A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Seminár o vodcovstve

logos-03-2015-seminar-1.jpg

Píše sa rok 1992 a mladý vedúci Kornel Illés pozorne počúva prednášky pastora Sándora Németha1 a horlivo zapisuje do svojho poznámkového zošita. Niekoľko dní trvajúci seminár o vodcovstve sa významne podieľa na jeho ďalšom životnom smerovaní. Inšpirovaný Kornel neskôr zakladá zbor v maďarskom Salgotarjáne, ktorý prejde viacerými cyklami rastu a stabilizácie, až dosahuje štvorcifernú hranicu.

V roku 2015, presne 22. – 24. februára, prichádza Kornel do Bratislavy, aby opätovne otvoril svoje poznámky, obohatené 23-ročnými skúsenosťami pastora. V týchto dňoch sa tu zišli desiatky poslucháčov z Kresťanského spoločenstva Milosť, pastorov, súčasných, ale aj budúcich služobníkov či miestnych veriacich, aby si vypočuli vyučovanie pastora Kornela. Od nedele do utorkového večera vedie päť vyčerpávajúcich seminárov na nevyčerpateľnú tému „vodcovstvo“.

Na nedeľnom zhromaždení Kornel zadefinoval vodcovstvo a bližšie sa venoval témam služobné dary, pastier a stádo, či povolanie. Čo je vodcovstvo? Vodcovstvo či vedenie je vo svojej podstate ovplyvňovanie. Vodca disponuje vplyvom, ktorým pôsobí na svoje okolie. Boh určil v cirkvi vodcovské duchovné dary (Ef 4/8-16) a títo ľudia vedú Boží ľud. Boží ľud, cirkev, sa dá prirovnať k Božej armáde na zemi, kde každá pechota (zbor) má svojho vodcu a najzdatnejší bojovníci sú služobné dary, nad ktorými je generálom sám Ježiš. Či niekto bude služobným darom, napríklad pastorom, určuje len Boh. Ale vodcom môže byť každý, kto po tom túži, no na akej úrovni bude človek ako vodca, to záleží na ňom a jeho odhodlaní neustále sa zlepšovať. Hoci hlavným zodpovedným za chod a rast zboru je vždy pastor, úspech závisí predovšetkým od schopného tímu, čiže od ostatných služobníkov a vodcov, ktorí jeho službu podporujú. Boh koná skrze prácu ľudí, preto rast zboru závisí od každej ruky, ktorá sa k budovaniu diela pridá. Je pritom dôležité, aby budovanie prebiehalo cielene a uvedomelo, lebo mnohokrát spontánne začiatky bez následne premyslenej práce vyhasínajú.

Pastor udržuje v cirkvi jednotu a integritu rôznorodých skupín a veriacich. Osobne pozná Ježiša Krista a má o Ňom vo svojom srdci zjavenie. Do srdca oviec zase Svätý Duch dáva svedectvo o pastorovi a ovce ho dobrovoľne a rady nasledujú. Pastor vie chrániť stádo od jeho nepriateľov, ktorými sú:

a) cudzinci – tí, ktorí dávajú pred stádo iné ciele ako pastier, čiže nie Božie ciele, aj keď vyzerajú správne a lákavo, ovce majú zodpovednosť na základe svedectva od Ducha Svätého rozpoznať cudzinca od pastiera,
b) intrigánski zlodeji – tí, ktorí chcú ovce okradnúť o to, čo im patrí, ľsťou,
c) násilní zlodeji – tí, čo okrádajú ovce násilím a prevahou,
d) nájomcovia – tí, ktorí pracujú pre peniaze a svoj vlastný zisk a pred vlkom radšej utečú namiesto toho, aby ovce chránili, na rozdiel od dobrého pastiera, ktorému nejde o finančný zisk a nežije zo mzdy, ale z viery,
e) vlci – nepriatelia, ktorí odvádzajú ovce, rozdeľujú a trhajú zbory.

Na záver prvého večera sa Kornel venoval téme povolania. Zdôraznil, že bez vnútorného presvedčenia je veľmi nebezpečné vziať na seba úlohu vodcu. Je potrebné vedomie povolania, osobné svedectvo o odpustení hriechov, podriadenie sa pod väčšiu službu a život nie z vlastných síl, ale z víťazstva Ježiša Krista. Kto slúži Ježišovi, už nemôže nasledovať kompromisne iného vodcu. Povzbudil nás k tomu, aby sme sa nebáli odovzdať sa Bohu a nechali zo seba vyformovať Božích služobníkov a vodcov a stali sa tak semenom, ktoré keď odumrie, padne do zeme a prinesie omnoho viac ovocia.

„Nežijeme v pokoji, to je omyl. Už 6000 rokov ľudstvo žije vo vojne a my, cirkev, sme vojaci,“ odznelo z Kornelových úst v pondelok ráno. K smelosti, chrabrosti a odvahe motivoval príbehom elitnej jednotky americkej armády, známej pod názvom SEAL2, útvar číslo šesť. Elita armády SEAL pozostáva z ôsmich oddielov, z ktorých utajený útvar číslo šesť disponuje tými najschopnejšími bojovníkmi s nezlomnou výdržou. Nasadzujú ich na tie najzložitejšie úlohy a na záchranu mnohých tisícov ľudí. Podobne aj nás Boh nasadzuje do práce na záchranu mnohých. Či však budeš „služobníkom útvaru číslu šesť“ záleží na tom, koľko toho dokážeš zvládnuť a vybojovať. Pán nás necháva prejsť výcvikom. Niekto sa problémov zľakne, iný si z nich poskladá schody a vystúpi po nich hore.

Podmienka pre úspešnú službu je absolútna zaviazanosť voči Pánovi, bez ktorej je služba nemožná. Tých, ktorí Bohu slúžia, si Otec ctí, čo znamená, že im poskytne úplné zaopatrenie. Hnacou silou takéhoto odovzdaného života je konanie Božej vôle. Biblia hovorí, že kto koná Božiu vôľu, trvá naveky. Nie je ľahké slúžiť Pánovi, chce to veľkú vieru a to je aj dôvodom, prečo tak nežije každý. Ale dostať sa na najlepšie miesto – nebo – to nie je len tak! Je dôležité, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do služby (žatvy je mnoho, pracovníkov málo). Vedúci prejde všetkými úrovňami a rozumie tak každej úlohe, až nakoniec zostane na tej najvyššej vodcovskej pozícii.

Kornel sa ďalej venoval špecifickým úlohám pastora a rastu zborov a cirkvi, k čomu je potrebné vyučenie nových vedúcich, z ktorých sa stanú pastori. Ale stále treba dbať na to, že pastorské srdce dáva Boh, nie je to vyvolením človeka. V priebehu ranného stretnutia odznela aj výzva pre tých, ktorí v srdci vedia, že sú povolaní a túžia sa stať vodcami, alebo vodcami už sú, ale chcú sa posunúť na ďalšiu úroveň. V miestnosti bola evidentná prítomnosť Svätého Ducha a takmer všetci prítomní zareagovali na túto výzvu.

Kornel nemrhal časom a po krátkej pauze sa venoval štýlom vedenia a pravidlám rastu. Porovnal biblický štýl s diktátorským, zženštilým a slabým typom vedenia, pričom každý z vedúcich vedel na sebe ľahko zhodnotiť pomer týchto štýlov. Poskytol tak vedúcim silnú sebareflexiu a povzbudil ich, že nikto nie je hneď ideálnym biblickým vedúcim, ale všetci sa potrebujeme premieňať pod Božím vplyvom.

Rast ilustroval na americkom príklade. Od roku 1970 sú v USA vedené štatistiky o veľkosti zborov. Na základe týchto štatistík vyšla v roku 2007 štúdia, ktorá zdokumentovala ich rast. V roku 1970 existovalo v USA desať megazborov3, v roku 1980 ich bolo päťdesiat, v roku 1990 narástli na 250 megazborov. V roku 2000 bolo v USA už 500 megazborov a v roku 2007 až 1400. Rast je ustavičný a nezastaviteľný, čo je prácou Ducha Svätého a znakom posledných čias. Pravidlom pre malé zbory je nehovoriť o neúspechoch, ale čím viac sa v zboroch hovorí o raste, tým viac zbory rastú. Je potrebné mať videnie o veľkých zboroch, k čomu pomáhajú napríklad aj spoločné konferencie. Nedá sa však preskočiť jednotlivé veľkostné úrovne, zbor musí prejsť každým schodom rastu. K tomu, aby vedel postúpiť na ďalšiu úroveň, musí sa na ňu pripraviť a učiť sa od väčších zborov, ako fungujú.

Posledný deň seminára sa Kornel najviac zameral na tému vytrvalosti a výdrže, ilustrujúc to na príklade výcviku bojovníkov jednotky SEAL, ako aj na príprave maratónskych bežcov. Zdôraznil, že dobrý vodca sa neustále učí a zdokonaľuje, hľadá si poradcov a mentorov. Odhalil podvedomú túžbu človeka po tom, aby za jeho života z neho niekto vytiahol maximum. Mnohí ľudia pred svojou smrťou ľutujú, že nedali zo seba všetko, boli príliš opatrní a nikdy neriskovali. Sám odporučil, že riskovať sa oplatí, inak vieme dosiahnuť len veľmi limitované výsledky. Povedz si, že Ty si človek, ktorý všetko prežije.

Podčiarkol vytrvalosť, rozhodnutie nikdy to nevzdať, ako najdôležitejšiu vlastnosť v kresťanskom živote. K tomu je potrebná výdrž, čo znamená, že človek pokračuje aj vtedy, keď už nevládze, buď cíti bolesť alebo má silné odhovárajúce myšlienky. Tí, čo to vzdajú, sa vyhovárajú na tzv. „možnosť vystúpenia“. Každý má túto možnosť, ale len skutočný vodca ju v sebe zlikviduje skôr, než sa vydá na cestu. Teraz sa musíš rozhodnúť, že to nikdy nevzdáš! Nie sme ľuďmi, ktorí ustupujú, ale ľudia viery, ktorí vedia dobyť svoju dušu a ísť dopredu.

Záverečné stretnutie seminára v utorok večer nieslo slávnostný charakter. Opäť zazneli dynamické chvály, statočné modlitby, ale v tom momente bolo na mieste ešte niečo viac – preorané srdcia, plné podnetov a pripravené prijať výzvy, do ktorých ich Pán povoláva. Kornel už nehovoril až tak o téme vodcovstva, no o niečom, čo s vedením a ovplyvňovaním veľmi úzko súvisí. Rozdúchaval plamienky v našich zapálených srdciach pre evanjelizáciu národov. Bližšie vysvetlil význam toho, že máme „nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja“ (Ef 6,15). Na základe švagrovského práva v 5. Mojžišovej 25,9 poukázal na to, ako aj my v Novom zákone máme Ježišovi „vzbudiť synov,“ a tak „budovať dom svojho Brata“. Na záver sa Kornel za každého modlil, aby bol skrze Svätého Ducha obutý do evanjelia pokoja a naplnil tak Božiu vôľu.

Už z Kornelovho úvodu v nedeľu večer bolo viacerým zrejmé, že pôjde o posolstvo, s ktorým má Pán veľký cieľ pre slovenské a české zbory, a ktoré má potenciál priniesť veľké ovocie, pokiaľ padne do dobrej pôdy ľudských sŕdc, ochotných nielen počúvať, ale aj konať. V posledný večer to už vedel každý. Stretnutia ako toto menia dejiny. Púšťame sa opäť do práce s novým entuziazmom a väčšou vierou na zdolávanie výziev, ktoré stoja pred nami.

_______________________________________________________________________________________________________

1) Sándor Németh je zakladateľ a vedúci pastor maďarského megazboru Viery (Hit Gyülekezete) v Budapešti.
2) SEAL = Sea, Air, Land, čo znamená profesionáli na mori, vo vzduchu i na pevnine
3) Za megazbor je považovaný zbor s viac ako 2000 členmi.Súvisiace články

Seminár o chvále|Logos 9 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Seminár chvál v Banskej Bystrici|Logos 5 / 2016 | Redakcia |Zo života cirkvi
Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Nováková|Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž