Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

List Rimanom 2. kapitola

1 Preto nemáš výhovorku, ó človeče, každý, kto súdiš. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Lebo ty, ktorý súdiš, robíš rovnaké veci. 2 A vieme, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, ktorí robia takéto veci. 3 Myslíš si snáď, ó človeče, čo súdiš tých, ktorí robia takéto veci, a robíš to isté, že ty unikneš Božiemu súdu? 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, zhovievavosti a trpezlivosti, a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? 5 Pre svoju tvrdosť1 a nekajúcne srdce si zhromažďuješ hnev pre deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdu Boha, 6 ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 Tým, ktorí vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť2 a nepominuteľnosť3, odplatí večným životom, 8 ale tým, ktorí sú svárliví4, nepoddávajú5 sa pravde, ale poddávajú6 sa neprávosti, odplatí zúrivosťou a hnevom. 9 Súženie a úzkosť príde na dušu každého človeka, ktorý koná zlo, najprv na Žida, ale aj na Gréka, 10 no sláva, česť a pokoj každému, kto koná dobro, najprv Židovi, ale aj Grékovi; 11 Boh totiž nikoho neuprednostňuje7. 12 Všetci, ktorí zhrešili bez Zákona, bez Zákona aj zahynú a všetci, ktorí zhrešili pod Zákonom, Zákonom budú súdení (13 Lebo spravodliví pred Bohom nie sú tí, ktorí Zákon počúvajú, ale tí, ktorí podľa Zákona konajú, budú ospravedlnení. 14 Keď teda pohania8, ktorí nemajú zákon, prirodzene konajú, čo Zákon požaduje, takíto, hoci Zákon nemajú, sami sebe sú Zákonom. 15 Ukazujú, že majú požiadavky9 Zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí ich svedomie, aj myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo obhajujú.) 16 v deň, keď bude Boh podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista súdiť skryté veci ľudí.

17 Hľa, ty sa nazývaš Židom, spoliehaš sa na Zákon, chváliš sa Bohom, 18 poznáš jeho vôľu a vyučovaný zo Zákona vieš posúdiť, čo je podstatné10, 19 si presvedčený, že si vodcom slepých a svetlom tých, ktorí sú v tme, 20 vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v Zákone stelesnenie poznania a pravdy. 21 Prečo teda ty, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ty, ktorý kážeš, že sa nemá kradnúť, kradneš? 22 Ty, ktorý hovoríš, že sa nemá cudzoložiť, cudzoložíš? Ty, ktorý si ošklivíš modly, vykrádaš chrámy? 23 Ty, ktorý sa chváliš Zákonom, prestupovaním Zákona zneucťuješ Boha? 24 Ako je napísané: Kvôli vám sa medzi pohanmi11 rúhajú Božiemu menu. 25 Obriezka je síce prospešná, ak zachovávaš12 Zákon; ale ak Zákon prestupuješ, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. 26 Ak teda neobrezaný13 zachováva ustanovenia Zákona, nebude sa mu jeho neobriezka počítať za obriezku? 27 A nebude ten, kto je podľa tela14 neobrezaný, ale plní Zákon, súdiť teba, ktorý aj s literou a obriezkou Zákon prestupuješ? 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok15 ani obriezkou nie je tá, ktorá je zjavná na tele. 29 Ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti16obriezkou je obriezka srdca duchom17 nie literou; jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha.


1 al. zaťatosť

2 al. hodnotu/čestnú odmenu

3 al. nesmrteľnosť

4 al. majú sebecké ambície/prejavujú rivalitu

5 al. neposlúchajú

6 al. poslúchajú

7 al. nehľadí na osobu/tvár človeka

8 al. národy

9 dosl. dielo/skutok

10 al. na čom záleží/ čo je dôležitejšie

11 al. národmi

12 dosl. konáš

13 dosl. neobriezka

14 dosl. od prirodzenosti

15 al. zjavne

16 tzn. vnútri

17 al. DuchomSúvisiace články

List Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 4. kapitola|Logos 4 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 5. kapitola|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
List Rimanom 10. kapitola|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Preklad Biblie