Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Pokračujeme

„A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň.“

(Žd 12,28-29; SEP)

Milí čitatelia Logosu,

slovo, ktoré je v poslednom čase pri mnohých príležitostiach veľmi skloňované, je stabilita. V práve prebiehajúcej predvolebnej kampani zaznievajú argumenty o tom, že potrebujeme politickú stabilitu. Ekonómovia sa snažia stabilizovať našu hospodársku situáciu. Posledný vývoj na východe Európy nám ukazuje, že aj stabilita a nemennosť štátnych hraníc už viac nie sú samozrejmosťou, a noviny otvorene píšu o tom, že od čias druhej svetovej vojny sme ešte nikdy neboli tak blízko k veľkému vojenskému konfliktu.

V takejto situácii neistoty máme ako kresťania obrovskú výhodu. Písmo hovorí, že sme prijali „neotrasiteľné kráľovstvo“. Božie kráľovstvo je víťazné kráľovstvo, jeho hranice nie sú nikým ohrozené a vládne v ňom „spravodlivosť, pokoj a radosť“. (R 14,17) Toto všetko sú hodnoty, ktoré si treba vážiť. Skutočne máme čo ponúknuť svetu plnému neistoty a obáv. Aj keď sa nám pred očami odohrávajú udalosti, ktoré čoraz viac pripomínajú udalosti posledných čias tak, ako ich opisuje Biblia, nemusíme sa obávať. Len sa držme neotrasiteľného kráľovstva, pomáhajme ostatným ľuďom toto kráľovstvo nájsť a svojimi životmi sa snažme páčiť Bohu. Potom aj naše životy budú neotrasiteľné.

Nech vám obsah aktuálneho čísla Logosu prinesie viac Božieho kráľovstva do života, povzbudí vaše srdcia a dá vám zažívať vedomie prítomnosti neotrasiteľného kráľovstva vo vašich životoch!Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme