Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pokračujeme

img-3837-1.jpg

Keď sa modlíme: „Nebeský Otče, nech príde Tvoje kráľovstvo…,“ túžime po tom, aby Božie kráľovstvo uplatnilo svoj vplyv na zemi. Treba si však uvedomiť, že tento vplyv sa uplatňuje cez ľudí. Samozrejme, prvým zo všetkých je človek (a zároveň Boh) Pán Ježiš Kristus. Jemu je zverená všetka moc a vláda na nebi aj na zemi. A zase, Kristus svoju vládu na zemi uplatňuje cez ľudí – v rodine cez otcov, v cirkvi cez povolaných služobníkov, v národoch a štátoch cez politikov. Preto apoštol Pavol vyzýva Timoteja: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom.“ (1Tim 2,1-3)

Sú pred nami voľby, na Slovensku najprv prezidentské a potom voľby do europarlamentu. Pristúpme k nim zodpovedne a zvoľme takých kandidátov, cez ktorých sa čo najviac môže zrealizovať Božia vôľa. Neobstojí argument, že žiadny z kandidátov nie je dosť dobrý. Dajme hlas tým najlepším, ktorí kandidujú, aby neboli zvolení tí najhorší. Položme si otázku, podľa akých kritérií sa má veriaci kresťan pri voľbe rozhodovať. Pri voľbách do europarlamentu treba dbať na dve veci: Po prvé, aby sa neposilnilo liberálne krídlo, ktoré bude pretláčať agendu LGBT, genderovú ideológiu a zlú prisťahovaleckú politiku, ktorá vedie k multikulturalizmu a k ústupu kresťanstva. Druhým kritériom je rozumný prístup k Európskej únii, nech sa neposilňuje centralizácia moci na úkor národných štátov, ale zároveň neverme populistickým prísľubom, že nás niekto dostane von z Európskej únie a z ďalších štruktúr.

Pri voľbe slovenského prezidenta je dôležité, aby nepokračoval rozvrat štátu, beztrestné rozkrádanie a zločiny (vrátane vrážd a únosov), ktoré skončili konštatovaním, že skutok sa nestal, aj keď všetci vedia, že sa stal. Ani heslo: „Za Boha a za národ!“ nemôžeme nasledovať, lebo nejde o nič iné ako o branie Božieho mena nadarmo, lebo tí, ktorí ho vykrikujú, majú k bohabojnosti naozaj ďaleko. Nech sa Boh zmiluje nad Slovenskom aj nad Čechami a my sa snažme tu na zemi formovať demokraciu do čo najlepšej podoby. Samozrejme, za voľby sa treba modliť, ale tu na zemi urobme maximum pre to, aby sa nestratili konzervatívne hodnoty, ako sú zmysel pre rodinu, česť, spravodlivosť a pod. A tiež kážme evanjelium.

 Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme