Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

List Rimanom 4. kapitola

Milí čitatelia, aj v tomto čísle časopisu Logos vám prinášame ďalšiu kapitolu nového prekladu Biblie, tentokrát 4. kapitolu Rimanom. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk.

Rimanom 4. kapitola

1 Čo teda povieme? Čo dosiahol náš otec Abrahám podľa tela? 2 Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3 Lebo čo hovorí Písmo? Abrahám uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. 4 Tomu, kto koná skutky1, sa odmena nepočítá podľa milosti, ale podľa podlžnosti. 5 Tomu však, kto nekoná skutky2, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť, 6 ako aj Dávid nazýva požehnaným3 človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7 Požehnaní4 sú tí, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. 8 Požehnaný muž, ktorému Pán nepočíta hriech. 9 Vzťahuje sa teda toto požehnanie5 iba na obrezaných6, alebo aj na neobrezaných7? Lebo hovoríme, že Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. 10 Ako sa mu teda počítala? Obrezanému8, alebo neobrezanému9? Nie obrezanému, ale neobrezanému. 11 A znamenie obriezky prijal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ešte ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých neobrezaných veriacich10, aby tak aj im bola pripočítaná spravodlivosť, 12 a aby bol otcom tých obrezaných11, ktorí nie sú iba obrezaní12, ale tiež kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal ešte ako neobrezaný. 13 Lebo prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abrahám a jeho potomstvo skrze Zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. 14 Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú nimi zo Zákona, je viera zbytočná13 a prísľub je zrušený. 15 Zákon totiž vyvoláva14 hnev, lebo tam, kde nie je Zákon, nie je ani priestupok. 16 Preto je prísľub z viery, aby bol podľa milosti, aby bol platný15 všetkému potomstvu16, nie iba tomu zo Zákona, ale aj tomu z viery Abraháma, ktorý je otcom nás všetkých – 17 ako je napísané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov – pred tvárou toho, ktorému uveril, Boha, ktorý oživuje mŕtvych a nazýva nejestvujúce veci ako jestvujúce17; 18 ktorý v nádeji18 proti nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa toho, čo bolo povedané: Také bude tvoje potomstvo19. 19 A keďže neochabol vo viere, nehľadel na20 svoje už nemohúce21 telo – mal okolo sto rokov – ani na neplodnosť22 Sárinho lona, 20 a nepochyboval v nevere o Božom prísľube, ale bol posilnený vo viere, keď vzdal slávu Bohu, 21 a bol úplne presvedčený, že to, čo Boh prisľúbil, je mocný aj vykonať, 22 preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. 23 A to, že mu to bolo počítané, nebolo napísané len kvôli nemu samému, 24 ale aj kvôli nám, ktorým to má byť počítané, nám, veriacim v Toho, kto vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25 ktorý bol vydaný pre naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.


1 al. pracuje

2 al. nepracuje

3 al. šťastným

4 al. šťastní, tak aj vo v. 8

5 al. stav požehnania/šťastia

6 tzn. Židov; dosl. na obriezku

7 tzn. pohanov; dosl. na neobriezku

8 dosl. v obriezke; tak aj ďalej

9 dosl. v neobriezke; tak aj ďalej

10 dosl. veriacich skrze neobriezku

11 dosl. otcom obriezky

12 dosl. nie sú iba z obriezky

13 al. zmarená; dosl. vyprázdnená

14 dosl. spôsobuje

15 al. pevný/spoľahlivý/istý

16 dosl. semenu

17 al. povoláva k bytiu veci, ktoré nie sú

18 dosl. na základe nádeje

19 dosl. semeno

20 al. nebral do úvahy

21 dosl. odumreté

22 dosl. odumretosťSúvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 9. kapitola|Logos 8 / 2021 | Daniel Šobr |Preklad Biblie