Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pokračujeme

Jeseň je časom žatvy, čo platí v prirodzenom aj duchovnom svete. Duchovná žatva predstavuje žatvu duší, ľudí, ktorí sa obrátia ku Kristovi, keď je im zvestované evanjelium. Táto jeseň nám priniesla zatiaľ najväčšiu evanjelizačnú kampaň v dejinách našej cirkvi. Navštívilo nás celkom 5 latinskoamerických pastorov, ktorí mali celkom 24 zhromaždení v 20 rôznych mestách. Kampaň priniesla vyše 150 rozhodnutí pre Krista, čo predstavuje pomerne vysokú úspešnosť kázaného Slova. O kampani sa dočítate v reportáži zo zhromaždení, ktoré prebehli v Čechách a z rozhovoru s jedným zo služobníkov, ktorý navštívil slovenské zbory.

V evanjeliu je skutočne obrovská moc, apoštol Pavol ju opisuje ako „moc Božiu na spasenie každému veriacemu“ (R 1,16). Táto moc dokáže dokonale premeniť ľudský život. Človeku prináša odpustenie hriechov, a tak záchranu pred večným zatratením, moc uzdravenia „ranami Ježiša Krista“ (Iz 53,5; 1 Pt 2,24), vyslobodenie z prekliatia (Ga 3,13-14) a úplne nový život skrze „znovuzrodenie“ (2 Kor 5,17). Tieto fantastické prejavy Božej milosti a lásky sú skutočným evanjeliom: dobrou správou.

Keď Pán Ježiš začal svoju verejnú službu, kázal: „Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium!“ (Mk 1,15) Hovoril o tom, že ak chceme prijať Božie kráľovstvo, so všetkými dobrodeniami v ňom obsiahnutými, potrebujeme urobiť dve veci: 1. robiť pokánie a 2. veriť v evanjelium. V tomto Ježišovom výroku je obsiahnutá hlboká a veľmi účinná pravda: Viera v dobrú správu evanjelia, v to, čo pre nás Kristus vykonal a čo nám ponúka, nie je možná, ak jej nepredchádza pokánie.

Pojem pokánie ľudia často pod vplyvom tradičného náboženstva chápu nepresne. Neide o nejaký obrad, ktorým sa človek zbaví svojich hriechov. Pokánie (gr. metanoia) je „zmena zmýšľania“, vnútorný proces, ktorého výsledkom je, že človek prijme Boží pohľad na seba a svoj život a rozhodne sa zmeniť podľa Božieho slova. Tento proces prebehne v ľudskom srdci a navonok sa prejaví v podobe zmeneného životného štýlu, ktorý Písmo nazýva „ovocím pokánia“ (Lk 3,8). Ak by sme to mali vyjadriť inými slovami, ku všetkým pokladom Božieho kráľovstva vedie cesta viery a ochoty meniť svoj život podľa Boha.

V tomto čísle Logosu nájdete množstvo podnetných a inšpirujúcich článkov. V mene redakcie vám prajem, nech vám pomôžu kráčať po ceste pokánia a viery a prijať mnoho dobrého od Boha.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme