Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Jesenné konferencie

Jeseň bola plná kresťanských konferencií. Najprv sa zišli východniari, potom západniari a nakoniec kresťania z celého Slovenska i Čiech. Konferencie boli podporené miestnymi chváliacimi kapelami a medzi bohoslužbami sa konali krsty.

Poprad

logos-11-12-2015-poprad-1-1.jpg

Prvá konferencia sa konala 31. októbra v Poprade. Veriaci sa stretli na pôde zasadačky Mestského úradu mesta Poprad. Počas rannej bohoslužby povzbudili veriacich pastori Peter Minárik a Mario Ovčar.

Pastor Peter rozoberal príbeh Jóba. Jób nebol príčinou problémov, ktoré sa mu stali, nič neurobil zle. Postoj jeho srdca bol: „Boh dal, Boh vzal.“ Žime tak, aby sme boli v poriadku. Bez ohľadu na to, že sa nám v živote môžu stať zlé veci. Určite nikto z nás nebol na tom tak zle ako Jób. Jeho telo bolo samý vred, ale on veril vo vzkriesenie tela: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.“ (Jób 19,25)

Pomazanie Božie nás udrží pri živote. Stále máme nádej. Dívajme sa z pohľadu večnosti, nie časnosti – pozerajme na to, čo je nad telom. „Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, znie výrok Hospodinov – vrátia sa z nepriateľskej krajiny, tvoje potomstvo má nádej.“ (Jer 31,16-17)

Počas bohoslužby boli ustanovení do služby traja noví služobníci v rómskom zbore Romani Archa, ktorý vedie pastor Ján Repka. Celé zhromaždenie požehnalo týchto bratov, ktorí chodia do osád na východe a kážu tam Božie slovo.

Pastor Mario Ovčar z Košíc hovoril o budúcnosti cirkvi. To bolo vlastne aj cieľom celej konferencie, aby bola obnovená nádej jednotlivca a aj nádej cirkvi. Medzi ľuďmi je zovretie, strach. Je to aj v cirkvi, ale postavme sa proti tomu. Pozitívnym znakom poslednej doby je to, že bude obnovený Izrael. Pán si príde pre svoju cirkev – slávnu, nepoškvrnenú. Pán chce obnoviť veriacich, aby dokázali ísť a kázať všade.

Kde sa nachádza tvoje srdce v rámci hnutia zboru? To, čo je dnes v tebe, to ešte narastie. V posledných časoch ochladne láska mnohých. Čiňme pokánie, lebo tak príde obnovenie cirkvi – sme na hrane večnosti. O to silnejšie sa venujme kázaniu evanjelia, lebo získavanie duší je priorita. Hľadajme najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné nám bude pridané. Buďme súčasťou prebudenia.

Na večernej bohoslužbe sme privítali hosťa z maďarského Zboru viery Endreho Flaisza. Ústredným príbehom jeho odkazu bol príbeh o svadbe Izáka a Rebeky. Svadba Izáka a Rebeky v Starom zákone ukazuje nielen milostný príbeh dvoch ľudí, ale Duch Svätý vložil do ich príbehu osud kresťanov žijúcich v posledných časoch. Na postave Rebeky môžeme vidieť, aké sú výzvy pre cirkev pred svadbou (1Moj 24,1-26).

Abrahám prikázal svojmu sluhovi Eliezerovi, aby jeho synovi Izákovi nevybral nevestu z dcér Kanaáncov, kde bývali, ale aby išiel do jeho vlasti – k príbuzenstvu. Eliezer bol duchovný človek, ktorý hľadal Božiu vôľu. O svojom stretnutí s Rebekou pri studni hovorí tak, že v ňom vidí odpovede na svoje modlitby.

Eliezer v tomto príbehu znázorňuje kresťana, ktorý má za úlohu priviesť cirkev k ženíchovi Ježišovi Kristovi. To je jeho práca, jeho služba. V posledných časoch sa do popredia dostáva úloha kresťana ako služobníka. Boh sa vráti na túto zem ako gazda a pán, ktorý sa bude pýtať svojho sluhu: „Ako si narábal s talentami, ktoré som ti dal?“ Kresťania sa na konci časov nemôžu báť služby, pretože príde čas, kedy budú musieť preukázať ovocie svojej práce, svojej služby. Neži samému sebe, zapoj sa do služby, nájdi nevestu a priveď ju k ženíchovi.

Najväčším problémom západnej cirkvi sú kresťania zameraní na seba, ktorí chcú žiť ako kráľovské deti, ale nechcú prijať úlohu sluhu. Pán príde skoro, aby odplatil každému podľa toho, aké boli jeho skutky. Na svadbe Baránkovej už nebudeš slúžiť. Tam budeš obslúžený, oblečený do krásnych šiat, ale dnes je ešte čas služby.

Pozrime sa bližšie, aké úlohy mal služobník Abraháma Eliezér a aké stoja pred nami ako kresťanmi:

Nájsť nevestu = služba evanjelizácie. Nájsť ľudí, ktorých chce Boh povolať. Povedať im evanjelium. Nechať sa použiť pri obrátení ľudí.
Vyzdobiť nevestu = služba diakonov v cirkvi. Služba technikov, besiedkarov, upratovacia služba…
Priviesť nevestu k ženíchovi = pastoračná služba. Služba vyslobodzovania, povzbudzovania, pora­­den­stva…

V službe sú účinní len tí kresťania, ktorí sú duchovnými ľuďmi, hľadajú Boha a Jeho vôľu. Dnes je mnoho kresťanov, ktorí žijú len z nedeľnej kázne. Doma nehľadajú Boha, nemodlia sa a nevidia vedenie Svätého Ducha. Obnov sa v duchovnom živote, modli sa a hľadaj Pána, lebo inak nevestu nenájdeš.

logos-11-12-2015-poprad-2.jpg

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Elena Šimkaninová
Foto:
Ondrej Filipko

Bratislava

logos-11-12-2015-bratislava-1.jpg

V sérii jesenných kresťanských konferencií bola v poradí druhou konferencia v našom hlavnom meste. Bratislava a okolitý región sa zhromaždili 8. novembra v hojnom počte, aby v jednom duchu, v moci a v sile vzdal chválu Bohu, a aby každý jeden predurčený zaujal postoj služobníka, lebo práve Služba a Rast zborov boli ústrednou témou tejto konferencie.

Pastor zborov v Nitre a Trnave Milan Dupan začal svoju kázeň myšlienkou o správnom postoji v srdci, ktorý je rozhodcom v prístupe k jednotlivým životným situáciám. Povedal, že hradba, ktorá bráni požehnaniu, a s ktorou ľudia často vstupujú do služby, je otázka: „Čo za to dostanem?“ Takýto postoj však nie je správny, a nie je to ani postoj služobníka. Otec vidí v skrytosti a odplatí zjavne, hovorí Matúšovo evanjelium. Ak mu budeme slúžiť s láskou, On to ocení (Ján 12,26). Rozhodnime sa, že aj keď prejdú roky, my budeme mať stále tento postoj a Pán si nás bude vedieť použiť.

Keď sa k slovu dostal Adrián Šesták, pastor miestneho zboru, položil nám otázku na zamyslenie, ktorá v podstate dáva odpoveď na všetko. Opýtal sa nás, či sme „zasiali“ samých seba. Či sme ochotní dať Pánovi čokoľvek, čo si od nás bude žiadať, lebo na to, aby Boh používal ľudí, očakáva niečo viac. Upria­mil našu pozornosť k správnemu chápaniu doby, v ktorej žijeme, a upozornil nás, že najdôležitejší akcent, ktorý sa kladie v súčasnosti, je to, či tí, ktorí patria Kristovi, slúžia Bohu. Prečo? Lebo iba takýmto spôsobom sa dá prežiť tlak, ktorý je momentálne vo svete. Narastá odpor voči Izraelu a bude rásť aj voči cirkvi a je dôležité, aby sa skrze nás šírilo Božie kráľovstvo. Je dôležité, aby sme skúmali Božie pravdy. Máme kľúče, ktoré otvárajú dvere. Máme moc vzkriesenia Krista. Stav ľudí tohto sveta možno prirovnať k ovciam nemajúcim pastiera. A Pán v Lukášovi 10,2 povedal: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. … Iďte.“ Poďme!

Na poobedné zhromaždenie prijal pozvanie náš priateľ, vynikajúci učiteľ z maďarského Zboru viery Endre Flaisz, ktorý svoju reč otvoril príbehom z 2. knihy Mojžišovej 1,7-20, kde prečítal príbeh o Izraelcoch v egyptskom zajatí a nariadení faraóna zabíjať novonarodených chlapcov.

Príbeh z Knihy Mojžišovej poukazuje na to, že diabol sa snaží rastu zabrániť. Ježiš Kristus však povolal svoju cirkev na dobré veci, povolal ju na slávu! Endre nás viedol prijať hlboko do srdca fakt, že keď sa tento vek uzavrie, my sa postavíme pred Krista ako nevesty v sláve. Kľúčovým momentom je, že cirkev pred seba postaví v SLÁVE. Sláva obsahuje všetko v súvislosti s prosperitou, rastom.

Rast je v základnom slova zmysle DUCH. Tento duch sa nachádza v Božom kráľovstve a je dôležité, aby sme boli naňho citliví, aby sme hľadali to, akým spôsobom sa môže prejaviť, a aby sme túžili byť kanálmi tohto ducha. Je potrebné uvedomiť si, že rast a napredovanie je zákonom Božieho kráľovstva. Endre to vykreslil na príklade rastliny, v ktorej semene je zakódované, že z nej bude rastlina. Je isté, že vyrastie a bude mať plody. Boh dosiahne rast, pretože sa to nachádza v proroctve a aj napriek každému fyzickému zničeniu, všetkým právnym a ekonomickým bariéram Boží ľud bude napredovať. Toto je Božia vôľa.

Povzbudením pre nás môže byť tiež prorocké slovo na inom mieste, ktoré jednoznačne hovorí, že pred tým, ako sa Ježiš Kristus vráti, cirkev bude silná a slávna. Je rozhodnuté a Jeho slovo nezlyhá. Otázku, ktorú si musíme položiť my, je či to bude s nami alebo bez nás. V tom istom príbehu 2. knihy Mojžišovej v 20. verši je vidieť, akým spôsobom Židia rástli. Bolo to plodenie, množenie a nakoniec mocnenie.

Židia dokázali prejsť ťažkými situáciami a aj na­priek tomu, že diabol mal odpoveď na každú fázu, nepodarilo sa mu zabrániť rastu Židov. Aby sme aj my z plodenia prešli do množenia a z množenia mocneli, je potrebné, aby sme neboli vlažní. Onedlho príde čas, keď si sadneme spolu s Kristom za jeden stôl, preto nebuďme kresťania, ktorí žijú sami pre seba.

logos-11-12-2015-bratislava-2.jpg

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Ivica Kupčová
Foto: Milada Uličná

Banská Bystrica

logos-11-12-2015-bb-1.jpg

Športová hala na Štiavničkách bola miestom konania poslednej tohtoročnej konferencie cirkvi Kresťanské spoločenstvá. V piatok 20. novembra konferenciu ako obyčajne naštartovalo mládežnícke zhromaždenie, na ktorom sa mladým prihovoril vedúci košickej mládeže Ondrej Palkoci. „Žiješ?“ – to bola otázka, ktorou začal. Hovoril o tom, aby sme žili život s Kristom tak, aby nám ho svet a ľudia okolo nás závideli. Aby sme im ukázali svoju vášeň pre Krista, radosť z každého dňa aj napriek starostiam a tomu, čo sa momentálne deje vo svete.

V sobotu doobeda mal hlavné slovo senior pastor Jaroslav Kříž. Kázeň postavil na príbehu judského kráľa Ezechiáša z 19. a 20. kapitoly 2. knihy Kráľov. Píše sa tu o tom, ako sa Ezechiáš dostal do obkľúčenia a neskôr ochorel. To, čo sa stalo Ezechiášovi, je symbolické – na človeka prichádzajú boje zvonku a tiež osobné boje. Tak ako Ezechiáš nech sme v akejkoľvek situácii, netreba sa vzdať, ale prísť pred Pána. Treba sa postaviť nad danú situáciu, neopustiť sa, ale začať chváliť Pána, dobrorečiť Mu a napĺňať sa Svätým Duchom. Taktiež treba vyznávať Božie slovo, modliť sa, kázať evanjelium a pracovať na budovaní cirkvi. Rast cirkvi je totiž najdôležitejším parametrom ľudského života pred Bohom. Preto venujme čas Pánovi, neprestávajme chodiť na zhromaždenia, rozhorlime sa a naďalej pracujme na raste cirkvi.

Na večernom zhromaždení sa prítomným prihovoril služobník z budapeštianskeho zboru Viery, István Meszároš. Hovoril o cirkvi ako o stavbe (Ef 2, 19-22), ktorá je v procese budovania, ktorej staviteľom je Boh a ktorý je tiež garantom toho, že stavba bude dokončená. A my všetci máme miesto v tejto práci, v budovaní cirkvi, ktorú treba budovať na uholnom kameni, ktorým je Kristus. Ježiš buduje cirkev na skale a nepremôžu ju ani brány pekla (Mt 16, 13-19). Sme preto odsúdení na víťazstvo. Nestraťme Krista spred svojho zraku, spoznávajme Ho z Božieho slova a skrze Svätého Ducha a vtedy vieme odolať každému nátlaku. Buďme zabudovaní do tejto práce, pracujme na raste cirkvi v jednote, tak ako to robila prvá cirkev (Sk 4, 24 a 32). Jednota je totiž podmienkou toho, aby sa mohol vyliať Svätý Duch, pomazanie, ktoré je podmienkou pre rast. Na záver prečítal Žalm 139, ktorý doplnil hrou na ústnej harmonike. Naozaj výnimočný večer.

V nedeľu ráno mal hlavné slovo opäť senior pastor Jaroslav Kříž. Na príbehu z Knihy Genezis 1, 20-22 a 26-28 poukázal na Boží príkaz, ktorý dal každému stvoreniu: „Ploďte sa a množte sa.“ Aj po potope v Genezis 9, 1 vidíme požiadavku na rozmnoženie. Tu vidíme, že v Božom srdci je rast a On sa pozerá na to, ako sa Boží ľud množí. Preto majme za cieľ rast. V Biblii vidíme dva príklady rozmnoženia – rozmnoženie stáda a sejba. Ovce v stáde je potrebné nakŕmiť, napojiť, chrániť a vyhradiť čas na prežúvanie. Je to obraz o tom, že cirkev sa má kŕmiť Božím slovom, napájať Svätým Duchom a strániť sa od hriechu. V druhom prípade je na sejbu potrebná pôda, semeno, voda a slnko. Pôdou sú hladní, neobrátení ľudia a semenom Božie slovo, ktoré keď bude zasadené do pôdy, vzrastie a prinesie úrodu vo forme novoobrátených ľudí, ktorých je v neposlednom rade potrebné chrániť pred nástrahami sveta. Toto je našou úlohou, naším cieľom.

V priebehu konferencie sa okrem hlavných rečníkov dostali k slovu aj viacerí pastori a Boží služobníci. Aj ich príspevky si môžete pozrieť na milost.tv.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Alena Filipková
Foto: Ondrej Filipko

Najbližšia konferencia sa bude konať 5.-7.februára 2015 v Športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici s výnimočným hosťom - Guillermom Preinom. Viac o tejto akcii sa dozviete tu. Článok o jeho službe si môžete prečítať v sekcii News.Súvisiace články

Kresťanské konferencie|Logos 10 / 2018 | Redakcia |Zo života cirkvi
Reportáž z veľkonočnej konferencie v Banskej Bystrici|Logos 4 / 2018 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Všetci spolu za Jeruzalem|Logos 11 / 2011 | Roman Farkaš|Zo sveta
12 úrovní viery|Logos 12 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme