Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Viera, ktorá prenáša hory

Objavy vedy potvrdzujú biblickú vieru

logos-06-2016-tausk-hora.jpg

Už takmer sto rokov prináša moderná veda informácie, z ktorých mnohé sú pre materialistu nepochopiteľné až zarážajúce. Niežeby viera závisela od potvrdení vedy, no keď poznáme biblické zjavenie o viere, potom na základe týchto vedeckých poznatkov ju môžeme lepšie pochopiť.

Viditeľný svet povstal z neviditeľných častíc

Keď materialista číta v Biblii verše, ktoré hovoria o viere, nie ľahko to prijíma. Myslí si, že žijeme vo svete, ktorý je čisto fyzický, pevne daný a že funguje len podľa určitých mechanických princípov. Vedci však za uplynulé storočie prišli na to, že všetko, čo vidíme, je zložené z malých, neviditeľných častíc (tzv. kvantá).

Ježiš povedal: „Ak budeš mať vieru ako horčičné semienko, povieš...“ (Lk 17,6) Keď hovoril o horčičnom semienku, hovoril o niečom veľmi malom, z čoho dokáže vzniknúť niečo veľké. Dnes by možno povedal: „Keby si mal vieru ako kvark...“ Tieto malé častice, ktoré nedokážeme vidieť, sa prejavujú a ovplyvňujú veci okolo nás.

„Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.“ (Žd 11,3)

Dnes sa hovorí o rôznych prvkoch, ako sú gluóny, o vibráciách strún a ďalších neviditeľných časticiach, ktoré tvoria a držia svet, ktorý vidíme. Podľa teórie strún je hmota prejavom rôznych vibrácií objektov, ktoré nazývame struny. Všetko, čo je vo vesmíre, je v podstate vyplnené miniatúrnymi vibrujúcimi strunami energie.

Pevná hmota, ktorú vidíme, nie je skutočne pevná. Je to len energia v rôsolovitom tvare. Pevný objekt sa od tekutej energie líši len rýchlosťou pohybu atómov. Albert Einstein so svojou známou rovnicou (E=mc2) prišiel na to, že pevná hmota vo veľmi vysokej rýchlosti sa stáva čistou energiou. Príkladom je kocka ľadu. Keď pridáme energiu do kocky ľadu, zmení sa na vodu. Keď tam pridáme ďalšiu energiu, zmení sa na paru. Realita nie je teda taká pevná ako vypadá.

Ako človek, ktorý dal celý svoj život najrozumnejšej vede, štúdiu hmoty, zo štúdia atómov vám môžem povedať len toľkoto: Neexistuje žiadna hmota ako taká. Všetka hmota existuje a má pôvod len na základe sily, ktorá vedie všetky atómy k vibrácii a v túto minútu drží celý solárny systém atómov pohromade. Za touto silou musíme predpokladať existenciu uvedomelej a inteligentnej Mysle. Táto Myseľ je základom pre všetku hmotu.

(Max Planck)

Objav Higgsovho bozónu

Nedávno bola na základe výskumov v CERNe štatisticky vypočítaná častica, ktorú ironicky nazvali Božskou časticou. Táto častica, jednoducho povedané, dáva hmotnosť či objem hmote. Niektorí ľudia si na základe toho mysleli, že to vyvracia existenciu Boha, ale je to práve naopak. Veď život, ako ho poznáme, by bez tohto bozónu nevedel existovať.

Čo hľadajú dnes?

Hľadajú gravitón, ktorý sa podľa predpokladov nachádza vo viacerých dimenziách. Vedci sa dnes rozdeľujú na tých, ktorí veria, že gravitón existuje (t. j., že gravitácia je samostatná fyzikálna záležitosť) a na tých, ktorí v gravitáciu neveria, ale veria v tzv. elektromagnetický vesmír (t. j., že vnímaná gravitácia je formou elektromagnetizmu a plazmy). Táto teória podporuje aj biblický svetonázor, ktorý tvrdí, že vesmír má jednoznačne informačnú podstatu.

Hľadajú aj gluón, ktorý je vysielaný a prijímaný kvarkami a je nositeľskou časticou silných interakcií. Podľa teórie superstrún sú gluóny vibráciami multi-dimenzionálneho priestoru. Dá sa to zjednodušene predstaviť ako zvukové vlny. Je preto možné, že vedci nehľadajú nič iné, iba to, čo Biblia označuje za spojnicu celého vesmíru: Boží hlas, respektíve vyslovený logos.

„Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.“ (Ž 33,6)

„Lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou [alebo: uprostred vody] stojí vedno, slovom Božím. (...) To isté Božie slovo zachováva terajšie nebesá a zem pre oheň, drží ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.“ (2Pt 3;5,7)

„Kto nie je šokovaný kvantovou fyzikou, ten ju nepochopil.“

(Niels Bohr)

Slovo „Stojí vedno Slovom Božím“ by sa dalo rozšírene preložiť aj ako „je zložená dohromady Slovom Božím“. Použité grécke slovo (sunistemi) naznačuje spojenie, kompozíciu alebo kombináciu [CPBST] a dokonale potvrdzuje to, na čo veda prišla len v uplynulých desaťročiach.

Zvláštne správanie subatomických častíc

Veľkým objavom sa ukázal fakt, že elektrón, ktorý obieha jadro atómu, neexistuje vždy v podobe častice. J. J. Thomson v roku 1906 získal Nobelovu cenu za dôkaz, že elektróny sú častice. Jeho syn však získal v roku 1937 Nobelovu cenu za dôkaz, že elektróny sú vlny.

Aký je v tom rozdiel? Kvantá sa javia ako častice v čase pozorovania. Dánsky fyzik Niels Bohr tvrdí, že sa nedá hovoriť o charakteristikách subatomických častíc pred ich pozorovaním, lebo neexistujú. To znamená, že elektróny sú vlny až dokiaľ sa na ne niekto nepozrie (vtedy sú časticami).

Ako je možné, že tie častice vedia, či sa na ne niekto pozerá alebo nepozerá? Evidentne rea­gujú na vzájomnú interakciu pozorujúceho. Jedna zo zložitostí kvantovej fyziky je aj to, že tieto častice reagujú trochu inak voči každému pozorovateľovi.

V týchto objavoch môžeme nájsť potvrdenie toho, čo tvrdil Ježiš pred takmer 2000 rokmi: že všetka hmota reaguje na vieru a slová. Učiteľ Božieho slova, Charles Capps, prišiel počas svojho štúdia Biblie na to, že veci poslúchajú slová. Všimnime si patriarchov: neboli to proroci, ale vyslovili požehnanie alebo kliatbu na svojich potomkov, a dodnes sa to nesie celou ľudskou históriou. Celé národy poslúchajú vyslovené slová patriarchov vyrieknuté ešte v dobe pred Mojžišom.

„Pán povedal: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora!, poslúchla by vás.“ (Lk 17,6)

Ešte nedávno sa mohol tento verš chápať len obrazne. Ak by to bral niekto doslovne, intelektuálna spoločnosť by sa mu smiala do tváre. Kvantový fyzik sa na tom už nezasmeje, pretože svet miniatúrnych častíc toto dokáže, ak by bola dodaná energia a informácia do častíc danej hmoty. Kresťanský materializmus (ktorý vidíme v tradičných a nereformovaných cirkvách) je preto rigidný a zastaraný, lebo sama veda nám dokazuje, že práve kresťanský idealizmus je na správnej ceste.

logos-06-2016-tausk-slova.jpg

Viera, slová a vízia

Informáciou sú slová a energiou je vyslovená viera. Z uvedeného vidíme, že je potrebný aj pohľad, respektíve vízia. Hnutie viery sa teda nemýlilo, keď vedúci predstavitelia tohto hnutia tvrdili, že človek dokáže zmeniť svoj osud a svoje okolnosti. Musí len pochopiť moc slova vysloveného vo viere, v zhode s Božím slovom a silu upreného pohľadu (vízie).

Všetky veci sú stvorené z veľmi malých častíc, ktoré vibrujú a majú schopnosť vzájomnej komunikácie. Všetky veci teda vibrujú a reagujú na vibráciu energie. Akú energiu uvoľňuješ? Energia viery a nádeje dokáže rozkmitať aj tvoje okolie.

V oblasti kvantovej fyziky neexistujú klasické zákony fyziky, ale len možnosti a pravdepodobnosti. Ježiš povedal, že „všetko je možné tomu, kto verí“ (Mk 9,23). Ak niekto v niečo verí, ešte to síce v realite neexistuje, ale je to v jeho srdci a v jeho ústach (Rim 3,26). Je to teda „možnosť“ či „pravdepodobnosť“. Je preto dôležité, že človek sa potrebuje rozhodnúť veriť správnym spôsobom v každom čase. Hoci očami vidí horu stáť pred sebou, stále je tu „možnosť“ ju premiestniť.

Jeden doslovný americký preklad verša zo Žd 11,3 hovorí: „... aby to, čo sa pozoruje, nevyšlo z toho, čo sa zobrazuje (čo je viditeľné).“ Inými slovami pozorovateľ, človek viery, prináša do existencie svoje nádeje a sny. Ak vidíš a očakávaš zlyhanie či chorobu, potom presne to sa vie prejaviť vo fyzickom svete.

Vidíme teda, že vo fyzickom svete fungujú iné pravidlá ako v neviditeľnom svete kvarkov a strún. Biblia učí, že zákony Božieho kráľovstva sú iné a že my síce sme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta (Jn 17,16). Napríklad, Ježiš učil o dávaní toľko, že ten, kto dáva, dostane. V materialistickom svete to nedáva žiadny význam a prirodzený človek by to chápal opačne. Iný príklad je kráčanie po vode, čo porušilo zákon gravitácie a ďalšie príklady sú uzdravenia a rôzne iné zázraky.

Viera je sila energie. Nie je hmotou, ale hmotu tvorí či s ňou manipuluje. Vierou nabité slová menia energiu na hmotu. Slová sú urýchľovacím prvkom, ktoré menia obsah viery na fyzickú skutočnosť. Slová viery sú nositeľom hmoty. To, čomu veríme, ovplyvňuje naše okolie. Svojou vierou a svojimi slovami tvoríme svoju vlastnú realitu a naše vnímanie života sa stáva naším životom.

Dôvod, prečo niektorí kresťania majú ťažkosti uveriť tomuto princípu, je ten, že to niekedy trvá nejaký čas, kým sa veci prejavia vo viditeľnej sfére. ... Semeno začne produkovať, keď ho necháš tak. ... Veci reagujú na tvoje slová každý deň ... Ty si ten, kto ovplyvňuje hmotu v tvojom svete cez slová!

(Annette Capps)

Pohľad na Ježiša umožnil Petrovi kráčať po vlnách, no pohľad na vlny a vnímanie vetra ho vrátil späť do zákonov fyzického sveta. Pohľad Izraelcov na medeného hada im priniesol uzdravenie a uprený pohľad Petra na chromého pri Krásnej bráne pracoval v prospech jeho uzdravenia.

Hovorenie vo viere je extrémne silnou formou pozorovania. Slová uvoľňujú silu našej viery. Napriek tomu, že niekto cíti bolesť, to ešte neznamená, že tam tá bolesť musí zostať. Hovorením slov viery k bolesti, vyznaním Slova bez pochybovania bolesť odíde. Potrebujeme vidieť „možnosť“ uzdravenia, hovoriť uzdravenie a ono sa dostaví. Rovnako ako kocka ľadu sa môže zmeniť na paru a zmiznúť, takisto aj nádor, ak je vierou uvoľnená dostatočná sila.

Ľahšie pochopíme moc viery, ak rozumieme tomu, že naše myšlienky, city a presvedčenia majú skutočnú energiu. Viera je také presvedčenie, ktoré ovplyvňuje naše myslenie a cítenie, a prejavuje sa v našich činoch. Podľa Biblie je viera materiálom (substanciou), hoci ju nevidíme. Logicky, aj strach môže byť takýmto materiálom, ktorý môže zlú vec prinášať do existencie.

„... a tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia (energie), ktoré pôsobí (energizuje) vo mne v moci.“ (Kol 1,29)

„… a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia (energizovania) sily jeho vlády.“ (Ef 1,19)

„On mocou, ktorou si všetko môže (ktorá ho energizuje všetko) podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.“ (Fil 3,21)

„Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí (energizuje) medzi vami divy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?“ (Gal 3,5)

V čom je rozdiel?

Napriek tomu, že existujú extrémne učenia o mysli nad hmotou, ktoré sú postavené na východnom mysticizme (tzv. Nové myslenie, Kresťanská veda alebo New Age), nemôžeme ignorovať vieru ako takú. Len preto, že mystické kulty sa odvolávajú na kvantovú teóriu, to ešte neznamená, že tam nie je nič z pravdy alebo že by kresťania mali bigotne zatvoriť svoje oči pred vedou.

Pozitívne myslenie môže mať nejaký úspech, ale skutočná moc Božia sa dokáže uvoľniť iba cez Slovo Božie. Ježiš hovorí, že potrebujeme zostávať v Ňom (Jn 15,7). Každý zvuk dokáže ovplyvňovať hmotu, ale na zmenu okolností potrebujeme vyslovovať Božie slovo. Kenneth Hagin niektorým ľuďom dokonca povedal, aby písali a hovorili verše o uzdravení dovtedy, dokiaľ sa neprejavia v reálnom svete.

Rozdiel je v autorite. Autorita kresťana vychádza od Boha. Autorita okultistu potom spadá pod iné nadprirodzené nižšie božstvá, t. j. pod padlých anjelov. Keďže kresťania znovuzrodením vchádzajú do Krista, majú myseľ Kristovu, môžu potom používať vieru v zhode s Božím slovom a jeho princípmi.

Kľúčom k hmotným výsledkom je vzájomné pôsobenie s tým, čo „nie je,“ aby sa stalo tým, v čo dúfaš.

(Annette Capps)

Záver

Som si istý, že tieto myšlienky búrajú predsudky naturalisticko-materialistického kresťana, ktorý sa pýši svojím deizmom a filozofiou realizmu. Avšak cieľom článku nebolo iba nabúrať tieto falošné doktríny, ale najmä povzbudiť k biblickej viere a kresťanstvu, ktoré verí v nadprirodzeno, v Boha, ktorý zvrchovane a bezprostredne zasahuje do našej reality, keď používame silu viery, vízie, vyznania a autoritu, ktorú nám navrátil. Sám Ježiš učil, že všetka hmota, či je to moruša alebo hora, reaguje na vieru a slová (Mk 11,23).

Zdroje:
[CPBST] - College Press Bible Study Textbook Series Quantum Faith
, Annette Capps (2006)
Faith to Move Mountains, Linda Josef (http://sidroth.org/articles/faith-move-mountains)
What is truth: Case for biblical integrity, Dr. Chuck Missler
Quenching the Spirit, William deArteaga, 2006Súvisiace články

Abrahámova viera|Logos 10 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Viera pre vzťahy|Logos 1 / 2011 | Gloria Copeland|Vyučovanie
Viera je poslušnosť|Logos 5 / 2015 | Daniel Šobr |Zamyslenie
Viera priniesla zmenu|Logos 12 / 2019 | Daniel Šobr |Rozhovor
Kresťanské spoločenstvo Živá viera|Logos 3 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme