Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

The Harvest of Grace

logos-09-harvest.jpg

Začiatkom tohto roka sme založili evanjelizačnú skupinu s názvom The Harvest of Grace (Žatva milosti). Jej cieľom bolo a stále je zasiahnuť evanjeliom čo najväčší počet ľudí. Podstatou tejto skupiny je kázať evanjelium na ulici jednotlivcovi, skupine alebo davu ľudí bez rozdielu pohlavia, rasy alebo spoločenského postavenia. Jednoducho, kázať evanjelium každému stvoreniu. Počas celého tohto roka sme mali príležitosť kázať evanjelium vo viacerých mestách (Pelhřimov, Hranice na Moravě, Banská Bystrica, Brezno, Nové Zámky, Brno, Michalovce, Bratislava, České Budějovice, Spišská Nová Ves, Poprad a ešte ďalšie mestá na nás čakajú), za čo som Bohu nesmierne vďačný. Do tejto práce sa zapojilo viacero bratov a sestier z rôznych miest a zborov. Na začiatku sme začínali siedmi a teraz je v tíme dvadsať až tridsať ľudí, ktorí sa nehanbia za evanjelium. Vďaka Bohu za každého jedného z nich. Prostredníctvom práce týchto ľudí počulo evanjelium niekoľko stoviek ľudí po celom Slovensku i v Čechách. Musím sa priznať, že na moje prekvapenie nespočetné množstvo ľudí reagovalo na zvesť evanjelia pozitívnym spôsobom. Mal som totižto mnohokrát pocit, že ľudí Boh nezaujíma. Opak je však pravdou! Ľudia sú hladní po Bohu, a preto treba naliehavo kázať evanjelium. Tí, ktorí počuli evanjelium, sa mnohokrát rozhodli priamo na ulici s nami modliť modlitbu prijatia Ježiša Krista do svojho srdca. Verím, že čoskoro títo ľudia prídu do cirkvi a skutočne sa obrátia. Teším sa z toho, že tak ako aj apoštoli, aj my môžeme vidieť Boha priamo v akcii. Nie je to iba niečo, čo sa dialo niekedy dávno. Deje sa to aj dnes. Počas týchto Harvestov sme sa naučili veľmi veľa o Bohu a o Jeho láske ku človeku. Naučili sme sa mu plne dôverovať, že to, čo nám sľúbil, je mocný aj splniť. Zažili sme, ako sa Boh dotýkal ľudských sŕdc. Videli sme, ako sa ľudské srdcia otvárajú pre svojho Záchrancu. Zažili sme, ako Boh potvrdzuje svoje slovo uzdraveniami a zázrakmi. Je fantastické mať tú skúsenosť, že Boh žije a že má obrovskú moc. Je úžasné vidieť, ako doslovne evanjelium ožije, keď hovoríme o Ježišovi. Je fantastické spolupracovať s Kráľom kráľov a s Pánom pánov. Nemusíme sa hanbiť za evanjelium Kristovo, lebo je skutočne Božou mocou na záchranu, preto vykročme spolu do žatvy. Je skvelé ísť ako nebeský veľvyslanec, pričom celé nebeské vojsko, vrátane najvyššieho veliteľa, stojí za nami, pripravené bojovať po našom boku. A chcem zdôrazniť, že veliteľ nie je ďaleko vzdialený od nás, ale je celkom blízko a to až tak, že naše ruky sa stávajú Jeho rukami, naše nohy Jeho nohami a naše ústa Jeho ústami. Samozrejme, že tým veliteľom je samotný Ježiš, ktorý povedal: „... ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta ...“ (Mt 28,20) A preto je treba smelo vykročiť!

„A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ (Mt 24,14)

Ježiš ďalej povedal: „No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je odsúdené.“ (Jn 16,7-11) Naša skúsenosť je, že Svätý Duch je neoddeliteľnou súčasťou kresťanského života a služby. Pochopili sme, že bez Ducha Svätého skutočne nič nedokážeme. A preto sme sa naučili dôverovať mu pri kázaní, ale aj pri modlitbách za chorých a zranených. Tiež sme sa naučili, čo je podstata evanjelia a čo je dôležité zdôrazniť. Nie je to zlepšenie životného štýlu jednotlivca, ale záchrana života. A to najmä záchrana od hriechov. Ježiš nám zanechal návod, ako máme kázať evanjelium. Povedal, že Duch Svätý prišiel preto, aby bol naším spolupracovníkom a aby nám pomohol vo svetovej evanjelizácii. Prišiel aby:

1. odkrýval, dokazoval a usvedčoval ľudí z hriechu, neviery, aby prebudil vedomie viny a potrebu odpustenia;
2. dokazuje, potvrdzuje, že Ježiš je spravodlivý Syn Boží, vzkriesený, potvrdený a teraz Pán všetkého. Dokazuje, že Ježiš je skutočne živý;
3. usvedčuje, potvrdzuje a dokazuje satanovu porážku na kríži, terajší súd nad svetom a budúci súd celého ľudstva.

Preto tak ako apoštoli, ktorí sa držali týchto troch bodov, tak aj my, pokiaľ sa ich budeme držať, samozrejme, pod vedením Svätého Ducha, budeme vidieť obrovskú moc Božej lásky a Jeho milosrdenstva so všetkými stratenými dušami. Funguje to, na uliciach sme to skutočne nespočetnekrát zažili. Zažili sme Božiu moc v akcii.

Som vďačný Bohu, že sa môžeme zapojiť do celosvetovej evanjelizácie a že aj my môžeme priložiť ruku k dielu. Apoštol Pavol v liste Rimanom napísal: „Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými.“ (Rim 5,19) Aj keď tento verš hovorí o poslušnosti Ježiša Krista, rovnako tak platí aj pre každého jedného z nás. Ak budeme poslušní Božiemu slovu a urobíme to, čo Boh vyžaduje od nás, budeme vidieť, ako sa mnoho ľudí skrze nás obráti a budú zachránení. Preto – zapojme sa všetci do evanjelizácie národov. Buďme poslušní! Nech každý okolo nás spozná Ježiša práve preto, že pozná nás. Heslo znie: Pokračujeme!

__________________________________________________________________________________________________

„Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili ...“ (Ef 2,10) Som presvedčený, že jedna z vecí, o ktorých hovorí tento verš, je aj služba Harvest Teamu, ktorá sa rozbehla na jar a stále pokračuje v plnom prúde. Samotný názov hovorí, že je to práca žatvy. Žatvy stratených duší, ktorým je potrebné ukázať cestu ako vyjsť zo zajatia, v ktorom sú držaní nepriateľom. Som rád, že aj mne dal Boh chuť a silu, aby som sa zúčastnil akcií Harvestu. Takisto sa veľmi teším, keď vidím, koľkí bratia a sestry sa zúčastňujú týchto akcií. Vyvoláva to vo mne obdiv, keď vidím, ako si najlepšie dni v týždni – piatok a sobotu nenechajú pre seba, ale dajú ju Pánovi. Chcem vám povedať, že ma to veľmi povzbudzuje a takisto verím tomu, že aj ja vás povzbudzujem svojou prítomnosťou. Ďalším príjemným prekvapením pre mňa je, keď po mnohých kázaniach môžem vidieť, že ľudia sú hladní po Bohu. Aj keď zo začiatku niektorí odmietajú, niektorí sa zdráhajú, ale po dlhšom rozhovore je vidno, že sa postupne otvárajú pre evanjelium. Samozrejme, reakcie sú rôzne, ale je vidno ten hlad. Vidno to, ako každý nejakým spôsobom hľadá pravdu, a preto sme tu my, aby sme im ju ukázali. Prostredníctvom Harvest Teamu vidím veľkú prácu a hlavne veľa práce. Nie je to len o tom ísť na ulicu a s niekým sa rozprávať. Je to aj o pôstoch, o modlitbách, o získavaní ľudí, ktorí už boli oslovení na ulici. Musíme mať neustále na pamäti, že našou prácou nie je len kázať evanjelium, ale našou prácou je činiť učeníkov. Preto chcem povzbudiť každého jedného, ak sa rozhoduješ akýmkoľvek spôsobom zapojiť sa do tejto práce, urob to. Uvidíš, ako príde nová sila Ducha Svätého do tvojho života.

Slavomír Schneider, zbor Martin

__________________________________________________________________________________________________

Je úžasné, že cirkev je stále plná túžby po spasení neveriacich, a že kráľovský zákon Ježiša Krista milovať Boha a iných ľudí sa prejavuje aj v tejto konkrétnej službe Harvestu. Podľa môjho názoru a skúseností je to momentálne jedna z najvzrušujúcejších foriem evanjelizácie, ktorá sa svojím obsahom a formou približuje najviac k modelu šírenia evanjelia v ranej novozmluvnej cirkvi. Evanjelizačné kampane s kapelou na ulici sú totiž častokrát technicky náročné, mestské zastupiteľstvá môžu robiť obštrukcie pri vydávaní povolení a taktiež kázanie do mikrofónu vie vyvolať pobúrenie na verejnosti najmä u tých, ktorí len tak idú okolo a nedajú nám ani možnosť vysvetliť im náš zámer. Prihovorením sa ľuďom po dvojiciach alebo trojiciach na ulici sa vytvára oveľa lepší priestor pre komunikáciu a diskusiu na danú tému. Prekvapivým spôsobom je mnoho ľudí otvorených debatovať aj niekoľko desiatok minút, dovolia si nám dokonca prisadnúť k ich stolu na terasách v kaviarni alebo reštaurácii. Dáme si spolu kávu alebo kofolu a debatujeme. Je to veľmi príjemné pre obe strany a stihneme lepšie prezrieť koreň problému u daného človeka ako len pri klasickej výzve na spasenie. Pridanou hodnotou služby Harvest je, že medzi nami harvesťákmi ako aj tými, ktorí modlitebne podporujú túto službu, je vnímať veľké nadšenie a jednotu, čo obrovským spôsobom roznecuje oheň Svätého Ducha medzi veriacimi. Každý z nás si po službe uvedomuje skutočný význam a povolanie nášho života. Povzbudením je aj vidieť, ako Božie slovo – jednoduchá správa o ukrižovaní a vzkriesení Božieho Syna, skutočne funguje a priamo v rozhovoroch mení ľudské názory a premieňa ich. Osobne som bol dotknutý tým, ako Boh veľmi miluje tých ľudí, ku ktorým ideme. Vôbec mu nie je jedno, čo v živote konkrétny človek prežíva a kam jeho kroky osudu smerujú. Okolo nás prejdú denne stovky ľudí a ani si to nevšimneme, ale Pán má ochotu a srdce dať každému príležitosť. Ľudia sú mnohokrát zranení a nešťastní, i keď prvý dojem pri oslovení hovorí úplný opak. Rovnako je zaujímavé, že ľudia v sebe skutočne riešia otázky večnosti, viery a svetonázoru. Je v nich veľa otázok, ktoré sami medzi svojimi priateľmi či rodinnými príslušníkmi len tak nenačrtnú. Keď ich však oslovíme a dobrými otázkami rozvinieme debatu, drvivá väčšina z nich sa otvorí a odhalí svoj vnútorný „duchovný“ život v srdci. A je úplne jedno, či je to luxusne oblečený manželský pár alebo mladý študent s vyťahaným tričkom. To len potvrdzuje fakt, že v hĺbke svojho ducha všetci ľudia túžia po svojom Stvoriteľovi. A práve preto aj táto služba môže pomôcť k tomu, aby boli ľudia vyslobodení z klamstva a poznanie pravdy mohlo prísť do ich životov.

zbor BratislavaSúvisiace články

The Harvest of Grace – mission is possible!|Logos 1 / 2021 | Michal Belko|Predstavujeme
Keď sa Grace stretol s Bohom|Logos 10 / 2012 | Clive Price|Zo sveta
Pastor Gregory & Grace Dickow|Logos 9 / 2015 | Radovan Kapusta |Rozhovor
Harvest Team v Pelhřimově a Hranicích|Logos 3 / 2014 | Redakcia |Zo života cirkvi
City Harvest Church v Singapure|Logos 6 / 2013 | Radovan Kapusta |Reportáž