Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Nové zjavenie v knihe Mormon?

Mormoni alebo CJKSPD

„Chodia po dvojiciach, vkusne oblečení, oslovujú nás na uliciach, námestiach, zvonia pri našich dverách, a predsa to nie sú Svedkovia Jehovovi. Napokon, od Svedkov Jehovových sa odlišujú podľa toho, že nosia na prsiach čiernu kartičku z umelej hmoty, na ktorej majú napísané svoje meno. Pred ním je vždy uvedený titul „starší“ (Elder). Keď sa pozorne pozrieme pod meno, nájdeme tam i oficiálny názov organizácie, ktorú predstavujú: Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní - CJKSPD. Sami sa však hlásia bez problémov aj k oveľa bežnejšiemu názvu „mormoni“.

Od Svedkov Jehovových sa líšia aj tým, že spravidla ide o veľmi mladých ľudí. Jednou zo zásad mormonskej cirkvi totiž je, že mladí muži vo svojich devätnástich rokoch prerušujú štúdium a odchádzajú na dva roky na misiu. V tomto období, ktoré si mimochodom každý sám financuje, nerobia nič iné, len sa venujú šíreniu mormonského učenia. V prípade, že sa rozhodne pre misiu aj mormonské dievča, nastupuje ju ako dvadsaťjedenročná na osemnásť mesiacov.

Aby mohli misionári, ktorí prichádzajú väčšinou zo Spojených štátov, čo najlepšie plniť svoju úlohu v krajine, do ktorej sú vyslaní, ešte pred príchodom sa veľmi intenzívne vzdelávajú v príslušnom jazyku. Dlhá tradícia mormonskej cirkvi v organizovaní intenzívnych kurzov desiatok najrôznejších jazykov iste pomáha v tom, že sa títo misionári v novom jazykovom prostredí čoskoro veľmi úspešne pohybujú. A tak vám títo príjemní mladí ľudia na úvod väčšinou ponúknu štyri úvodné lekcie o svojom učení vo vašom rodnom jazyku. K dispozícii majú aj potrebnú literatúru v jazyku štátu, v ktorom pôsobia. Týka sa to predovšetkým prvotného písma, na základe ktorého táto organizácia vznikla. Nazýva sa Kniha Mormon.

Kniha anjela Moroniho

Tento spis bol prvýkrát vydaný v roku 1830 krátko po tom, čo istý mladý muž, Joseph Smith, vraj v štáte New York na hore Cumorah našiel zakopané zlaté dosky popísané egyptským písmom. Egyptské hieroglyfy tento nevzdelaný syn farmára vraj do angličtiny preložil pomocou zázračných kameňov, ktoré našiel spolu s doskami a pohľadom cez ne sa mu pod hieroglyfmi „objavil“ anglický preklad. Týmto spôsobom vznikol text opisujúci dávnu históriu amerického kontinentu, ktorý hovorí aj o tom, že pôvodní obyvatelia Ameriky (Indiáni) prišli v dvoch skupinách z Palestíny a sú vlastne židovského pôvodu. Vykresľuje aj mnohé bitky dvoch kmeňov, na ktoré sa títo prisťahovalci rozdelili - kladných Nephitov a záporných Lamanitov. Spomína sa v ňom i to, ako Ježiš po svojej smrti v Palestíne odišiel do Ameriky, a tam svoje učenie odovzdal kmeňu Nephitov. A práve táto skutočnosť dodáva Knihe Mormon základný náboženský význam. Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní dokonca verí, že všetky kresťanské cirkvi po Ježišovej smrti odpadli od pravej viery, a tak sa skutočné Ježišovo učenie zachovalo iba v texte Knihy Mormon, ktorý bol po vyvraždení všetkých Nephitov v 5. storočí uschovaný Moronim, synom historiografa Mormona, do schránky v zemi na hore Cumorah a nájdený až v 19. storočí Josephom Smithom. Preto mohla na základe vydania Knihy Mormon vzniknúť náboženská organizácia.

Skutočná pravda o Mormonovej knihe

Na začiatku každej knihy Mormon je vytlačená výpoveď ôsmich svedkov, ktorí vo svojich výpovediach tvrdia, že na vlastné oči videli pôvodné zlaté dosky knihy Mormon popísané egyptským písmom. Vtedajší guvernér štátu Illinois FORD však uvádza, že Joseph nechcel tieto zlaté dosky nikomu ukázať. Po dlhom prehováraní však súhlasil s tým, že pozve k sebe ôsmich priateľov a dosky im ukáže. Na začiatok im prikázal, aby sa modlili a vykonali duchovné cvičenia. Potom pritiahol prázdnu debnu, o ktorej povedal, že obsahuje zlaté dosky. Zodvihol veko a ukázal im prázdny obsah. Všetci svedkovia jednotne prehlásili: „Ó, brat Joseph, my tie dosky nevidíme!“ Tento im však odpovedal: „Ó, vy ľudia malej viery! Dokedy bude Boh znášať toto neveriace a prevrátené pokolenie?! Kľaknite si na kolená a modlite sa za svätú a živú vieru!“ Svedkovia po ďalších dvoch hodinách modlitieb jednotne prehlásili, že tam tie dosky už vidia. Tento príbeh hovorí o veľkej sile osobnosti a o vplyve, ktorý na sebe Joseph Smith niesol.

Ďalšie „sväté“ knihy mormonov

Okrem Knihy Mormon majú však mormoni ešte tri ďalšie „písma“. Ďalším v poradí sú tzv. Náuky a zmluvy. Je to zbierka videní Josepha Smitha, ktorá má základný význam pre organizačnú štruktúru mormonskej cirkvi i pre každodenný život jej členov. Už v tomto spise nachádzame videnie (č. 107), ktoré určuje, že cirkev bude vedená tzv. žijúcim prorokom a jeho dvoma poradcami. Žijúci prorok je potom považovaný za toho, kto odovzdáva skutočné posolstvo od Ježiša pre dnešné časy. O jeden stupeň nižšie v hierarchii mormonskej cirkvi stojí výbor dvanástich mužov, tzv. apoštoli. Ďalším organizačným stupňom je potom kvórum sedemdesiatich. Náuky a zmluvy tiež určujú dvojaké kňazstvo: Áronovské, ktoré oprávňuje vysluhovať krst a Melchisedekovské, ktoré okrem iného oprávňuje „udeľovať“ Ducha Svätého.

Jednou z najznámejších kapitol tohto spisu je tzv. Slovo Múdrosti (č. 89), ktoré uvádza predpisy týkajúce sa jedenia pre mormonskú komunitu. Tu sa napr. zakazujú „horúce nápoje“, čo sa väčšinou interpretuje ako zákaz pitia čaju (zeleného a čierneho) a kávy. Zakázané je aj pitie alkoholických nápojov a odporúčané obmedzenie v jedení mäsa. V tejto kapitole sa zakazuje aj fajčenie a žutie tabaku.

V tomto spise nachádzame aj popis troch základných „kráľovstiev“, ktoré sú pripravené pre ľudí po smrti (č. 76). Pre spravodlivých mormonov je pripravené nebeské kráľovstvo, kde budú schopní nielen prebývať s Ježišom, ale sami sa stanú bohmi. Tzv. pozemské kráľovstvo je pripravené pre tých, ktorí boli dobrými ľuďmi na zemi, ale odmietali mormonskú zvesť, no uverili jej, keď prišli na onen svet. Podzemské kráľovstvo čaká na tých, ktorí nežili dobre a nezachovávali božie prikázania. Obyvatelia všetkých troch ríš budú nakoniec vzkriesení k životu. Zvláštne miesto u satana však čaká na tých, ktorí za svojho života poznali pravdu a odpadli od nej. Tých čaká kruté trápenie a nebudú nikdy privedení späť do života…

V tejto súvislosti sa musíme vysloviť aj o mnohoženstve, ktorým sa v minulom storočí mormoni stali všeobecne známi, pretože aj táto prax vychádza práve z Náuk a zmlúv (č. 132). Na prelome storočia sa však vedenie mormonskej cirkvi rozhodlo, že sa podriadi zákonom štátu, v ktorom žijú a mnohoženstvo už nebudú presadzovať. Preto sa na konci knihy dnes tlačí tzv. Manifest alebo Oficiálne vyhlásenie, ktoré v tomto zmysle koriguje predchádzajúce nariadenie.

Náuky a zmluvy sa vďaka svojim praktickým príkazom stali pre život mormonskej cirkvi oveľa podstatnejšie a normatívnejšie než Kniha Mormon, ktorá sa väčšinou považuje za základný spis. (Mimochodom napríklad mnohoženstvo je v Knihe Mormon zakázané, no napriek tomu sa na základe Náuk a zmlúv roky praktizovalo.)

Drahocenná perla

kniha-opt.jpegTretím písmom je malý spisok nazvaný Drahocenná perla. Pozostáva zo štyroch častí. Prvým z nich je Kniha Mojžišova, v ktorej Joseph Smith popisuje zjavenie, v ktorom mu boli ukázané udalosti z Mojžišovho života. Niektoré motívy pripomínajú Ježišovo pokušenie na púšti. Ďalšia časť obsahuje zápisy Josepha Smitha, ktoré popri Smithovej autobiografii uvádzajú aj opravenú 24. kapitolu Evanjelia podľa sv. Matúša. Do tohto písma patrí i opis trinástich článkov viery mormonskej cirkvi, tak ako ich formuloval Joseph Smith.

Avšak najzaujímavejšou súčasťou Drahocennej perly je Kniha Abrahámova. Tá je zaujímavá predovšetkým tým, že ju Joseph Smith preložil údajne (takisto ako Knihu Mormon) z egyptských hieroglyfov. Na rozdiel od Knihy Mormon, ktorej hieroglyfickú predlohu Smith po preložení vraj odovzdal anjelovi Moronimu, ktorý ju odniesol do neba, text, z ktorého prekladal Knihu Abrahámovu sa nám zachoval a môžeme teda porovnávať originál a Smithov preklad.

Prvou skutočnosťou, ktorá musí zaraziť i laika, nezaoberajúceho sa starovekými jazykmi je to, že Joseph Smith „prekladá“ zo 46 egyptských znakov celý príbeh o biblickom Abrahámovi, o tom, ako žil v Egypte, o jeho konflikte s pohanskými kňazmi i o tom, ako ho Hospodin zázračne zachránil. Už len táto disproporcia medzi originálom a „prekladom“ môže vzbudzovať závažné pochybnosti nad týmto písmom. Tie sa potvrdia, keď zistíme, že v skutočnosti je papyrus, z ktorého boli tieto znaky prebraté, tzv. Knihou dýchania - teda egyptským pohrebným textom. O Abrahámovi a ďalších príbehoch obsiahnutých v mormonskej Knihe Abrahámovej nie je v originálnom papyruse samozrejme ani zmienka. To však vôbec nebráni mormonskej cirkvi, aby naďalej považovala Knihu Abrahámovu za súčasť svojich písiem a za inšpirovaný text. V tejto súvislosti je zaujímavé, že jediné z mormonských písiem, ktoré nie je celkom spoľahlivé a je predmetom mnohých opráv, je štvrté mormonské písmo - Biblia.

Podľa mormonských článkov viery je Biblia slovo Božie len vtedy, keď je správne preložená. No nemyslí sa tým na skutočný preklad z jedného jazyka do druhého, ale na spoľahlivosť vlastného textu, ktorý sa považuje za porušený v priebehu storočí. Preto sa v mormonskom vydaní Biblie uvádzajú zmeny biblického textu, ktoré boli údajne zjavené Josephovi Smithovi. V istom zmysle je tento odlišný prístup k starovekému textu Biblie na rozdiel od novodobých textov Josepha Smitha pre mormonizmus typický. V tomto hnutí sa vždy vyzdvihovalo aktuálne nad tradičným.

To sa prejavuje aj vo vzťahu k „žijúcemu prorokovi“ - najvyššiemu predstaviteľovi mormonskej cirkvi. Jeho výroky sú fakticky nadradené Biblii i ostatným mormonským písmam, pretože sa považujú za novšie a teda aj aktuálnejšie posolstvá od Boha. Tým sa otvára možnosť kedykoľvek podľa potreby meniť učenie cirkvi. Uplatnilo sa to v prípade zrušenia praxe mnohoženstva, i v zmene prístupu k „čiernej rase“. Pôvodné učenie mormonov totiž považovalo tmavú kožu za trest pre tých, ktorí sa dopustili hriechov v preexistencii, pred narodením do tohto života.

Mormoni sa totiž domnievajú, že každý z nás je telesne splodený v nebi Bohom s niektorou z jeho nebeských manželiek. Potom tam žijeme ako synovia a dcéry Božie a čakáme na poskytnutie tela, v ktorom by sme mohli prežiť pozemský život. Černosi preto vzhľadom na svoju nepeknú minulosť pred narodením nesmeli byť v mormonskej cirkvi ordinovaní na kňazov. No pretože v mormonskej cirkvi nemajú nijakých platených duchovných, ale každý chlapec v dvanástich rokoch dostáva kňazské svätenie, odmietnutie kňazstva sa vlastne rovnalo odmietnutiu členstva. Keď už toto rasistické učenie nebolo v sedemdesiatych rokoch tohto storočia udržateľné a dokonca aj farební športovci podnikali protestné akcie proti mormonskej cirkvi, vtedajší prezident Spencer W. Kimball dostal v roku 1978 „zjavenie“ od Pána, že je už možné zanechať toto učenie a za kňazov prijímať aj farebných.

Aj tento krok má mormonskej cirkvi umožniť zaradenie do rodiny etablovaných amerických cirkví. Tvár, ktorú v súčasnosti mormonská cirkev nastavuje svetu sa celkom líši od obrazu pôvodnej organizácie ako ju poznáme z minulého storočia. Vtedy išlo o provokatívnu komunitu tvorenú prevažne ľuďmi z nižších spoločenských vrstiev a z okraja spoločnosti, o komunitu, ktorá dráždila svoje puritánske okolie svojím mnohoženstvom, pohŕdaním všetkými inými náboženstvami a militantným odporom voči štátnemu zriadeniu.

Mormonská cirkev dnes

mormoni-template-opt.jpegMormonská cirkev v súčasnosti predstavuje jednu z najbohatších (nielen cirkevných) organizácií v Spojených štátoch vôbec. Jej členovia sú známi svojou pracovitosťou, veľkými zárobkami a mnohopočetnými rodinami, pričom usporiadanosť patrí k jednému z dôležitých náborových sloganov misionárov. K prestížnemu postaveniu tejto cirkvi v Spojených štátoch, ako aj na celom svete, prispieva práve i jej bohatstvo a následný konzervatívny politický vplyv. Hmotné prostriedky, získavané predovšetkým z povinnosti všetkých členov odovzdávať desatinu svojho príjmu a následným podnikaním s týmito financiami, sú okrem iného vynakladané na stavbu spektakulárnych mormonských chrámov. Tých je v súčasnosti päťdesiat na celom svete a majú pre mormonizmus základný význam.

Ich pomerne malý počet v pomere k počtu členov (takmer 10 mil.), je daný skutočnosťou, že v týchto chrámoch sa nekonajú pravidelné bohoslužby tak ako v iných náboženských organizáciách. Tie sa konajú pravidelne každú nedeľu v tisíckach mormonských modlitební. Do chrámu však prichádzajú členovia mormonskej cirkvi (nečlenom a nespoľahlivým členom je vstup zakázaný) iba pri trojakej príležitosti:

  • V chráme prebieha obrad zasvätenia, keď sa z bežného člena stáva tzv. chrámový mormon. Tieto obrady sú veľmi tajné, ani mormoni o nich nesmú medzi sebou hovoriť, a veľmi sa podobajú zasväcovacím obradom slobodomurárov. Niet divu, veď všetci prví predstavitelia mormonov patrili do slobodomurárskych lóží;
  • Do chrámu prichádzajú aj manželské páry, aby boli „spečatené“. Podľa učenia mormonov totiž takto uzavreté manželstvo je nielen platné až do smrti, ale manželia budú spolu i vo večnosti, až dosiahnu božský stav;
  • Tretí dôvod vstupu do chrámu vychádza podľa mormonského učenia vôbec z najdôležitejšej úlohy tejto organizácie tu na zemi. Ide o inštitúciu krstu za mŕtvych. Mormoni veria, že každý človek, keď zomrie, má možnosť sa stať ešte mormonom. Avšak je potrebné, aby sa niekto zo živých mormonov za neho nechal v chráme zástupne pokrstiť. Aby sa zástupný krst mohol uskutočniť, treba poznať jednak meno, jednak dátum narodenia a úmrtia dotyčného. Preto mormoni vynakladajú veľké úsilie a finančné prostriedky na získavanie týchto údajov o zosnulých. Navštevujú cintoríny, matriky a archívy a všetko fotografujú na mikrofilmy a ukladajú do veľkého podzemného archívu neďaleko ústredného mormonského mesta Salt Lake City v štáte Utah. Na základe týchto údajov je potom možné rozmnožiť rady mormonskej komunity o nových členov z radov zosnulých.

Avšak aj bez ohľadu na nárast počtu prostredníctvom týchto netypických členov je mormonská organizácia údajne vôbec najrýchlejšie rastúca náboženská organizácia na svete. Zaiste k tomu prispievajú aj desaťtisíce mladých mormonských misionárov, vysielaných každý rok do celého sveta. Za jedno z najdôležitejších misijných polí po roku 1989 sa teraz považuje práve postkomunistická stredná Európa.

Mormonské učenie očami Kennetha E.Hagina

„Diabol vás bude skúšať a pokúšať. V roku 1954 som bol v štáte Oregon, kde sme mali zhromaždenia a v auguste sme sa vracali do Texasu na stanové zhromaždenie. Cestou sme sa zastavili a pozerali si nejaké pamätihodnosti. Zastavili sme sa v štáte Utah a pozreli sme si veľký Mormonský chrám. Stojí tam sprievodca a ten vám povie, čo je vo vnútri. Dovnútra vojst‘ nemôžete. Povedia vám, ako vozili kamene na volských záprahoch až do Utahu a ako stavali chrám, aby pretrval celú večnosť. Na chrámovej veži je podobizeň anjela. Predpokladá sa, že je to anjel Moroni, ktorý sa údajne zjavil Jozefovi Smithovi a povedal mu, aby vykopal dosky, z ktorých sa vykladá Mormonská kniha.

Ja nemôžem Mormonskú knihu prijať. Čítal som ju, ale nezhoduje sa s Novým zákonom. Apoštol Pavol povedal: „Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali - nech je prekliaty!“ (Gal 1:8.)

Ako sme tam tak stáli na trávniku, sprievodca nám rozprával o tejto podobizni anjela Moroni. Povedal, že táto postava je vysoká štrnásť stôp a urobená z tepanej medi pokrytej zlatom. V ruke drží trúbu a chystá sa zatrúbiť. Vtedy som počul niekoho za sebou spadnúť. Pád bol taký tvrdý, že som počul hlavu nadskočiť a znovu spadnúť. Ktosi povedal: „Tu sa to stáva veľmi často, keď rozprávam tento príbeh.“ Myslel si, že to bolo nadprirodzené znamenie na potvrdenie toho, čo hovoril. Povedal, aby ho odtiahli dozadu za strom, a že on k nemu za chvíľu príde. Ja som sa neobzrel, ale moja žena áno a povedala mi, že je to náš syn. Vtedy mal pätnásť rokov. Poobzeral som sa a bol to náš syn, ktorý spadol na zem. Spadol tak tvrdo, že odkopol aj topánky. Kolená mal vytiahnuté až k hrudníku. Ruky mal vykrútené a ústa pracovali tak, že si kŕčovite žul jazyk. Oči mal meravé a strnulé.

Diablove šípy pre1etovali mojou mysľou rýchlejšie ako guľky zo samopalu a hovoril mi: „Povedal si, že tvojmu dieťaťu sa to nemôže stať.“ Diabol mi premietal vízie s mojím dieťaťom, ako má epilepsiu alebo inú chorobu a ako je v nejakom ústave, zatiaľ čo ja som preč a kážem. Ale ja som, vďaka Bohu, vedel ako si napísať pred Bohom rozsudok. Uchopil som chlapca za ramená, zdvihol som ho a videl som, že je stuhnutý. Povedal som: „Vyjdi z neho.“ Predtým, keď som chodil po tomto mieste, cítil som tam démonov. Povedal som: „Prikazujem ti, aby si z neho vyšiel v mene Pána Ježiša Krista.“ Ten muž, ktorý povedal, že spadol nejaký chlapec, prišiel ku mne a pomáhal mi ho zodvihnúť. Počul, ako som povedal: „Vyjdi z neho.“ Ustúpil a rozbehol sa preč. Môj chlapec sa vyrovnal a zažmurkal očami. Zavolal na mňa a opýtal sa, kde je a čo sa mu stalo. Povedal som mu, že ho diabol zrazil na zem, ale že Ježiš je väčší ako diabol. Napísali sme svoj rozsudok víťazstva. Sprievodca povedal, že to bol nadprirodzený prejav toho, čo povedal, ale ja som sa tohto prejavu zbavil. Môžete to povedať a urobiť. Keby nebol z neho zlý duch po treťom raze, čo som to povedal, vyšiel, bol by som tú mormonskú pôdu rozmetal. Bolo to pred mnohými rokmi, ale aj dnes by som tam stál a povedal: „Vyjdi z neho v mene Ježiša Krista.“ Máme autoritu nad diablom a nemusíme byť porazení.“

Tu nám Kenneth teda predostrel, že v prípade mormonského učenia ide o falošnú diablovu náuku, cez ktorú diabol na nás a našich spoluobčanov útočí s cieľom odrezať nás od pravého Boha, pravdy Božieho slova a večnosti v nebeskom kráľovstve.

Ďalšie zaujímavosti o mormonoch

  • Najslávnejší mladí mormonskí misionári na svete boli siedmi členovia hudobnej skupiny Osmonds. Všetci vyrástli v štáte Utah v USA. Zásluhou siedmich zlatých platní stúpla popularita mormonov a mnohí fanúšikovia skupiny sa stali mormonmi.
  • Každý mormon pri svojom zasvätení dostáva špeciálne spodné prádlo (tzv.garment). Toto prádlo má na sebe typické slobodomurárske znaky - na ľavej strane hrudi kružidlo, na pravej uholník.
  • V úvode knihy Mormon vyhlasuje Oliver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris, že im zlaté dosky s vyrytými nápismi ukázal anjel. Všetci traja svedkovia neskôr vypovedali, že ich videli len „okom viery“ a zriekli sa mormonskej viery.
  • Cieľom Power Trainings, ktoré organizujú v Čechách aj na Slovensku predstavitelia CJKSPD je „skúmanie nedosiahnuteľných bohatstiev duševného života“. Ich vlastná prezentácia - „Power Training nie je zameraný duchovne a v žiadnom smere nie je spojený s akýmkoľvek náboženstvom, teológiou alebo spiritualizmom. Tréning podnieti v každom účastníkovi vieru v život a úspech. Rozhodnutie čomu budete veriť, je výlučne a iba na každom z vás.“ Súčasťou Power Trainingu je aj chodenie po žeravom uhlí. Viacerým ľuďom sa však po žeravom uhlí nepodarilo prejsť bez následkov popálenia.

Zaujímavé okolnosti smrti Josepha Smitha

Keď sa Smith stal slobodomurárom a do slobodomurárskej lóže v Nauvoo (vtedajšie mormonské mesto, dnes Salt Lake City) sa začali hlásiť aj mnohí ďalší mormoni, stala sa táto lóža mnohonásobne najväčšou lóžou v štáte. Smith však zavádzal vo svojej lóži najrôznejšie novinky a nebol ochotný sa podriadiť inak veľmi prísnej disciplíne v slobodomurárskych štruktúrach. V dôsledku toho došlo k ostrej roztržke medzi mormonskými a ostatnými členmi slobodomurárskej organizácie a tejto lóži bola zakázaná činnosť.

Roztrpčenie bolo také silné, že dokonca až do roku 1984 bolo pre slobodomurárov (inak nábožensky veľmi tolerantných, až bezbrehých) úplne striktne zakázané prijať za člena akéhokoľvek mormona. Preto sa nemôžeme čudovať, že keď sa jedného dňa objavil vo väzení dav rozhodnutý Josepha Smitha a jeho brata Hyruma zlynčovať (boli totiž zatknutí), medzi najaktívnejšími organizátormi boli práve členovia susednej „pravovernej“ slobodomurárskej lóže.

Keď už bol Hyrum zabitý a dav sa sústredil na Josepha, zakladateľ mormonského náboženstva spozoroval, že v dave sú ľudia, ktorých poznal ako slobodomurárov. A tak sa možno domnieval, že keď sa im predstaví ako jeden z nich, budú s ním mať zľutovanie. V slobodomurárskych kruhoch je vraj také učenie, že keď sa niektorý z členov dostane do ťažkostí, má zdvihnúť ruky nad hlavu s lakťami do pravého uhla a zavolať: „Ó, Pane, môj Bože, čo nie je pomoc pre syna vdovy?“ a slobodomurári mu majú prísť na pomoc. (Podľa niektorých svedkov Joseph zvolal celú túto vetu, nielen prvé štyri slová.) Avšak ani toto gesto Josephovi nepomohlo a bol pri prestrelke tiež zabitý.

Záver

Naším cieľom v tomto článku nie je verbálne ani inak útočiť na členov CJKSPD ani rozpútať ďalšiu náboženskú vojnu. Naším cieľom je predostrieť nové podnety, fakty a argumenty pre diskusiu a efektívnejšie svedectvo o Ježišovi ľuďom, ktorí si myslia, že ich život je položený na správnom základe. Veď slovo Písma Svätého o posledných dobách nás varuje: „Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytectve lož, majúcich žhavo poznačené vlastné svedomie...“ (1Tim 4:1-2)

Nech Vás Svätý Duch vedie vo Vašom evanjelizačnom zápale!

Použitá literatúra:

Kenneth E.Hagin – Štúdijný kurz biblickej viery,

Doc. ThDr. Tomáš Novotný (*1952),

- časopisy - „Rozmer“, „Dingir“

- publikácia „Mormoni a Deti Božie“

- http://dingir.cz/archiv/Dingir301.pdf

John Allan a kol. - Viery a vyznania

Kniha Mormonova - CJKSPD, Salt Lake City, USA

www.mormoni.sk
www.mormon.org, 
www.powertraining.sk
www.familysearch.org
www.lds.orgSúvisiace články

Nové narodenie|Logos 3 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Misijná skupina Nové Zámky|Logos 2 / 2017 | Jozef Janek |Predstavujeme
Načo ďalšia cirkev v Třinci?|Logos 1 / 2018 | Jaroslav Prašil |Predstavujeme
Ako vojsť do Božej prítomnosti|Logos 1 / 2021 | Jaroslav Kříž |Téma
Prebudenie a konzervatívne hodnoty|Logos 9 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma