Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

List Rimanom 10. kapitola

List Rimanom 10. kapitola

1 Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za Izrael je, aby bol zachránený1. 2 Veď im dosvedčujem, že horlia za Boha2, ale nie podľa pravého poznania. 3 Keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju vlastnú spravodlivosť, Božej spravodlivosti sa nepodriadili. 4 Veď cieľom3 Zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. 5 Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo Zákona, že človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. 6 Spravodlivosť z viery však hovorí toto: Nehovor si v srdci: Kto vystúpi do neba? To znamená priviesť Krista dolu. 7 Alebo: Kto zostúpi do priepasti4? To znamená vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí? Blízko teba je slovo5, v tvojich ústach a v tvojom srdci. Toto je to slovo viery, ktoré kážeme: 9 Ak vyznáš svojimi ústami Ježiša ako Pána a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený6. 10 Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu7. 11 Písmo totiž hovorí: Nikto8, kto verí v neho, nebude zahanbený. 12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých9, ktorí ho vzývajú. 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude zachránený10. 14 Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako budú počuť bez toho, kto káže? 15 A ako budú kázať, ak nebudú poslaní? Ako je napísané: Aký vítaný je príchod11 tých, ktorí zvestujú12 pokoj, ktorí zvestujú dobré veci.

16 Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti13? 17 Teda viera prichádza z počúvania zvesti14 a zvesť skrze Božie slovo15. 18 Pýtam sa však: Či nepočuli? Práve naopak, po celej zemi sa rozlieha ich hlas a ich slová16 až po hranice obývaného sveta. 19 Opäť sa pýtam: Či to Izrael nepochopil? Mojžiš prvý hovorí: Vzbudím vo vás žiarlivosť voči národu, ktorý nie je národom, voči nerozumnému národu popudím vás k hnevu. 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, zjavil som sa tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 Izraelu však hovorí: Celý deň som vystieral ruky k ľudu neposlušnému a odvrávajúcemu17.


1 al. spasený
2 dosl. majú Božiu horlivosť
3 al. koncom
4 al. hlbiny/podsvetia; gr. abyssos
5 al. výrok; gr. réma
6 al. spasený
7 al. na spasenie
8 dosl. každý; slovenská gramatika tu vyžaduje záporné prídavné meno
9 al. voči všetkým
10 al. spasený/uzdravený/vyslobodený
11 dosl. aké krásne sú nohy
12 dosl. evanjelizujú, tzn. hlásajú dobrú správu; tak aj ďalej
13 al. tomu, čo počuli od nás
14 dosl. zo zvesti/z toho, čo bolo počuté
15 dosl. výrok; gr. réma; ide o hovorené/vyslovené slovo
16 al. výroky; gr. rémata
17 al. vzdorovitému; dosl. protirečiacemuSúvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 9. kapitola|Logos 8 / 2021 | Daniel Šobr |Preklad Biblie