Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

List Rimanom 9. kapitola

9. kapitola

1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a spolu so mnou svedčí moje svedomie v Duchu Svätom, 2 že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. 3 Želal by som si totiž byť sám prekliaty a odlúčený od Krista pre svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela, 4 ktorí sú Izraelci, im patrí synovstvo, sláva, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužba a prísľuby, 5 ich sú otcovia a z nich podľa teľa pochádza Kristus, ktorý je nad všetkým, Boh požehnaný na veky. Amen. 6 Nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. Lebo nie všetci, ktorí pochádzajú z Izraela, sú Izraelom, 7 ani preto, že sú Abrahámovým potomstvom, nie sú všetci deťmi, ale: V Izákovi ti bude povolané potomstvo. 8 To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa považujú deti prísľubu. 9 Lebo toto je slovo prísľubu: O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. 10 A nielen to, ale keď aj Rebeka počala z jedného, z nášho otca Izáka – 11 lebo keď sa jej synovia ešte nenarodili, ani neurobili nič dobré alebo zlé, aby Božie rozhodnutie zostalo podľa vyvolenia, nie na základe skutkov, ale podľa toho, ktorý povoláva 12 – bolo jej povedané: Starší bude slúžiť mladšiemu. 13 Ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel.

14 Čo teda povieme? Je Boh nespravodlivý? Vôbec nie! 15 Lebo Mojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 16 Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva. 17 Veď Písmo hovorí faraónovi: Práve preto som ťa ustanovil, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. 18 Preto teda nad kým chce, nad tým sa zmiluje a koho chce, toho zatvrdzuje.

19 Povieš mi teda: Prečo ešte obviňuje? Veď kto sa vzoprel jeho vôli? 20 Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu?! Povie snáď výtvor tvorcovi: Prečo si ma takto urobil? 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z rovnakej hmoty urobil jednu nádobu na česť a druhú na hanbu? 22 A čo ak Boh, ktorý chce ukázať hnev a oznámiť svoju moc, s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu pripravené na záhubu, 23 aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu, 24 na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov?! 25 Ako aj v Ozeášovi hovorí: Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou. 26 A stane sa, že na mieste, kde im bolo povedané: Vy nie ste môj ľud, tam budú nazvaní synmi živého Boha. 27 Izaiáš však volá nad Izraelom: Keby bolo množstvo synov Izraela ako piesku v mori, len zvyšok bude zachránený! 28 Lebo on v spravodlivosti naplní a urýchli svoje slovo, lebo Pán rýchlo vykoná svoje slovo na zemi. 29 A ako predpovedal Izaiáš: Keby nám Pán Zástupov nezanechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a Gomore by sme boli podobní.

30 Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, spravodlivosť získali, a to spravodlivosť, ktorá je z viery. 31 Izrael však, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, k zákonu spravodlivosti nedospel. 32 Prečo? Pretože nevychádzal z viery ale zo skutkov Zákona. Narazili totiž na kameň úrazu, 33 ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a nikto, kto v neho verí, nebude zahanbený.Súvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 8. kapitola|Logos 1 / 2021 | Daniel Šobr |Preklad Biblie