku o Gigantoch som si spomenul na jeden článok podobný tomu Vášmu, ktorý som pred časom čítal. Písalo sa v ňom o tom, že nefilím pochádzali z nadpozemských inteligencií, a nie od Boha. Zaujíma ma Váš názor.

Körmendi Géza ml.

Ako aj vo Vašom článku spomínate, mnohé legendy hovoria o pôvode, živote, skazenosti či kanibalizme týchto obrov. Odvolajúc sa na svoju knihu vo svojom článku spomínate výšku týchto bytostí, ktorá je až 135 m (300 lakťov). Na Veľkonočných ostrovoch sú zachované sochy obrovských rozmerov, tiež pyramídy zodpovedajúce týmto rozmerom. To isté potvrdzuje aj v angl. verzii Richard Laurence o nefilím a to, že merali 300 lakťov alebo 450 stôp. Je to podľa Vás reálne?

Dr. Mihály Sándor

Pri čítaní Vášho článku som si spomenul na jeden film z rokov osemdesiatych, myslím že mal názov Návrat do budúcnosti. V tomto filme autor, podobne ako Vy, tvrdí, že pred tisícročiami navštívili našu planétu mimozemské bytosti, a sú dokonca zachované ich stopy v podobe legiend a stavieb. Odvtedy som o tejto téme nepočul nič, no zaujímalo by ma, či aj Vaša kniha zastáva tieto tvrdenia.

A. János

Nedávno sme v našom týždenníku uverejnili článok Obdobie gigantov, v ktorom autor knihy, Patrik Heron, zhrnul svoje štúdie na základe Biblie, o pôvode nefilím - sčasti človek, sčasti nadprirodzená bytosť - o ich existencii a pôsobení. Na uvedený článok reagovalo množstvo čitateľov, a preto sme uznali za vhodné, aby na ich otázky a reakcie odpovedal samotný autor knihy, preto sme ho požiadali o odpovede, ktoré nám priamo z Dublinu zatelefonoval.

Biblia nazýva „synmi Božími“ tie anjelské bytosti, ktoré vytvorili vzťah s „ľudskými dcérami“. Zatiaľ, čo podľa podania rôznych kultúr takéto bytosti vystupujú ako giganty alebo bohovia, moderné podanie hovorí o tom, že planétu Zem navštívili mimozemšťania. Podľa Vášho názoru kto boli vlastne nefilím, a prečo boli pre ľudí takí príťažliví?

Podľa 6. kapitoly knihy Genesis, ale aj iných miest Biblie, boli nefilím „duchovní ľudia“ líšiaci sa od pozemských ľudí, ktorí sú z mäsa a krvi. Je zrejmé, že neboli podriadení fyzikálnym zákonitostiam - mohli prechádzať stenami, voľne sa pohybovali medzi Zemou a inými nebeskými telesami a myslím si, že nemali problém preniknúť do iných dimenzií, ba aj do iného univerza existujúceho v ich čase. Ich pôvod je nadprirodzený. Boli to Božie stvorenia, ktoré boli prinútené opustiť nebo po tom, čo si zažiadali ľudské dcéry a vošli s nimi do sexuálneho vzťahu. História týchto „padlých bytostí“ (doslovný výraz pre nefilím) je zachovaná, okrem iných, v gréckej, v rímskej a v egyptskej mytológii. Bohovia zostúpili z neba na Zem, prebývali medzi ľuďmi na Olympe a v Delfách. Zeus napríklad splodil s pozemšťankou Alkménou syna Herkulesa, ktorý bol mimoriadnych rozmerov, pričom jeho matka pri pôrode takmer zomrela.

Prečo boli títo „duchovní ľudia“ takí príťažliví pre pozemšťanky?

Pretože pre nich nebol problém predstaviť sa (pôsobiť, vyzerať) ako mladí muži s nezvyčajnými schopnosťami, prenádhernou postavou a mimoriadnymi sexuálnymi danosťami. Keď si títo niekoho vyvolili, bolo priam nemožné dostať sa z ich omámenia (očarenia). O tomto sa hovorí podrobne v apokryfnej knihe 
Enoch.

Vy však píšete vo svojej knihe, že ich potomkovia mali bizarný vzhľad, bytosti vyzerajúce ako zmes človeka a zvieraťa, nadmerných veľkostí a nadpriemerných schopností. Akí veľkí boli títo giganti v skutočnosti? Podľa mienky niektorých merali až 135 m.

To posledné považujem za nezmysel. V knihe Enoch udávali vedci prepočítané miery gigantov do dnešných merných jednotiek podľa rôznych pomerov, no ani tie najodvážnejšie verzie nehovoria o väčšej výške ako 10-13 m. Podľa môjho názoru to reálne bolo 4-6 m, čo je, pravda, v dnešných časoch neuveriteľné. V mojej knihe udávam miery postele biblického kráľa Óga, ktorá predpokladá výšku aspoň 5-metrového človeka. Goliáš, Dávidov protivník - tiež patril medzi obrov. Jeho výška dosahovala 4 metre. V Egypte existuje nespočetné množstvo reliéfov a sôch v podobe sfíng - bytosti napoly človek, napoly zviera. Takéto bytosti vystupujú aj v gréckych bájkach, napr. satyrovia alebo kozočlovek Pan. Vyzerá to tak, akoby anjeli prevádzali genetické pokusy na ľuďoch a výsledkom týchto pokusov boli práve takéto netvory. Na starovekých egyptských stavbách boli vstupné brány takých obrovských rozmerov, že sa tam pohodlne vmestil človek vysoký niekoľko metrov. Prečo by stavali také vysoké brány, keby to nebolo nutné? V Latinskej Amerike, v Peru a v Guatemale existujú zachované takéto vysoké vstupné brány.

Tvrdíte, že v minulosti navštívili niekoľkokrát našu Zem títo „duchovní ľudia“. Pripúšťate teda možnosť, že za dnešnými Ufo - kontaktmi stoja práve tieto bytosti?

Áno, pripúšťam túto možnosť. Podľa Biblie sa nefilím objavili už niekoľko storočí pred potopou. No týchto Boh za trest zavrel do oddelenej časti podsvetia - Tartarosu - do bezodnej studne podzemného sveta. Sú strážení v reťaziach, a aj keby chceli vytvoriť vzťah s ľudstvom, nie je im to umožnené. To miesto, ktoré apoštol Peter v Novej zmluve nazýva Tartaros, bolo už známe v gréckej mytológii. Tieto uväznené božstvá strážil Hádes, a sem uvrhol Urán svojich znetvorených storukých synov, ktorých nechcel ani vidieť. Podobné príklady nájdeme aj v egyptských mytológiách. Kniha Genesis hovorí o obroch aj v časoch po potope, ktorí žili poväčšine medzi ľudom Kanaána. O takýchto hovoria aj vyzvedači poslaní skrze Mojžiša do zeme Kanaán, a tiež Jozue sa musel boriť s obrami počas zaujatia zeme do dedičstva. Keďže Noe a jeho rodina nenadviazali vzťah s nefilím, je logické, že Zem navštívila aj druhá skupina padlých anjelov, a oni tiež splodili potomstvá. O nefilím, ktorí navštívili Zem po potope, nečítame, že sa dostali do Tartarosu, z čoho vyplýva, že sú na slobode. O tom, že kedysi pôsobili na našej planéte, nám svedčia mnohé gigantické stavby od Stoneheng, po mestá Inkov. Takéto miesta sú aj v Írsku. V írskych kronikách je zaznamenané, že keď prišiel na ostrov biskup Patrik, vyhnal odtiaľ hady silou Ducha Svätého. Nedávno som počul od istého severoírskeho teológa také vysvetlenie, podľa ktorého „hady“ boli skutočne nefilím zamiešaní medzi pohanov, od ktorých pochádzajú aj keltské mytologické dejiny. Neviem, či je to pravda, ale v Južnej Amerike a na Ďalekom východe sú zachované podobné historky, ktoré hovoria o tom, že ľudstvo navštívili duchovné bytosti. Tieto historky sú veľmi podobné tým z dvadsiateho storočia o návšteve Ufo na našej planéte, preto si viem predstaviť niečo ako nadviazanie kontaktu padlého anjela s človekom.

Za akým účelom?

Kniha Zjavení hovorí o tom, že sa uväznené padlé duchovné bytosti vyslobodia z Tartarosu (iný názov Abyssos), zo studne hlbín, a že prídu aj iné padlé anjelské bytosti z nebies. Tieto, proti Bohu vzbúrené bytosti, budú mať jedného vodcu, ktorého meno je Apollyon (Apollo). Je možné aj to, že dnešné, síce zriedkavé, no o to vytrvalejšie pokusy o nadviazanie kontaktov majú cieľ pripraviť ľudstvo na túto epochu, kedy títo niekoľkometroví superľudia očaria a nakoniec ovládnu celé spoločenstvá na našej planéte. Prorokmi predpovedaný Antikristov spoločník - človek hriechu bude pravdepodobne tiež bytosť výnimočných schopností, a podľa niektorých pravekých spisov bude aj on sám potomkom gigantov.

Starovekí ľudia, ktorí postavili kolosálne budovy sa takmer bez výnimky zaujímali o astrológiu, a aj boli vystrojení schopnosťami jej rozumieť. Čím to bolo podľa Vás zapríčinené?

„Duchovní ľudia“ bývali pôvodne v nebesiach a pamiatka na to je zachovaná v menách: Apollo, Saturn či Orion. Môže to byť, samozrejme, aj opačne, že nebeské telesá pomenovali po gigantoch. Podstata je tá, že tieto bytosti mali neporovnateľne viac známosti o univerzu než ľudia a poznajú tie informácie, ktoré Boh napísal na nebo vo forme hviezd. Vedeli všetko to, čo Job s údivom počul od Stvoriteľa - o formách a význame súhvezdí. Vedeli zrejme aj to, kedy sa objaví na nebi hviezda Východu - hviezda Mesiáša. Účelom podania týchto známostí človeku bolo však predovšetkým jeho poblúdenie (zavedenie). Namiesto biblickej astronómie naučili pozemšťanov falošnému odvetviu astrológie, prostredníctvom ktorej vedeli podľa svojej ľubovôle manipulovať s ľudstvom.

Týmto chcete tvrdiť, že výsledky ľudskej vedy pramenia z tohto zdroja, a že civilizácie sa dokážu vyvíjať len v takej miere, akú im dovolia „duchovní ľudia“?

V žiadnom prípade! Poznanie má najmenej tri zdroje: môže pochádzať z Božej inšpirácie, ktorá osvieti ducha človeka, a takto vovedie vedcov do období nových objavov. Veľmi dobrým príkladom tohto bol Isaac Newton, ktorý sa ako vyznávajúci kresťan omnoho viac zaoberal štúdiom biblických proroctiev než vedeckým výs-
kumom, a predsa - alebo práve preto - bol jedným z najvýznamnejších vedcov. Prirodzene, inteligencia človeka je tiež schopná podať mimoriadne výkony, o čom svedčia každodenné správy z okolitého sveta. Môžu však byť aj z nakazených zdrojov mimoriadnych informácií, keď sa ľudia vydajú na cestu hľadania informácií od padlých anjelov. O nacistoch je známe, že boli vo vzťahu s duchovnými bytosťami, a to na veľmi vysokej úrovni, od ktorých očakávali tajné informácie. Otrasné skutky Hitlerovcov jasne poukazujú na to, akej skazy sú schopné takéto informácie.

Vo svojej knihe ste venovali zvláštnu časť opisom egyptských pyramíd. Aký ste mali na to dôvod?

Pyramídy sa nachádzajú na celej Zemi, ba čo viac, snímky z Marsu nám poskytujú takéto tvary tiež. Ja si opis nebeského Jeruzalema v Knihe Zjavení vysvetľujem tak, že apoštol Ján tam videl nádherné pyramídy mimoriadnych rozmerov, ktorých základy aj bočné steny boli rovnaké. Viem, že podľa niektorých je touto formou kocka, ale z hľadiska estetiky a inžinierskych meraní je pre mňa ihlan omnoho prijateľnejším tvarom. Prosím Vás, kto by už chcel bývať v kocke? Biblia na inom mieste prirovnáva nebeský Jeruzalem k vrchu Sion, čo tiež poukazuje na tvar ihlana. Egyptská pyramída sa k téme mojej knihy viaže tým, že si myslím, že ľudstvu tento tvar ukázali duchovné bytosti. Astrologickou precíznosťou a inžinierskymi výpočtami postavená Gizaiská pyramída mi pripomína jedno Slovo z proroka Izaiáša, ktorý píše: „Toho dňa bude stáť oltár Hospodinov prostred egyptskej zeme a pamätný stĺp vedľa jeho hranice Hospodinovi.“ Čo to presne bude, neviem, ale raz by som to chcel vidieť.

Zdroj: Hetek (21. júl 2006)
Preklad: Zlata RadnotyováSúvisiace články

Rozhovor s Marcinom Podzorskim|Logos 3 / 2010 | Andrea Piteková |Reportáž
Rozhovor s Ákosom Nemesom|Logos 2 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Rozhovor s Pasqualom Barilom|Logos 2 / 2010 | Redakcia |Aktuálne
Rozhovor s Alexandrem Peremotem|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Rozhovor