Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

List Rimanom 3. kapitola

Milí čitatelia, aj v tomto čísle časopisu Logos vám prinášame ďalšiu kapitolu nového prekladu Biblie, tentokrát 3. kapitolu Rimanom. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk.

Rimanom 3. kapitola

1 Akú má teda Žid výhodu, alebo aký je úžitok obriezky? 2 Mnohý v každom ohľade! Predovšetkým ten, že im boli zverené Božie výroky. 3 A čo ak sa niektorí stali nevernými1? Zruší snáď ich nevernosť Božiu vernosť? 4 Vôbec nie! Nech je však Boh pravdivý2 a každý človek klamár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa súdia3. 5 Ale ak naša neprávosť dokazuje Božiu spravodlivosť, čo povieme? Nie je Boh nespravodlivý – po ľudsky hovorím – keď nás stíha hnevom? 6 Vôbec nie! Veď ako by potom Boh mohol súdiť svet? 7 Lebo ak sa Božia pravda mojou lžou rozhojnila na jeho slávu, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? 8 A nie je to tak, ako nás ohovárajú4 a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: Robme zlé veci, aby prišli dobré? Ich odsúdenie je spravodlivé!

9 Čo teda? Máme nejakú výhodu? Vôbec nie! Lebo sme už predtým obvinili Židov aj pohanov, že sú všetci pod hriechom, 10 ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, 11 niet rozumného5, niet nikoho, kto by hľadal Boha. 12 Všetci sa odchýlili, všetci do jedného stali sa neužitočnými6, niet nikoho, kto by konal dobro7, niet ani jedného. 13 Ich hrdlo je otvorený hrob, klamú svojimi jazykmi, pod ich perami je hadí jed, 14 ich ústa sú plné preklínania a horkosti, 15 ich nohy sú rýchle prelievať krv. 16 Na ich cestách je skaza8 a bieda 17 a cestu pokoja nepoznali. 18 Niet Božej bázne pred ich očami.

19 A vieme, že čokoľvek hovorí Zákon, hovorí tým, ktorí sú pod Zákonom, aby boli zapchaté všetky ústa a celý svet sa stal vinným pred Bohom; 20 pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený žiaden človek9, lebo skrze Zákon prichádza poznanie hriechu. 21 Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez Zákona10, o ktorej svedčia Zákon aj Proroci, 22 totiž Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista11 pre všetkých a na všetkých veriacich; lebo niet rozdielu: 23 Všetci totiž zhrešili a chýba im Božia sláva, 24 sú ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, 25 ktorého Boh ustanovil ako obeť zmierenia12 v jeho krvi prijímanú skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, keď v svojej13 zhovievavosti prehliadal predošlé14 hriechy, 26 a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivým a ospravedlňujúcim toho, kto verí v Ježiša15. 27 Kde je teda chvála človeka? Je vylúčená. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery. 28 Myslíme si teda, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov Zákona. 29 Alebo je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Áno, aj pohanov. 30 Lebo je jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných16 z viery a neobrezanných17 skrze vieru. 31 Rušíme teda vierou Zákon? Vôbec nie! Naopak, Zákon potvrdzujeme.


1 al. neuveril

2 al. pravdovravný

3 dosl. vo svojom súde

4 al. ako sa nám rúhajú

5 al. chápajúceho

6 al. bezcennými; tzn. skazili sa

7 al. prejavoval láskavosť

8 al. zničenie

9 dosl. žiadne telo

10 al. nezávislá od Zákona

11 dosl. vieru Ježiša Krista

12 al. prostriedok zmierenia; gr. hilastérion, rovnaký výraz sa používa pre zľutovnicu, tzn. zlaté veko na arche zmluvy

13 dosl. Božej

14 tzn. hriechy vykonané v období pred Kristovou zmierujúcou obeťou

15 dosl. kto je z viery Ježišovej

16 dosl. obriezku

17 dosl. neobriezkuSúvisiace články

List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 9. kapitola|Logos 8 / 2021 | Daniel Šobr |Preklad Biblie