Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Pokračujeme

Milí čitatelia Logosu,

autor 119. žalmu hovorí veľkú pravdu: „Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda.“

Božia blízkosť je výsadou kresťanského života. Boží Syn, Immanuel (čo v preklade znamená „Boh s nami“) priniesol každému, kto v Neho verí, možnosť zažívať Božiu blízkosť v každodennom živote.

Ďalej máme Božie slovo, Jeho výroky, príkazy a prísľuby, ktoré sú pravdivé a prinášajú istotu a stabilitu do našich životov.  Tieto dve skutočnosti: Pánova prítomnosť a Jeho Slovo sú naozaj veľkým požehnaním, ktoré činí kresťanský život niečím silným a autentickým. Kresťanstvo bez charizmatickej sily a moci Božieho slova sa stáva iba formálnym náboženstvom, akých je na svete množstvo. S Božou prítomnosťou a mocou kázaného Slova však môžeme zmeniť svet. Prostredníctvom každého z nás sa Božie slovo a moc Ducha Svätého môže dotýkať všetkých, s ktorými prichádzame do kontaktu. A presne to je dôvod, prečo vydávame náš časopis. V tomto čísle nájdete množstvo svedectiev a reportáží o tom, čo Pán koná v našich zboroch, kvalitné biblické vyučovanie a ponaučenie z histórie cirkvi a rovnako aj ďalšiu ukážku z pripravovaného nového prekladu Biblie.

Využime tento časopis ako prostriedok, cez ktorý sa Boh dotkne životov našich blízkych a dá im zakúsiť svoju dobrotu a moc.

Želám Vám požehnané čítanie.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme