Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Predstavujeme Kresťanské spoločenstvo ROMANI ARCHA Spišská Belá

logos-03-2018-romani-archa-1.jpg

V septembri 2017 sme mali 10. výročie vzniku zboru v Spišskej Belej. Na prvý pohľad boli začiatky verejnej služby zboru malé a bezvýznamné. Po evanjelizáciách v okolí Spišskej Belej sme mali mnohých znovuzrodených, no nevybudovaných ľudí, prevažne Rómov. Mali návyky a spôsoby z rómskych osád a okrem toho im chudoba a rôzne obmedzenia bránili zúčastňovať sa pravidelných bohoslužieb, kde by sa naučili v Duchu a v pravde Božieho slova uctievať a nasledovať Boha. V kázaní Božieho slova a vyučovaní kresťanských princípov sme postupne pomaly rástli, podobne aj s technickým vybavením zboru.

Mne, ako mladému pastorovi, sa v začiatkoch vy­tvorili podmienky, aby som vyštudoval Akadémiu svätého Pavla v Budapešti, čo som vďaka podpore pastora Minárika, potešovaním Ducha Svätého a mojej rodiny, dokázal. Videnia amerického misio­nára Marka Zechina o budúcom masívnom prebudení u Rómov v našom regióne nám dalo veľkú nádej. Dnes ešte zďaleka nevidíme to, v čo veríme a čo sme ako slovo poznania počuli od viacerých dôveryhodných služobníkov.

Prežili sme aj medzi-denominačnú migráciu za pomazaním, kedy náš zbor opustila asi tretina ľudí. V tej dobe sme sa v zbore zamýšľali sami nad sebou, či sme tomu nemohli predísť. Skutočne je potrebné v niektorých situáciách predčasne nesúdiť a nechať čas a priestor Bohu, aby každý doniesol „svoje ovocie“ a aby sa ukázalo, kto sa osvedčil podľa 2. Korinťanom 2. kapitoly.

Záleží nám na tom, aby sme ďalej konali službu v láske a nie s predsudkami. Vidíme, že rastú schopnosti služobníkov zboru, ktorí neboli len ustanovení, ale profiluje sa v nich aj pastoračná služba alebo služba evanjelistov, iste aj preto stále pribúda znovuzrodených kresťanov. Udržujeme v zbore letnično–charizmatické dôrazy vyvážené biblickou teológiou. Uvedomujeme si konanie Svätého Ducha v našej generácii prostredníctvom služobných darov cirkvi, preto nepestujeme v zbore individualizmus. Snažíme sa udržiavať praktickú zaviazanosť k materskému zboru pastora Petra z Popradu a hľadáme spôsoby spoločnej služby s ďalšími smerodajnými zbormi Milosti – Jaroslava Kříža a službou Sándora Németha.

logos-03-2018-jan-repka2.jpg

Obraz Ježiša sa stáva v životoch našich ľudí silným. Pôvodný náboženský obraz Ježiška, úbohosť mŕtveho Ježiša v rukách jeho matky alebo mŕtveho na kríži, ktorý vyprázdňuje vieru z duchovnej moci, búrame kázaním o vzkriesenom Ježišovi, ktorý dáva tú istú moc nad silami zla, akú mal on sám, svojim učeníkom. Aktuálne sme zapojili našich ľudí do Biblickej školy Milosti, kde študuje v druhom semestri 24 študentov. Učia sa mať správny obraz o sláve Ježiša Krista, ktorý znovu príde a bude súdiť svet. Nás to motivuje k posväteniu a dáva nám dobré očakávanie v nové usporiadanie sveta pod autoritou Ježiša Krista vládnuceho z Jeruzalema.

Denne doliehajú na nás rôzne ťažoby a duchovné tlaky, no i potešovania a potvrdenia od Svätého Ducha, najmä na našich slávnostných zhromaždeniach. Po desiatich rokoch pastoračnej služby si ešte hlbšie uvedomujem, že sme súčasťou všeobecnej cirkvi znovuzrodených kresťanov minimálne v regióne strednej Európy pod správou vyššie spomínaných služobných darov cirkvi. Nemyslím týmto virtuálne obecenstvo „pod autoritou GOOGLE“, ale tvárou v tvár v dome Božom, ktorým je cirkev.

Vo svete rozpoznávame formovanie štruktúr duchovnej „smilnice“ tradičného kresťanstva, čo je už viac zlučiteľné s islamom ako s biblickým kresťanstvom. Aj u nás v zbore sa dajú rozpoznať svojvoľní kozli chodiaci vedome v hriechoch a vyznávajúcich Pane, Pane, ale to sa pretriedi.

Za najhodnotnejšie ovocie považujem naše pravidelné slávnostné bohoslužby – uctievanie Boha v Duchu a v Pravde, kázanie nekompromisných právd Božieho slova s pomazaním Ducha Svätého, kázanie evanjelia Ježiša Krista, na ktoré ľudia reagujú pozitívne a znovuzrodia sa, modlitby za potreby ľudí, pri ktorých spoluúčinkuje Pán. Keď sú ľudia uzdravení, oslobodzovaní, naplnia sa Svätým Duchom, jednoducho majú sa lepšie. Do týchto skutkov zapájame stále nových perspektívnych služobníkov, aby vedeli smelo prejaviť biblickú vieru a zároveň, aby v slobode zostali pod autoritou pastora.

logos-03-2018-hitradio3.jpg

O našej misijnej práci medzi Rómami som v júni 2017 na pozvanie redaktora hitrádio.hu – Imreho SOLYMOSIHO informoval poslucháčov HIT – rádia a tiež sme slúžili v jednom rómskom budapeštianskom zbore.

V marci tohto roku sme rozšírili službu v Kežmarku, kde pod autoritou Jána Gažíka budú sobotňajšie zhromaždenia kresťanov z okolitých obcí. Tento model by sme v budúcnosti chceli zrealizovať aj v Podolínci a v Starej Ľubovni, pričom zachováme materský zbor v Spišskej Belej ako slávnostné zhromaždenie, ktoré budú podporovať podľa možnosti všetky naše zbory. Uvedomujem si, že je to sen, no verím, že aj tento sen postavený na Božej vôli sa zrealizuje.

Predstavenie nových služobníkov

logos-03-2018-jan-galik.jpgJán Gažík s manželkou Marikou: Slúžim v zbore Romani Archa skoro od začiatku ako vedúci chvál a dodnes som tomu veľmi vďačný. Asi po roku som začal mávať zhromaždenia v Krížovej Vsi, kde som kázal. Modlil som sa, aby sa uskutočnili Božie zámery a ciele s mojím životom. V roku 2011 som bol ustanovený v zbore za pomocného pastora. Nechal som sa viesť, aby Pán vkladal na moje srdce bremená za stratených a začal som evanjelizovať po dedinách, kde sa množstvo ľudí znovuzrodilo. Vznikli misijné skupiny v Stráňach pod Tatrami a v Ľubici. Nedávno sme začali zhromaždenia v Kežmarku, kde chceme zhromažďovať obrátených aj z okolitých dedín, ako sú Malý Slavkov, Vrbov, Huncovce atď. Veľmi si vážim, že spolu s mojou manželkou Marikou môžeme pracovať na Pánovej vinici.

logos-03-2018-m-rio-ga-k.jpgMário Gažík s manželkou Radkou: Bol som v zbore ustanovený do misijnej služby a spolu s mojou manželkou slúžime v Podhoranoch. Každý týždeň v piatok tam máme pravidelne bohoslužby, je tam približne 40 znovuzrodených ľudí a Pán sa k nám mocne priznáva počas chvál aj kázaného slova. Ľudia majú svedectvá o oslobodení z hazardu, cigariet, alkoholu. Modlili sme sa a ľudia, ktorí si predtým nemohli nájsť prácu, si ju našli. V mnohých oblastiach zmenili svoj pohľad na život. Uvedomili si, že môžu byť pre svoje okolie požehnaním. Majú ochotu finančne podporovať zbor a aj vo veci stavania domov si najprv kupujú pozemky. Sme Bohu vďační, aké úžasné dielo koná. Prijali sme víziu od Pána založiť zbor v meste Podolínec. Veríme, že túto víziu naplníme a zasiahneme okolité dediny skrze evanjelium Ježiša Krista. Naša vízia je, aby sme videli zmenené ľudské životy, určite chceme našou službou zasiahnuť nielen Rómov, lebo cirkev má byť slávna a mocná. Veríme, že Boh toto dielo, ktoré s nami začal, aj dokončí.

logos-03-2018-lh.jpgĽubo Hangurbadžo s manželkou Marianou: Som ustanovený pre misijnú prácu v Spišskej Belej a okolí. Bohoslužby máme v našej vlastnej zborovej budove v Krížovej Vsi – v Komunitnom centre a spolu s manželkou tam konáme pastoračnú službu. Každú stredu o 18.00 hodine máme pravidelné modlitby, bohoslužby, kde sa Duch Boží mocne vylieva počas chvál aj kázaného slova. Manželka organizuje prácu s deťmi. Za najlepší úspech považujem to, že naši ľudia majú osobné spoločenstvo s Božím slovom, majú svedectvá o oslobodení zo závislosti od alkoholu, hazardu, cigariet, preklínania a väčšina manželstiev sa dala do poriadku. Postupne rastie aj naša finančná sila. Ľudia si kupujú pozemky, stavajú si domy a finančne podporujú zbor. Z našej obce bolo ustanovených do služby asi najviac služobníkov v našom materskom zbore Romani Archa Spišská Belá a takto by sme chceli pracovať aj v iných obciach.
logos-03-2018-jozef-hangurbad.jpgJozef Hangurbadžo s manželkou Blaženou: Do služby pomocného pastora som bol ustanovený pred šiestimi rokmi a s odstupom času máme spoločne s manželkou o tom vnútorné uistenie. V tej dobe začali evanjelizačné zhromaždenia v meste Stará Ľubovňa, no z viacerých dôvodov sa táto služba nezastabilizovala. V týchto dňoch v nás Duch Svätý znovu obnovil súcit pre týchto ľudí a keď sme sa po dlhej dobe na nich nakontaktovali, hovorili o tom, že sa modlili, aby im Pán poslal služobníkov a aby sa služba zboru obnovila. Na prvých dvoch zhromaždeniach bolo 20 ľudí a zatiaľ ich budujeme v biblických základoch v ich domácom prostredí, aby sme hlavne s ich pomocou začali verejné zhromaždenia. Zažívame duchovný odpor proti našej službe, no verím, že sme duchovne zrelší a na základe povolania od Pána tam budeme vedieť zastabilizovať službu Kresťanského spoločenstva Romani Archa Stará Ľubovňa.
logos-03-2018-imro-packo.jpgImrich Packo s manželkou Zlaťou: Svoj príspevok diktujem osem mesiacov po svojej cievnej mozgovej príhode, čiže s veľkým obmedzením. Dva roky som slúžil misijne spolu s pastorom po našich zboroch a neskôr som spolu s manželkou chodil pastoračne slúžiť do Jakuban a Podolínca. Videli sme ľudí našou službou uzdravených a aj pozdvihnuté životy ľudí, ktorým sme kázali Božie slovo. Veľmi nás Pán pozdvihol. V dobe spomínaného zdravotného útoku sa v našom prostredí vytvorili rôzne tlaky, ktoré sme asi nevedeli správne odraziť alebo spracovať. Prasknutím jednej cievky v mozgu som bol v priebehu pár minút na hrane života a smrti. Verím, že ma Pán nepovolal pre tento stav, v akom sa dnes nachádzam, a preto by som chcel spolu s manželkou v budúcnosti ešte účinnejšie slúžiť službou uzdravovania v zbore.

 

Sociálne oblasti služby zboru

V roku 2017 sme nadviazali spoluprácu s Charitatívnou službou Zboru Viery – HISZ – Budapešť. Riaditeľ tejto organizácie Kovács Sándor okrem iného o tejto našej spolupráci zverejnil článok v časopise Hetek (46 – 20. október 2017) V auguste 2017 sme s riaditeľom tejto organizácie a v spolupráci s viacerými partnermi z oblasti sociálnej pomoci usporiadali konferenciu s názvom Charita bez hraníc. Výsledkom tohto podujatia bolo odovzdávanie konkrétnych skúseností v oblasti pomoci sociálne odkázaným ľuďom. Z charitatívnej organizácie HISZ nám neskôr doviezli 600 kg potravín a iné potrebné veci pre sociálnu pomoc. Pomohlo sa 58 rodinám. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia štátnej správy, s ktorými sme sa snažili zdieľať naše sociálne ciele a obojstranne o nich komunikovali.

logos-03-2018-charita-s-hisz-2.jpg

Začíname rozvíjať prácu s deťmi a mládežou. Besiedky na bohoslužbách sú výborné, ale chceme rozvíjať kresťanské spoločenstvo ďalšej generácie. Mali sme štvordňové stanovanie s chlapcami zo zboru. Na tábore sme sa modlili, čítali Božie slovo a bavili sa.

V Komunitnom centre v Krížovej Vsi sa pod vedením Moniky Kučerovej stretávajú deti každý mesiac a spolu aj s ich mamičkami tvoria vlastnými rukami niečo, ako sama hovorí: „… čo poteší detské srdiečko a z čoho sa, samozrejme, potešia aj ich rodičia, keď im či už chladničku, alebo detskú izbu bude zdobiť výkres alebo výrobok, ktorý si vyrobili ich deti sami.“ Na tieto stretnutia radi prichádzajú aj deti mimo zboru, z čoho sa tešíme, lebo je to výborná forma evanjelizácie.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Trenčín|Logos 1 / 2022 | Martin Vincurský|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Spišská Nová Ves|Logos 4 / 2020 | Zdenka Beck|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno|Logos 10 / 2019 | Daniel Šobr |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Milosť Nitra|Logos 12 / 2019 | Bianka Belovecová|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Živá viera|Logos 3 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme