Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola

Milí čitatelia, aj v tomto čísle časopisu Logos vám prinášame ďalšie dve kapitoly nového prekladu Biblie, tentokrát 6. a 7. kapitolu knihy Skutky apoštolov. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk.

Skutky apoštolov
6. kapitola

1 V tých dňoch, keď sa množil počet učeníkov, povstalo reptanie helenistov proti Hebrejom, že ich vdovy sú pri každodennej obsluhe zanedbávané1. 2 Vtedy zvolali Dvanásti zhromaždenie2 učeníkov a povedali: Nie je vhodné, aby sme opustili Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. 3 A tak, bratia, vyhliadnite si spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha Svätého a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci, 4 a my budeme zotrvávať v modlitbe a v službe slova. 5 Tie slová3 sa zapáčili celému zhromaždeniu4 a vybrali si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, Filipa, Prochora, Nikanora,Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov a  sa modlili a kládli na nich ruky. 7 A Božie slovo rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi množil, aj veľké množstvo5 kňazov bolo poslušné viere.

8 Štefan, plný viery a moci6 robil medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. 9 Ale povstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a tiež tých, ktorí boli z Cilície a z Ázie, a hádali sa so Štefanom, 10 no nemohli odolať múdrosti a Duchu7, ktorým hovoril. 11 Vtedy tajne naviedli mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 A tak pobúrili ľud, starších aj znalcov Zákona, potom prišli, zmocnili sa ho a odviedli pred Sanhedrin. 13 Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová proti tomuto svätému miestu a proti Zákonu. 14 Počuli sme ho totiž hovoriť, že tento Ježiš Nazaretský zničí toto miesto a zmení zvyky, ktoré nám odovzdal Mojžiš. 15 A všetci, ktorí sedeli v Sanhedrine, naňho uprene hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

Skutky apoštolov
7. kapitola

1 Vtedy povedal veľkňaz: Je to tak? 2 On povedal: Muži, bratia a otcovia, počúvajte! Boh slávy sa ukázal nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol v Mezopotámii, predtým, ako býval v Chárane, 3 a povedal mu: Vyjdi zo svojej krajiny a zo svojho príbuzenstva a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. 4 Vtedy vyšiel z krajiny Chaldejcov a býval v Chárane. A odtiaľ ho po smrti jeho otca Boh presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz bývate. 5 A nedal mu v nej dedičstvo ani na stopu nohy a prisľúbil, že mu ju dá do vlastníctva a po ňom aj jeho potomstvu8 – vtedy, keď ešte nemal dieťa. 6 A Boh prehovoril takto: Jeho potomstvo bude prisťahovalcom v cudzej krajine, a zotročia ho a budú s ním zle zaobchádzať štyristo rokov. 7 Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť, povedal Boh. A potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. 8 Potom mu dal zmluvu obriezky. A tak splodil Izáka a na ôsmy deň ho obrezal a podobne Izák Jákoba a Jákob dvanástich patriarchov. 9 Patriarchovia závideli Jozefovi9 a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním 10 a vyslobodil ho zo všetkých jeho súžení a dal mu milosť10 a múdrosť pred faraónom, kráľom Egypta, a ten ho ustanovil za správcu nad Egyptom aj nad celým svojím domom. 11 Potom prišiel na celú Egyptskú krajinu aj na Kanaán hlad a veľké súženie a naši otcovia nenachádzali potravu. 12 A keď Jákob počul, že v Egypte je obilie, vyslal tam našich otcov po prvýkrát. 13 Pri druhej návšteve sa dal Jozef spoznať svojim bratom a faraón sa dozvedel o Jozefovom rode. 14 Potom Jozef poslal odkaz a povolal k sebe svojho otca Jákoba a celé svoje príbuzenstvo v počte sedemdesiatpäť duší. 15 A tak Jákob zišiel dole do Egypta a zomrel on aj naši otcovia. 16 Preniesli ich do Síchemu a pochovali v hrobe, ktorý kúpil Abrahám za striebro11 od synov Chamóra, otca Síchema. 17 Ako sa však blížil čas naplnenia prísľubu, ktorý dal Boh s prísahou Abrahámovi, ľud rástol a množil sa v Egypte, 18 pokiaľ tam nepovstal iný kráľ, ktorý nepo­znal Jozefa. 19 Ten s naším rodom jednal ľstivo a trápil našich otcov tým, že museli vyhadzovať svojich novorodencov, aby nezostali nažive. 20 V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. Tri mesiace ho chovali v dome jeho otca. 21 A keď ho odložili, zobrala si ho faraónova dcéra a vychovala ho ako vlastného syna. 22 A Mojžiš bol vychovaný vo všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný v slovách aj skutkoch. 23 Keď dosiahol vek štyridsať rokov, povstala mu v srdci túžba, aby navštívil svojich bratov, synov Izraela. 24 Keď videl, ako sa jednému z nich deje krivda, zastal sa ho a pomstil utláčaného tým, že zabil Egypťana. 25 Domnieval sa, že jeho bratia chápu, že im Boh skrze jeho ruku dáva záchranu, no oni to nechápali. 26 Keď sa nasledujúci deň hádali, ukázal sa medzi nimi a nútil ich, aby sa zmierili, slovami: Muži, ste bratia! Prečo si navzájom ubližujete? 27 Ale ten, ktorý krivdil blížnemu, ho odstrčil a povedal: Kto ťa ustanovil za vládcu a sudcu nad nami? 28 Chceš ma snáď zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? 29 Pre tieto slová12 Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v midjánskej krajine, kde splodil dvoch synov. 30 Keď sa naplnilo štyridsať rokov, ukázal sa mu na púšti vrchu Sinaj Pánov anjel v plameni horiaceho kra. 31 Keď to Mojžiš uvidel, čudoval sa tomu videniu. A keď išiel bližšie, aby sa lepšie pozrel, zaznel k nemu Pánov hlas: 32 Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Mojžiš sa roztriasol a neopovážil sa pozrieť. 33 Nato mu Pán povedal: Vyzuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. 34 Dobre som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich vzdychanie a zostúpil som, aby som ich vyslobodil. A tak teraz poď, pošlem ťa do Egypta. 35 Toho Mojžiša, ktorého zapreli slovami: Kto ťa ustanovil za vládcu a sudcu? – práve toho Boh poslal ako vládcu a vykupiteľa prostredníctvom anjela, ktorý sa mu ukázal v tom kre. 36 On ich vyviedol tak, že konal zázraky a znamenia v egyptskej krajine, pri Červenom mori a na púšti po štyridsať rokov. 37 To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: Pán, váš Boh, vám spomedzi vašich bratov vzbudí proroka, ako som ja – toho budete počúvať. 38 To je ten, ktorý bol v zhromaždení na púšti s anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, aj s našimi otcami. On prijal živé slová, aby ich dal nám. 39 Naši otcovia ho nechceli poslúchať, ale ho odmietli a vo svojich srdciach sa obrátili do Egypta 40 a povedali Áronovi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. 41 A tak v tých dňoch vyrobili teľa, priniesli tej modle obeť a radovali sa zo skutkov svojich rúk. 42 Boh sa však od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeskému vojsku, ako je napísané v knihe Prorokov: Prinášali ste snáď mne obete a obetné dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? 43 Nosili ste stánok Molocha a hviezdu vášho boha Remfana, obrazy13, ktoré ste si urobili, aby ste sa im klaňali14, a preto vás presídlim za Babylon. 44 Naši otcovia mali na púšti stan svedectva, ako to nariadil ten, ktorý hovoril Mojžišovi, aby ho urobil podľa vzoru, ktorý videl. 45 Tento stan tiež prevzali naši otcovia a priniesli ho s Jozuom do krajiny15 pohanov, ktorých Boh vyhnal pred našimi otcami16. Tak bolo až do dní Dávida, 46 ktorý našiel milosť pred Bohom a prosil, aby mohol nájsť príbytok17 Bohu Jákoba. 47 Ale dom mu postavil až Šalamún. 48 Najvyšší však neprebýva v chrámoch vytvorených rukami, ako hovorí prorok: 49 Nebo je mojím trónom a zem podnožou mojich nôh; Akýže mi postavíte dom? hovorí Pán. Alebo čo bude miestom môjho odpočinku? 50 Neurobila to azda všetko moja ruka?

51 Vy tvrdošijní, ľudia s neobrezaným srdcom aj ušami, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia tak aj vy. 52 Ktorého z prorokov vaši otcovia neprenasledovali? Pozabíjali tých, ktorí predpovedali príchod toho Spravodlivého. Vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. 53 Vy, ktorí ste prijali Zákon prostredníctvom18 anjelov a nezachovali ste ho.

54 Keď to počuli, rozzúrili sa vo svojich srdciach a škrípali naňho zubami. 55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprel zrak do neba a uvidel Božiu slávu a Ježiša, ako stojí po Božej pravici 56 a povedal: Hľa, vidím otvorené nebesia a Syna človeka, ako stojí po Božej pravici! 57 Oni však hlasno skríkli, zapchali si uši a spoločne sa naňho vrhli, 58 vyhnali ho von z mesta a začali ho kameňovať. Svedkovia si položili plášte k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. 59 A kameňovali Štefana, ktorý vzýval Pána a hovoril: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha! 60 Potom sklonil kolená a hlasno zvolal: Pane, nepočítaj im tento hriech! Keď to povedal, zosnul.


1 al. prehliadané

2 dosl. množstvo

3 dosl. to slovo

4 dosl. množstvu

5 dosl. dav

6 al. sily, gr. dynamis

7 al. duchu

8 dosl. semenu; tak aj nižšie

9 al. žiarlili na Jozefa

10 al. priazeň

11 dosl. za cenu striebra

12 dosl.toto slovo

13 al. podoby

14 al. aby ste ich uctievali

15 dosl. do vlastníctva, tzn. na územie vo vlastníctve pohanov

16 dosl. od tváre/prítomnosti našich otcov

17 al. stánok

18 al. z príkazuSúvisiace články

Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 10.–11. kapitola|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 23. až 25. kapitola|Logos 9 / 2018 | Redakcia |Preklad Biblie
Skutky apoštolov|Logos 5 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie
Skutky apoštolov 3.-5. kapitola|Logos 12 / 2015 | Daniel Šobr |Preklad Biblie